О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    

 

гр.Малко Търново, 12.05.2014г.

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в закрито заседание на дванадесети май през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Мария Москова

 

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 23 по описа за 2014 г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството  е образувано по  молба  от  М.Д.В. с ЕГН ********** ***,  като майка на А.Д.К. с ЕГН ********** - пострадало  лице, против Д.А.К. с ЕГН ********** ***,  с правно  основание чл.8 т.2 от Закона за защита  от домашното насилие, 

         В молбата ищцата излага, че с  Решение №225/29.11.2013г. по гр.д.№ 746/2013г. по описа на РС-Карнобат, упражняването на родителските права върху децата А.Д.К. с ЕГН ********** и Е*** Д.К. с ЕГН ********** са предоставени на баща им Д.А.К. с ЕГН ********** ***,  - ответник по настоящето дело. Твърди, че от датата на постановяването на цитираното решение ответника Д.А.К. упражнява системен психически тормоз върху детето А.Д.К. –пред детето я наричал  с непристойни думи, не му позволявал да й се обажда по телефона и осуетявал нейните опити да се свърже по телефона с детето. Твърди, че на 02.04.2014г. детето й А.Д.К. *** с молба да го вземе при нея в град Малко Търново за да се установи да живее при нея, като отказал  категорично да се върне при баща си в Сунгурларе. Твърди, че когато се обадила по телефона да уведоми за случилото се баща му, същият я засипал с ругатни, обиди и заплахи и заявил,че ще пристигне в събота да прибере сина си, но детето е уплашено и не иска да се върне при баща си. Ищцата заявява, че се страхува  за здравето на сина си, поради което моли местоживеенето на сина й А. да бъде определено временно при нея до приключване на съдебното дело за промяна в упражняването на родителските права, което смята да заведе в съда.  Към молбата са приложени писмени доказателства –декларация от А.К. по чл. 9 ал.3 от ЗЗДН за извършеното насилие и  Решение №225/29.11.2013г. по гр.д.№ 746/2013г. по описа на РС-Карнобат. В същата молба е обективирано и искане до Началника на РУП-Малко Търново за налагане на спешни мерки на основание чл.4 ал.2 от ЗЗДН, поради което молбата е била подадена на 03.04.2014г. чрез Началника на РУП-Малко Търново до съда.  След извършена на 03.04.2014г. проверка от органите на реда на изложените от ищцата твърдения, полицейската преписка е приключила с отказ  за налагане на спешни мерки, а материалите по нея ведно с молбата на ищцата се представени с придружително писмо на 04.04.2014г. на съда.

След като се е запознал с данните по делото и  преценил, че не е необходимо да бъде издадена  заповед за незабавна защита  по реда на чл.18 ал.1  от ЗЗДН,  с оглед на липсата на твърдения от пострадалото лице за факти или обстоятелства за съществуваща към момента пряка и непосредствена заплаха за здравето на  пострадалото лице  А.К.  и заключението на полицейските органи ,   съдът,  на основание чл.12 от ЗЗДН с определение №46/04.04.2014г., е насрочил делото за разглеждане в открито заседание  на 22.05.2014г. от 11.00 часа, разпоредил е  препис от молба заедно с приложенията към нея  да се изпратят на ответника, служебно е конституирал на основание чл.9 ал.2 вр. чл.8 т.2 от ЗЗДН като страна по делото пострадалото лице  А.К.,  служебно е конституирал  на основание чл.15 ал.6 от Закона за закрила на детето като заинтересована страна Дирекция „Социално подпомагане” – град Царево, на която е определил едноседмичен срок  за становище по молбата, изискал е незабавно служебно от БС при РС-Малко Търново справка за съдимост за ответника Д.А.К. с ЕГН **********, а от РУП-Малко Търново и РП-Малко Търново сведения за образувани производства и/или  преписки против ответника Д.А.К. с ЕГН **********.

В деловодството на съда на 07.04.2014г. са постъпили служебно изисканите справки от РУП-Малко Търново, РП-Малко Търново и БС при РС-Малко Търново, от които се установява, че бащата Д.К. е неосъждан и че липсват данни в РУП-Малко Търново и в РП-Малко Търново за заведени преписки  за образувани наказателни производства и преписки срещу него.

 Служебно са изискани от ГРАО- община Малко Търново и получени в деловодството на съда удостоверения за постоянен  и настоящ адрес на А.К., от които се установява, че  А.К. има регистриран последен настоящ адрес: град Малко Търново, ул.”П. н.” № **, заявен от дата 13.10.2009г. и последен постоянен адрес: град Малко Търново, ул.”П. н.” № ** ,заявен от дата 01.01.2001г..

Заинтересованата страна Дирекция „Социално подпомагане” – град Царево, е депозирала с вх.№ 630/14.04.2014г. социален доклад за извършено социално проучване чрез посещение на майката М.В., която живее   в дома на родителите на съпруга й Г. В. в град Малко Търново, жк „И.” бл.** вх.* ет.* ап.**, проведени разговори с майката М.В., със съпруга на майката Г. В.  и с детето А.К., което от 02.04.2014г. се е преместило да живее в дома на майка си в град Малко Търново.

В деловодството на съда с вх.№ 724/09.05.2014г. е депозиран социален доклад за извършено социално проучване на бащата Д.К.  от Дирекция „Социално подпомагане” – град Карнобат.

В срока за отговор по чл.131 от ГПК, ответникът   Д.А.К. е депозирал писмен отговор, с който оспорва като неверни  твърденията на молителката  за упражнено от него  психическо насилие срещу детето А.К. , поради което моли  исковата молба да бъде оставена без уважение като неоснователна.

 С писмения отговор ответникът е направил и възражение на основание чл.119 ал.3 от ГПК за неспазена подсъдност, с оглед на обстоятелството , че  съобразно Решение № 225/29.11.2013г., постановено по гр.д.№ 746/2013г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 20.12.2013г. родителските права по отношение на детето А.К. са предоставени на бащата и местоживеенето на детето е определено при него в град Сунгурларе, ул.”О.” № **, поради което моли делото да бъде изпратено по подсъдност в РС-Карнобат. Направил е и доказателствени искания.

          Съдът, след като обсъди възражението за подсъдност, направено от ответника с писмения отговор и доказателствата по делото, приема за установено  от фактическа и правна страна следното:       

Съгласно разпоредбата на чл.7 от ЗЗДН, компетентен да разгледа подадената молба и да наложи мярка за защита е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице -  детето А.К..

От получените в деловодството на съда удостоверения за постоянен  и настоящ адрес на А.К., се установява, че  А.К. има последен настоящ адрес:***, заявен от дата 13.10.2009г. и последен постоянен адрес: град Малко Търново, ул.”П. н.” № **, заявен от дата 01.01.2001г.

В случая обаче,  видно от приложеното по делото Решение № 225/29.11.2013г., постановено по гр.д.№ 746/2013г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 20.12.2013г. , родителските права по отношение на детето А.К. са предоставени на бащата и местоживеенето на детето А.К. е определено при бащата Д.А.К. ***.  Тази промяна на адреса на непълнолетното дете А., настъпила на 20.12.2013г. на основание влязло в сила съдебно решение, очевидно не е била  отразена по административен ред от съответната община в Регионална база данни "Население". Неактуализирания в Регионална база данни "Население" административен адрес на детето А. не съответства нито с постоянния адрес на майката  М. ***, нито с настоящия й такъв -  град Малко Търново, жк „И.” бл.** вх.* ет.1 ап.**, нито с постоянния и настоящия адрес на бащата Д. ***, нито пък с определения със съдебен акт адрес на детето А. ***.

Неактуализираната база данни обаче не може да се противопостави на влязлото в сила съдебно решение, поради което настоящия съдебен състав намира, че тъй като  местоживеенето на детето А.К. е определено със съдебно решение,  влязло в законна сила  на 20.12.2013г., при бащата Д.А.К. ***, а мястото не попада в съдебния район на РС-Малко Търново, то възражението на ответника за неподсъдност на делото в настоящия съд се явява основателно.

Предвид гореизложеното и с оглед на възражението на ответника по чл.119 ал.3от ГПК  вр.чл.7 от ЗЗДН, настоящия съдебен състав намира, че РС-Малко Търново не е компетентен да разгледа делото, поради което производството по него следва да бъде прекратено и делото следва да се изпрати за разглеждане на РС-Карнобат, който е местно подсъден, тъй като в неговия район е определено местоживеенето на  детето А.К. с влязло в законна сила на 20.12.2013г. съдебно решение.

Водим от горното и на основание чл.119 ал.3от ГПК  вр.чл.118 ал.2 вр.чл.7 от ЗЗДН

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по  гражданско дело № 23/2014г. по описа на РС-Малко Търново.  

ИЗПРАЩА делото по местна подсъдност на   Районен съд – Карнобат.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на определението на страните.

 

                                               Районен съдия :