РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

                                                   05.02.2016Г.

 

Днес, 05.02.2016г., Анатоли Бобоков - съдия-докладчик по НОХД № 24/2016г. по описа на Районен съд гр.Малко Търново, наказателен състав, след като се запознах с материалите по делото и с повдигнатите срещу А.М.И. и Н.И.Н. обвинения, както и като съобразих материалите по делото намирам следното:

Изготвеният обвинителен акт не отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 246, ал. 2 от НПК.

Предявените в обвинителния акт факти и обстоятелства определят предмета на доказване както и дават възможност за адекватна защита по изложените факти. В този ред на мисли, правото на защита винаги е нарушено, ако е налице неяснота или противоречие в обстоятелствената част, касаещи описание на съществени от обективна и субективна страна признаци на деянието, още повече, ако въобще липсва описание на тези признаци на деянието, обосновали правната му квалификация.

Изпълнителното деяние на повдигнатите престъпления не е ясно формулирано в обстоятелствената част за всеки един от подсъдимите. За да може да се направи правилна и законосъобразна преценка за това дали конкретния подсъдим е извършил вмененото му престъпление е необходимо да съществува яснота по фактите, определящи съставомерността на деянието, като с оглед формулираното в закона изпълнително деяние, при всички случаи в обстоятелствената част на обвинителния акт следва ясно да е описано естеството на деянието за всеки един подсъдим и те да са индивидуализирани по време, място и начин на извършване. Липсата на посочване на който и да е елемент от състава на престъплението не само в обстоятелствената част, но и в самия диспозитив на обвинителния акт, във всички случаи представлява непълнота на повдигнатото обвинение, която не може да бъде запълнена по тълкувателен път. Следва да се посочи и, че тази неяснота в обвинителния акт е пренесена от постановленията за привличане на обвиняемите, които страдат от същите пороци.

В случая съдът установи, че обвинението не е достатьчно пълно и прецизно, обстоятелствената част не отговаря на изискванията на чл. 246, ал. 2 от НПК, тъй като посочените действия, с които обвиняемите са осъществили изпълнителното деяние на престъплението по повдигнатия текст от НК, са непълни и неясни. Липсва изложение и на съставомерните факти, отнасящи се до субективната страна на престъплението.

Не е установено и каква е формата на съучастие, тъй като е налице разминаване между правните квалификации в постановлението за привличане и квалификацията дадена в обвинителния акт. Така например обвиняемият Н.Н. е привлечен за престъпление по чл.280 ал.2 т.1 и 3 вр. с ал.1 вр. с чл.20 ал.4 НК, а в обвинителния акт му е повдигнато обвинение по чл.280 ал.2 т.1 и 3 вр. с ал.1 вр. с чл.20 ал.З и 4 НК. Това разминаване е налице и в обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт, тъй като не става ясно каква е била волята на прокурора - дали да му повдигне обвинение като подбудител или като помагач или и двете.

Не става ясно и как двамата обвиняеми са подпомогнали „неизвестния извършител". Не става ясно и кои точно действия са подбудителни и кои помагачески. Така депозиран обвинителният акт не може да изпълни основната си функция - да очертае фактическите рамки на обвинението, а от там да се определи и предмета на доказване. В тази връзка е и Тълкувателно решение № 2/2002г. на ВКС.

С Решение от 19.11.2015г., постановено по ВНОХД №940/2015г., по описа на БОС, съдът е отменил постановената присъда по НОХД №148/2015г. по описа на МтРС. В мотивите БОС изрично е посочил конкретни процесуални нарушения, като отменяйки постановената присъда е върнал делото на прокурора за отстраняване на констатираните съществени процесуални нарушения. Дадените указания от БОС не са изпълнени и към настоящия момент.

Настоящият съдебен състав, като съобрази разпоредбата на чл.413, ал.1 от НПК, съгласно която влезлите в сила присъди, решения, определения и разпореждания са задължителни за всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани, намира, че настоящото производство следва да се прекрати, а делото да се върне на прокурора.

Констатираните нарушения при изготвянето на обвинителния акт, са съществени, защото при всяко положение биха довели до ограничаване правата на страните в съдебното производство и биха създали предпоставки за допускане процесуални нарушения по чл.348, ал. 3, т. 1 от НПК. Допуснатите пороци обаче са отстраними, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото да бъде върнато на прокуратурата за тяхното отстраняване.

С оглед на горното и на основание чл. 249, ал. 2, вр. чл.248, ал. 2, т. 3 от НПК,


                                       РАЗ П О Р ЕЖДА М:

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 24/2016г. по описа на РС Малко Търново.

ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура, гр. Малко Търново за отстраняване на нарушенията, констатирани в мотивите на настоящото разпореждане.

Разпореждането подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от връчване на препис от същото на страните по реда на Глава XXII от НПК пред ОС Бургас.

Препис от разпореждането да се изпрати на обвиняемите, на защитника им и на МтРП.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: {ТрСОРЬ