Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 9                                          13.05.2009 год.                      гр.Малко Търново

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД   МАЛКО ТЪРНОВО                     гражданска колегия ІІ състав

на тринадесети май                                                две хиляди и девета година

В закрито заседание в състав

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : М.М.

                                                          

Като разгледа докладваното от районния съдия М.М. *** по описа за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Постъпила е молба по реда на чл.73 ал.2 от Семейния кодекс от Д.Т.Ш. с ЕГН ********** със съгласието на своите родители и законни представители Р. Й. Ш. с ЕГН **********  и Т. Д. Ш. с ЕГН **********,*** Търново за издаване на разрешение за разпореждане със сумата от . лева,  от влога на детето по договор за детски влог, сключен на с банка „.” клон М.Т., по сметка № ***, спестовна книжка серия  * № ***, както и да го закрият. Молителите са изложили съображения, че сумата е необходима за извършване на предстояща операция в чужбина на сестрата на детето Д.Ш. – П. Т. Ш.  ЕГН **********.

            Молят да бъдат освободени от заплащане на ДТ поради изключително затруднено финансово положение на семейството, свързано в осигуряване на средства за лечение на болната сестра П. Т. Ш. ЕГН ********** за което представят доказателства.

 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа и правна страна следното:

 

 Постоянният адрес на молителите е в град М.Т., поради което  РС-Малко Търново е местно компетентен да постанови исканото от молителите разрешение за разпореждане с парични средства.

Целта е в интерес на молителя - сумата от ***  е необходима за  извършване на операция в чужбина на П. Ш. - сестра на молителя, страдаща от сърдечно заболяване, и  извършването на операцията е  жизнено необходимо, предвид което съдът намира, че искането следва да бъде уважено.

От представените писмени доказателства, съдът намира за установено , че молителя няма достатъчно средства за заплати таксите по настоящето производство, поради което на основание чл.83 ал.2 ГПК освобождава същия от внасянето им.

 

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            РАЗРЕШАВА на Д.Т.Ш.  с ЕГН ********** със съгласието на своите родители и законни представители Р. Й. Ш.  с ЕГН **********   и Т. Д. Ш.  с ЕГН **********,***. Т. да изтеглят  сумата от ***  лева,  от влога на детето по договор за детски влог, сключен на с банка „***” клон ***, по сметка  № *** спестовна книжка серия *№ ***, както и да го закрият.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :