Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 09.03.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На четвърти март                                                                     2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №22 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Ю.Н.Е., ЕГН - **********, притежаващ паспорт № **, с адрес - с. **, против наказателно постановление №639/29.01.2015г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 1500лв. и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован не изпраща представител. В съпроводителното писмо се изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № 465 от 19.09.2014 г., съставен от Г.С.Д. *** за това ,че при  извършена проверка на   19.09.2014 г., около 11,50 часа на МП “Малко Търново”, на трасе „вход” от Р.Турция за Р.България пристига лек автомобил марка **, управляван от Ю.Н.Е. в който пътува и лицето **.

След приключване на паспортния контрол, актосъставителят запитва водача и пътничката имат ли, стока, валута и валутни ценности за деклариране пред митническите органи, на което получава отрицателен отговор.

Д. и митническият служител ** пристъпват към извършване на проверка на превозното средство и багажа на пътниците. В хода на същата, в личния багаж, в чанта, за която Ю.Е. заявява, че пренася, откриват, недекларирани тютюневи изделия цигари - 10 бр. стека. Общото количество на недекларираните тютюневи изделия е както следва:

 цигари марка „ММ special slims” без акцизен бандерол 3 /три/ стека - общо 600 /шестстотин/ къса

 цигари марка „Royal five” без акцизен бандерол 7 /седем/ стека - общо 1400 /хиляда и четиристотин/къса

с обща продажна цена 750,00 /седемстотин и петдесет/ лева, определена съгласно чл.29, ал.З, т.5 от ЗАДС, във връзка с чл.71, ал.1 т.1 от ППЗАДС, съгласно становище на комисия по Заповед № 3H-403/02.07.2013 г„ допълнена със Заповед № 3H-490/02.08.2013 г. на Началника на Митница Бургас.

За проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка № М 3830/19.09.2014 г.

Снето е писмено обяснение от Ю.Н.Е. в което същият заявява, че е получил чантата с горепосочените цигари в Република Турция за да я занесе на познати.

Откритата недекларирана стока е иззета с разписка за задържане № 0003712/19.09.2014 г. и манифестирана служебно в Митница Бургас

       Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. Д. . Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно Регламент № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митническите освобождавания, във връзка с чл. 51а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент на противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в . съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

Ю.Н.Е. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока като на 19.09.2014 г. е превозил през държавната граница, през МП “Малко Търново” без знанието и разрешението на митническите органи акцизни стоки, а именно тютюневи изделия –

цигари марка „ММ special slims” без акцизен бандерол 3 /три/ стека - общо 600 /шестстотин/ къса

 цигари марка „Royal five” без акцизен бандерол 7 /седем/ стека - общо 1400 /хиляда и четиристотин/къса

с обща продажна цена 750,00 /седемстотин и петдесет/ лева, определена съгласно чл.29, ал.З, т.5 от ЗАДС, във връзка с чл.71, ал.1 т.1 от ППЗАДС, съгласно становище на комисия по Заповед № 3H-403/02.07.2013 г„ допълнена със Заповед № 3H-490/02.08.2013 г. на Началника на Митница Бургас, с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците и следва да носи административнонаказателна отговорност по чл.233, ал.З от ЗМ.

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушил забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №639/29.01.2015г . на  Началник на Митница Бургас, с което на Ю.Н.Е., ЕГН - **********, притежаващ паспорт № **, с адрес - с. ** за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/лв. и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението цигари марка -  „ММ special slims” без акцизен бандерол 3 /три/ стека - общо 600 /шестстотин/ къса, цигари марка „Royal five” без акцизен бандерол 7 /седем/ стека - общо 1400 /хиляда и четиристотин/къса с обща продажна цена 750,00 /седемстотин и петдесет/ лева .

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: