Р Е Ш Е Н И Е

 

              /04.04.2017 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  тридесети март                                                              2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело 24 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  А.А.Б. с ЕГН **********,***, женен, не осъждан, работи-дърводобив за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован,  не се явява в съдебно заседание. Обвиняемият Б., редовно призован,   се явява. Признава вината си и моли съда за минимално наказание.

     Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

      На 24 септември 2016 г. обвиняемият Б. се движел по  второкласния път ** и управлявал МПС ** . Бил спрян за проверка от младшия автомобилен контрольор ** - служител към РУ М. Търново. Той установил, че обвиняемият няма СУМПС и е неправоспособен водач - нарушение на чл.150 ЗДвП. За това ** съставил АУАН № ** от същата дата. Въз основа на него началникът на РУ М. Търново е издал наказателно постановление № **, влязло в сила на **, с което е наложил на Б. наказание глоба в размер на двеста лева.

       Преди да измине една календарна година –на 3.03.2017г. обвиняемият отново бил заловен да управлява това МПС ** по същия път 2-99.  Към 15,30 часа св. ** ** и колегата му ** от РУ М. Търново го спрели за проверка и установили липсата на СУМПС. Съставили му АУАН и спрели автомобила от движение. С това обвиняемият Б. е осъществил състава на престъплението по чл,343в, ал.2 НК.

 

         Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Б.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в,  ал.2 от НК, а именно, че   на ** около 15,30 часа на второкласния път ** е управлявал МПС ** без СУМПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** в сила от ** г. за управление на МПС без съответното СУМПС.

 

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал: признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона, справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение,  наказателно постановление .

 

       За престъплението по чл.  343 В, ал.2 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода  от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева. Видно от свидетелството за съдимост, обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са    причинени имуществени вреди. Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления, от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

 

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Б.  от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.

На основание чл.343Г от НК обвиняемият    Б. следва да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от шст месеца от влизане на решението в сила.         

             

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

                                Р      Е     Ш     И   :

  ПРИЗНАВА  обвиняемият  А.А.Б. с ЕГН **********,***, женен, не осъждан, работи-дърводобив за ВИНОВЕН в това, че   на ** около 15,30 часа на второкласния път ** е управлявал МПС ** без СУМПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** в сила от ** г. за управление на МПС без съответното СУМПС - престъпление по чл.343в, ал.2 НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

На основание чл.343Г от НК, ЛИШАВА обвиняемият    А.А.Б. с ЕГН **********,***, женен, не осъждан, работи-дърводобив   от право да управлява МПС за срок от шест месеца от влизане на решението в сила.                       

 

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: