Р Е Ш Е Н И Е

                                                

                                Гр.Малко Търново 02.06.2009год.

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД на единадесети май две хиляди и девета година в открито съдебно заседание  в следния състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пл.Н.

Съдебни заседатели:

секретаря………………………М.Д.                   ………………………………………………

присъствието на  прокурор                 ………………………….… разгледа докладвано от съдия Н. НАХ дело  №24 по описа за 2009год., и за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред съда е образувано по жалба на Ю.С.М. ***, обл.Пловдив, против Наказателно постановление №395/2008г. на началника на Митница Бургас, с което на жалбоподателя за извършено административно нарушение на чл. 233 от Закона за митниците e наложено наказание глоба в размер на 1589лв., представляваща 100% от митническата стойност, и са отнети в полза на Държавата работни гащиризони – 78бр.; тениски с къс ръкав – 86бр.; шапки с козирка – 50бр. недекларирани по установения ред, с митническа стойност 1589/хиляда петстотин осемдесет и девет/лв., определена на основание чл.30 от МК от отдел ”Тарифна политика” при Митница Бургас.

Жалбоподателят не се явява в съдебно заседание. Внася молба с която заявява, че поддържа депозираната жалба.

Процесуалният представител на административно наказващият орган поддържа  издаденото НП, моли жалбата да бъде отхвърлена, като наказателното постановление бъде потвърдено. Не представя нови доказателства.

 

По допустимостта на жалбата:

Жалбата на Ю.С.М. ***, обл.Пловдив, против Наказателно постановление №395/2008г. на началника на Митница Бургас, е подадена в срок, съдържа необходимите реквизити и производството по нея пред МТРС се явява редовно образувано.

 

Фактическа обстановка по делото:

На 22.09.2008г. около 20.30 часа на МП М.Търново на трасе «вход» пристига лек автомобил марка “Мерцедес” с рег.№ РВ 49 55 ВТ, пътуващ от Р.Турция за Р.България, управляван от жалбоподателя  Ю.С.М.. След приключване на паспортния контрол, актосъставителят пита водача на автомобила дали има нещо за деклариране-валута, валутни    ценности или стоки с търговски характер, на което същият отговаря отрицателно. Вр. Постъпило искане №34/22.09.2008г. от служител от група «ППГКПП», ГПУ 01 – М.Търново, митническите служители пристъпват към извършване на щатна митническа проверка на автомобила и личния багаж. В хода на  проверката в багажника  на   превозното средство откриват недекларирана стока, както следва:     работни гащиризони – 78бр.; тениски с къс ръкав – 86бр.;   шапки с козирка – 50бр. ,       недекларирана по установения ред, с митническа стойност 1589/хиляда петстотин осемдесет и девет/лв.,  определена на основание чл.30 от МК от отдел  ”Тарифна политика” при Митница Бургас.

            Установено е, че същите са на  Ю.С.М. . Стоките са  задържани с разписка за задържане №00407/22.09.2008г. и манифестирани служебно в Митница Бургас. Горната фактическа обстановка се установи  с АУАН №78/22.09.2008г., протокол за ЩМП №3042/22.09.2008г, обяснения и личен паспорт на жалбоподателя, разписка №407/22.09.2008г., митнически манифест №1003-67/22.09.2008г., становище от сектор МСПС.

 

            Правни изводи на съда:

 

            При проверката не се установи липса на реквизити в Наказателното постановление, които да обосноват неговата незаконосъобразност.

Съгласно чл.14  от Регламент/ЕИО №2913/92г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността при прилагане на същия всяко лице, включено пряко или непряко в търговски дейности със стоки предоставя на митническите органи пълна документация информация, като съгласно чл.44 на същия Регламент, митнически манифест се подава от лицето въвело стоките на митническата територия на Общността. Чл.76 от същия регламент дава възможност митническите органи да разрешат представяне на  опростена митническа декларация, която представлява декларацията посочена в чл.62, несъдържащи някои от изисканите данни по параграф 1 и към която да не се прилагат някои от изисканите документи по параграф 2. За такъв облекчен ред са предвижданията и на б.”б” и “в” на чл.76 от Регламента.В настоящият казус,  макар жалбоподателкят  да заявява,че пренесените от него стоки не са в  търговско количество и /или/ качество, то от  обясненията му  става ясно,че същите са за подаръци по случай насрочен годеж.Търговския характер на стоките следва да се  прецени както с оглед намеренията на пътника,така и с оглед характеристиките”лично използуване” или “подаръци”,съотнесено към семейството на същия. Под членове на  семейството би следвало да се разбират съпругата и  ненавършили 18 годишна възраст деца. Това тълкуване не би могло да обоснове,че стоките са за семейни  подаръци за да се приложи освобождаването от вносни сборове,предвид това, че същите са  с нетърговски характер. В конкретния случай не е приемливо, че стоките,  работни гащиризони, тениски с къс ръкав и шапки с козирка,  описани в Наказателното постановление, предназначени за широк неопределен кръг получатели ,  обосновават нетърговски характер.

 

            Недекларираните стоки не са предназначени за лични и семейни нужди. Същите са с търговски характер/ по аргумент за противното от чл.225 от Регламент №2454/93 на Комисията,въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент №2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежат на деклариране в съответствие с чл.68 от ЗМ и чл. 62 от регламент №2913/92г., във връзка с Дял VІІ от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н -17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент № 2454/93 на  Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

                       

            Ю.С.М. не е изпълнил своите задължения да декларира по  установения ред пред митническите органи пренасяните от него стоки. Същия е бил наясно с действащите законови разпоредби. На митнически пункт М.Търново има указателни табели, на които  на четири езика на ООН, както и на български и  турски е указано, че пътниците са длъжни да  декларират пренасяните от тях стоки  с търговски характер. Той е бил длъжен да  декларира стоките, осигурена му е била  такава възможност с отправеното запитване,  дали има нещо за деклариране, но е отговорил отрицателно. Деянието е извършено виновно, при форма на вината «пряк» умисъл.

            Установи се, че Ю.С.М. виновно е нарушил разпоредбите на чл.233 ал.І от Закона на митниците, като е пренесъл през държавната граница стоки без  знанието и разрешението на митническите органи и следва да носи административнонаказателна отговорност по този текст.

 

 

 

Относно наказанието:

     Размера на наказанието глоба е в минимално определен в Закона. Същото отговаря на критериите за определянето му посочени в чл.27 от ЗАНН.

            Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН, Съдът

 

Р    Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №395/2008г. на Началника на Митница Бургас,  с което на Ю.С.М. ***, обл.Пловдив, за извършено нарушение на чл. 233 ал.І от Закона за митниците e наложено наказание глоба в размер на 1589лв., представляваща 100% от митническата стойност, и са отнети в полза на Държавата работни гащиризони – 78бр.; тениски с къс ръкав – 86бр.; шапки с козирка – 50бр. недекларирани по установения ред, с митническа стойност 1589/хиляда петстотин осемдесет и девет/лв., определена на основание чл.30 от МК от отдел ”Тарифна политика” при Митница Бургас, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на обжалване в 14дневен срок пред Бургаски Административен съд.

                                                                       

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: