Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                       25.06.2015г.               гр.М*** Т***

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                                      граждански състав

На    седемнадесети юни                            две хиляди и петнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:Ч**** П****

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 22 по описа на РС-Малко Търново за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

   Предявени  са от ищеца „А** Ч*** М**”АД, ЕИК 127001597, със седалище и адрес на управление: гр. Ш**, ул. „А*** К***” № 8, представлявано от Изпълнителния директор инж. Д.Х.Д. *** Т** адрес гр. М*** Т*** ул. „М****” №3 представлявана от Кмета И.Я.  обективно кумулативно съединени искове, както следва: иск с правно основание чл.59 ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  следните суми: от 10051.24лева /десет хиляди и петдесет и един лева и двадесет и четири стотинки/ с ДДС — главница представляваща подлежаща на заплащане сума, с която ответника, неоснователно се е обогатил за сметка на дружеството, посредством неизпълнение на задължението за заплащане на извършени от дружеството СМР : иск с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  сумата от 1170.26лв /хиляда сто и седемдесет лева и двадесет и шест стотинки/, същата представляваща лихва за забава върху главницата за период от 02.01.2014г. до датата на завеждане на иска, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на иска до окончателното й изплащане, както и да бъдат присъдите направените съдебни и деловодни разноски.

        Ищецът твърди,че  по силата на договор № РД-ОП-31/27.11.2012г., сключен между Община М** Т** и „А**-Ч** ” АД , „А*****-Ч** м**” АД изпълнил СМР, включващи ремонтни работи по полагане на пътна настилка-асфалтиране на ул. „Изгрев” и ул. „Гоце Делчев” в гр. М*** Т***ърново, които СМР са описани в приложената към договора количествено-стойностна сметка. По време на изпълнение на този обект представителите на ответника преценили, че освен предвидената в договора частична подмяна на бетонови бордюри, следва да бъдат подменени цялостно бордюрите по двете улици, да се повдигнат допълнителни улични отоци и да бъдат асфалтирани и други участъци освен първоначално предвидените. Твърди,че ежедневно присъстващите на обекта представители на ответника в лицето на заместник кмета по строителството Д** С*** и техника на Община М** Т**, упражняващ инвеститорския контрол К** са посочили на техните представители на обекта какви допълнителни работи да бъдат извършени на обекта, като са ги уверили, че ще се оформят необходимите документи за това и цялата работа ще бъде разплатена.

      С оглед кратките срокове за изпълнение на ремонтите и настояванията от страна на представителите на ответника, които са упражнявали и инвеститорския контрол, работите, включително и допълнителните, да приключат в най-кратки срокове, „А***- Ч****  АД е изпълнила освен предвидените по договор и следните строително - монтажни работи, установени с Протокол №2 от 02.12.2013г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към април 201 Зг., както следва:

 Разваляне бетонови бордюри - 481 кв.м. по единична цена 2.93лв. на обща стойност 1409.33лв без ДДС;

 Доставка и полагане на нови бетонови бордюри - 235 кв.м. по единична цена 20.50лв. на обща стойност 4817.50лв. без ДДС;

 Повдигане на УО - 6 бр. по единична цена 36.66лв. на обща стойност 219.95лева без ДДС;

 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с деб. 4см - 15.69т. по единична цена 122.96 лв. на обща стойност 1929.24лв. без ДДС.

 

Молят съда, да постанови решение, с което да бъде осъден ответника да заплати на ищцовото дружество  следните суми: от 10051.24лева /десет хиляди и петдесет и един лева и двадесет и четири стотинки/ с ДДС — главница представляваща подлежаща на заплащане сума, с която ответника, неоснователно се е обогатил за сметка на дружеството, посредством неизпълнение на задължението за заплащане на извършени от дружеството СМР и за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  сумата от 1170.26лв /хиляда сто и седемдесет лева и двадесет и шест стотинки/, същата представляваща лихва за забава върху главницата за период от 02.01.2014г. до датата на завеждане на иска, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на иска до окончателното й изплащане, както и да бъдат присъдите направените съдебни и деловодни разноски.

В законоустановения срок на 17.04.2015г.ответника е депозирал писмен отговор с който оспорва предявените искове като неоснователнии и моли съда да се присъдят в полза на Общината направените по делото разноски. Ответника не оспорва,че между страните  има сключен Договор № РД-ОП-31/27.11.2012г. сключен в резултат на проведена процедура по възлагане  на обществена поръчка по реда на Глава Осма "А" от ЗОП с предмет надлежно посочен в Договора.В ценовото си предложение ищцовото дружество като участник в процедурата е преложило цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 57737.84лв. без ДДС или 69285.41лв. с ДДС,като твърдят,че същата е изцяло заплатена на ищеца.Твърдят, че в количествено-стойностна сметка ясно са посочени видовете СМР,предмет на договора,количеството на всяко от тях,договорената като обем възложена работа,единичната цена,общата стойностбез ДДС и с вкл.ДДС.Изцяло оспорвата твърдението на ищеца,че процесните СМР,който не са включени в предмета на договора са били въложени за изпълнение от Общината на ищеца,тъй като липсва изричен анекс с който да се увеличи предмета на процесния договор и такъв анекс не е подписван между страните.Твърдят ,че такъв анекс не е възможно да бъде подписан между страните,тъй като процесния договор е сключен при условията на  ЗОП,в който се съдържат редица императивни разпоредби,ограничаващи волята на договарящите страни.

Отвеника в отговора си моли съда да бъде оставен без уважение предявения срещу тях иск  като неоснователени и бъдат заплатени направените по делото разноски.

           Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

          Не се спори,че между страните има  сключен Договор № РД-ОП-31/27.11.2012г .сключен в резултат на проведена процедура по възлагане  на обществена поръчка по реда на Глава Осма "А" от ЗОП включващи ремонтни работи по полагане на пътна настилка-асфалтиране на ул. „Изгрев” и ул. „Гоце Делчев” в гр. М** Т**.В ценовото си предложение ищцовото дружество като участник в процедурата е предложило цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 57737.84лв. без ДДС или 69285.41лв. с ДДС.Спорът е за това,чеА****- Ч**** м***” АД е изпълнила освен предвидените по договор и следните строително - монтажни работи, установени с Протокол №2 от 02.12.2013г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към април 201Зг., както следва: Разваляне бетонови бордюри - 481 кв.м. по единична цена 2.93лв. на обща стойност 1409.33лв без ДДС; Доставка и полагане на нови бетонови бордюри - 235 кв.м. по единична цена 20.50лв. на обща стойност 4817.50лв. без ДДС;Повдигане на УО - 6 бр. по единична цена 36.66лв. на обща стойност 219.95лева без ДДС;Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с деб. 4см - 15.69т. по единична цена 122.96 лв. на обща стойност 1929.24лв. без ДДС или общо в размер на  10051.24лева.

        Според твърденията на ищеца тези работи не били включени в договора № РД-ОП-31/27.11.2012г . и му били възложени допълнително от ответника / от присъстващите на обекта представители на ответника в лицето на заместник кмета по строителството Д**** С**** и техника на Община М*** Т***, упражняващ инвеститорския контрол К*****./Това твърдение не се подкрепя от събраните по делото доказателства, доколкото ответникът е оспорвал по делото възлагането на нови работи, а от свидетелските показания на разпитаните по делото свидетели не се установи наличието на такава договорка. Според св. К**-работи като тех. ръководител към ищцовото дружество, извършването на допълнителни СМР извън предмета на договора е било съгласувано със зам.кмета С** и К**-тех. ръководител. Протокол №2/02.12.2013г. за извършените допълнителни СМР бил подписан от зам.кмета С**.Видно от представената по делото длъжностна характеристика на зам.кмета **,същият няма представителна власт да възлага от името и за сметка на Общината.Св.С**- зам. Кмет на Общината към момента,заявява,че не и известно да са извършвани допълнителни СМР извън предмета на договора.Заявява,че зам.кметовете нямат представителна власт да възлагаме от името и за сметка на Общината.

           Следва да бъде отбелязано, че дори да би се приело, че част от претендираните като неплатени СМР са били извършени във връзка с предмета на договора от 27.11.2012г., липсват твърдения на ищеца, че същите са били наложителни с оглед качественото изпълнение на последващите работи. Освен това договорът от 27.11.2012г. е бил сключен по реда на ЗОП и на основание чл. 43, ал.1 от същия, той не може да бъде изменян от страните, освен в изброените в ал.2 случаи, измежду които не  е настоящия такъв

         По делото са  назначена и две съдебно-техническа и счетоводна  експертизи които са приети от съда.Вещото лице Г. заявява,че  асфалт  94100кг. е получен от ищеца  ,но къде е доставен ,той не може да посочи.

Предвид горното съдът намира,че предявения иск с правно основание чл.59 ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  следните суми: от 10051.24лева /десет хиляди и петдесет и един лева и двадесет и четири стотинки/ с ДДС — главница представляваща подлежаща на заплащане сума, с която ответника, неоснователно се е обогатил за сметка на дружеството, посредством неизпълнение на задължението за заплащане на извършени от дружеството СМР следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

       Неоснователността на главния иск определя и неоснователността на обусловения такъв по чл. 86 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  сумата от 1170.26лв /хиляда сто и седемдесет лева и двадесет и шест стотинки/, същата представляваща лихва за забава върху главницата за период от 02.01.2014г. до датата на завеждане на иска, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на иска до окончателното й изплащане .

         С оглед изхода от спора и предвид заявеното искане от ответника  за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, на община М**Т** се дължи такова, което в минимален размер, според чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, се равнява на сумата от 830 лв.

      

При този изход на делото доколкото има искане от страна на ответница за заплащане  на направените от него разноски, съдът следва да се произнесе по това искане и на основание чл.78, ал.1  от ГПК следва да осъди  ищеца да заплати на ответника сумата 200 лв.депозит за  експертиза.    

Мотивиран от горното съдът

 

Р  Е Ш  И  :

ОТХВЪРЛЯ предявения от ищеца „А*** Ч*** М***”АД, ЕИК 127001597, със седалище и адрес на управление: гр. Ш**, ул. „А*** К***” № 8, представлявано от Изпълнителния директор инж. Д.Х.Д. *** Търново адрес гр. М** Т**** ул. „М**** к**” №3 представлявана от Кмета И.Я.  обективно кумулативно съединени искове, както следва: иск с правно основание чл.59 ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  следните суми: от 10051.24лева /десет хиляди и петдесет и един лева и двадесет и четири стотинки/ с ДДС — главница представляваща подлежаща на заплащане сума, с която ответника, неоснователно се е обогатил за сметка на дружеството, посредством неизпълнение на задължението за заплащане на извършени от дружеството СМР : иск с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  сумата от 1170.26лв /хиляда сто и седемдесет лева и двадесет и шест стотинки/, същата представляваща лихва за забава върху главницата за период от 02.01.2014г. до датата на завеждане на иска, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на иска до окончателното й изплащане, както и да бъдат присъдите направените съдебни и деловодни разноски като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

 

      ОСЪЖДА „А***** Ч**** М**”АД, ЕИК 127001597, със седалище и адрес на управление: гр. Ш**, ул. „А** К*” №8,представлявано от Изпълнителния директор инж. Д.Х.Д. *** Търново адрес гр. М** Т** ул. „М** к***” №3 представлявана от Кмета И.Я.  да заплати юрисконсултско възнаграждение в размер на 830лв. както и сумата 200 лв.депозит за  експертиза.

   Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: