О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    

 

гр.Малко Търново, 12.05.2014г.

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в закрито заседание на дванадесети май през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Мария Москова

 

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 24 по описа за 2014 г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството  е образувано по  молба  от  М.Д.В. с ЕГН ********** ***,   против Д.А.К. с ЕГН ********** ***,  с правно  основание чл.59 ал.9 вр.чл.127 ал.2 вр. чл.142 и чл.143 от СК. 

         В исковата молба ищцата излага, че с  Решение №225/29.11.2013г. по гр.д.№ 746/2013г. по описа на РС-Карнобат упражняването на родителските права върху децата й А*** и E. било предоставено на баща им Д.К., ответник по настоящето дело. Твърди, че от датата на постановяването на цитираното решение ответника Д.А.К. упражнява системен психически тормоз върху детето А*** Д*** К. –пред детето я наричал  с непристойни думи, не му позволявал да й се обажда по телефона и осуетявал нейните опити да се свърже по телефона с детето. Твърди, че на 02.04.2014г. детето й А*** Д*** К. *** с молба да го вземе при нея в град Малко Търново за да се установи да живее при нея, като отказал  категорично да се върне при баща си в Сунгурларе, а когато се обадила по телефона да уведоми за случилото се баща му, същият я засипал с ругатни, обиди и заплахи и заявил,че ще пристигне в събота да прибере сина си, но детето е уплашено и не иска да се върне при баща си.  Моли съда да постанови решение, с което да измени мерките, определени с  Решение №225/29.11.2013г. по гр.д.№ 746/2013г. по описа на РС-Карнобат по отношение на детето А*** Д*** К., упражняването на родителските права върху детето А*** Д*** К. с ЕГН ********** да бъде предоставено на нея, да бъде изменено местоживеенето на детето и то да бъде определено при майката, както и да бъде осъден ответника да заплаща издръжка на детето.

Заинтересованата страна Дирекция „Социално подпомагане” – град Царево, е депозирала с вх.№ 650/17.04.2014г. социален доклад за извършено социално проучване чрез посещение на майката М.В., която живее   в дома на родителите на съпруга й Г*** В*** в град Малко Търново, жк „********” бл.** вх.* ет.* ап.**, проведени разговори с майката М.В., със съпруга на майката Г*** В***  и с детето А*** К., което от 02.04.2014г. се е преместило да живее в дома на майка си в град Малко Търново.

В срока за отговор ответникът   Д.А.К. е депозирал писмен отговор, с който оспорва изложените от молителката  твърдения за упражнено психическо насилие срещу детето А*** К. , поради което като неверни, поради което моли  исковата молба да бъде оставена без уважение като неоснователна. Твърди, че от 20.12.2013г. – датата на влизане в сила на съдебното решение, с което са му предоставени за упражнение родителските права върху детето А***,  до настоящия момент  не са налице никакви изменения на обстоятелствата, обуславящи и налагащи промяна на постановеното със съдебно решение местоживеене на детето А*** и упражняването на родителските права от бащата. С писмения отговор ответникът е направил и възражение на основание чл.119 ал.3 от ГПК за неспазена подсъдност, с оглед на обстоятелството , че  съобразно Решение № 225/29.11.2013г., постановено по гр.д.№ 746/2013г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 20.12.2013г. родителските права по отношение на детето А*** К. са предоставени на бащата и местоживеенето на детето е определено при него в град Сунгурларе, ул.”О.” № **, поради което моли делото да бъде изпратено по подсъдност в РС-Карнобат. Направил е и доказателствени искания.

          Съдът, след като обсъди възражението за подсъдност, направено от ответника с писмения отговор и доказателствата по делото, приема за установено  от фактическа и правна страна следното:       

Видно от приложеното по делото Решение № 225/29.11.2013г., постановено по гр.д.№ 746/2013г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 20.12.2013г. родителските права по отношение на детето А*** К. са предоставени на бащата и местоживеенето на детето А*** К. е определено при бащата Д.А.К. ***.  Тъй като  със съдебно решение,  влязло в законна сила  на 20.12.2013г.,  местоживеенето на детето А*** К. е определено при бащата Д.А.К. ***, а мястото не попада в съдебния район на РС-Малко Търново, то възражението на ответника за неподсъдност на делото в настоящия съд се явява основателно.

Предвид гореизложеното и с оглед на възражението на ответника по чл.119 ал.3от ГПК  вр.чл.127 ал.2 от СК, настоящия съдебен състав намира, че РС-Малко Търново не е компетентен да разгледа делото, поради което производството по него следва да бъде прекратено и делото следва да се изпрати за разглеждане на РС-Карнобат, който е местно подсъден, тъй като в неговия район е определено местоживеенето на  детето А*** К. с влязло в законна сила съдебно решение.

Водим от горното и на основание чл.119 ал.3от ГПК  вр.чл.118 ал.2 вр.чл.127 ал.2 от СК

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по  гражданско дело № 24/2014г. по описа на РС-Малко Търново. 

ИЗПРАЩА делото по местна подсъдност на   Районен съд – Карнобат.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на определението на страните.

 

                                               Районен съдия :