Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

гр.Малко Търново, 13.07.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновският районен съд, граждански състав, в открито заседание на единадесети юли през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

при секретаря Мара Димова, като разгледа  докладваното от съдията Москова гр.д. 21 по описа за  2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен  са обективно съединени искове с правно основание чл.19 ал.3  и чл.79 ал.1 от ЗЗД от С.П.Н. с ЕГН********** ***, к/ «Зорница» бл.** вх.** ет.** ап.**, против  К.П.П. с ЕГН ********** *** Търново.

Ищецът твърди, че в качеството си на продавач  на 12.10.2010г. сключил с ответника в качеството му на купувач предварителен договор за покупко-продажба на МПС, а именно: лек автомобил марка „Опел” модел „Омега” с държ-рег.№А*****, рама № ********, двигател № EC**********, за сумата от 1060.00 лева. Ищецът твърди, че съгласно клаузите на същия този договор, в деня на подписването му,   ответникът му е заплатил от продажната цена сумата в размер на 320.00 лева, а остатъкът в размер на 740.00 лева се е задължил да му заплати в срок до 20.11.2010г., като в същия ден ответникът е получил и владението на автомобила. Ищецът твърди, че до настоящия момент ответникът не му е заплатил остатъка от продажната цена на автомобила. Моли съда да постанови решение, с което да обяви за окончателен сключения между страните предварителен договор за покупко-продажба на процесното МПС, както и да бъде осъден ответника да му заплати остатъка от продажната цена в размер на 740.00 лева, ведно с законната лихва, считано от датата на подаването на исковата молба до окончателнотозаплащане. Ангажира доказателства. Претендира разноските по делото.

По делото , в законоустановения срок по чл.131 от ГПК ответникът не е дал писмен отговор, не е взел становище, не е направил възражения, не е посочил доказателства и не е ангажирал такива.

В с.з. ищецът, редовно призован,  се явява лично и чрез надлежно упълномощения си процесуален си представител – адв.Дичев поддържа исковата молба.

В с.з. ответникът, редовно призован, се явява лично и признава изцяло фактическата обстановка, изложена в исковата молба.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и устни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от предстванения по делото предварителен договор за покупко-продажба на МПС, с нотариална заверка на подписите с рег.№ 8988/12.10.2010г. на нотариус № 245 с район на действие РС-Бургас, ищецът в качеството си на продавач  на 12.10.2010г. сключил с ответника в качеството му на купувач предварителен договор за покупко-продажба на МПС, а именно: лек автомобил марка „Опел” модел „Омега” с държ-рег.№***** АР, рама № *****, двигател № EC******, за сумата от 1060.00 лева. Съгласно клаузите на същия този договор, в деня на подписването му,   ответникът е заплатил на ищеца от продажната цена сумата в размер на 320.00 лева, а остатъкът в размер на 740.00 лева се е задължил да му заплати на две вноски, както следва :в срок до 25.10.2010г. –първата и в срок до 20.11.2010г.,-втората вноска. Установява се от направените признания в с.з. от ответника, както и от показанията на св.Ан.Калъчев, че в деня на сключването на предварителния договор, а именно – 12.10.2010г., ответникът е получил и владението на автомобила. Досежно твърденията на ответника, че към настоящия момент процесният автомобил е предаден за скрап , по делото не се събраха доказателства.  В с.з. ответникът признава, че до настоящия момент не  е заплатил на ищеца остатъка от продажната цена на автомобила в размер на 740 лева.

Отделно от изложеното съдът следва да спази и разпоредбата на чл.363 ГПК и да провери дали отчуждителят е собственик на процесния автомобил. Предвид представеният регистрационен талон на автомобила – част първа, съдът намира, че ищецът е собственик на същия. Обстоятелство, което не е било оспорено от насрещната страна. Така също ищецът е представил копия от задължителна застраховка”Гражданска отговорност” за 2011г., нотариално заверени декларации по чл.264 ал.2 от ДОПК и чл.27 ал.8 от ЗННД, удостоверение за застрахователна стойност, квитанция за заплатен данък МПС за 2011г. и квитанция за платена нотариална такса за прехвърляне на МПС.

След съвкупната преценка на установените факти въз основа на събраните по делото писмени и устни доказателства, се обоснована основателността на исковите претенции с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД и чл.79, ал.1 от ЗЗД.

Предвид горното, съдът счита, че предварителният договор за покупко-продажбата на процесният автомобил следва да се обяви за окончателен. Видно от договора продажната цена на автомобила е 1060.00 лева. На основание чл. 364, ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на Държавата следващите се разноски по прехвърлянето на вещта, а именно местен данък, чийто размер са равнява на 3 % върху продажната цена, дължим на основание чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ, определен по правилата на чл. 46, ал. 2, т. 2 вр. чл.33, ал.1, т.4 и чл. 47, ал. 2 от същия закон и възлизащ на 31.80 лева.

        С оглед на изхода по спора и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, на ищеца следва да бъдат присъдени направените по водене на делото разноски общо в размер на 300.00 лв. /триста лева/.

Мотивиран от горното Малкотърновският районен съд

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключения на 12.10.2010г. между С.П.Н. с ЕГН ********** ***, к/ «Зорница» бл.** вх.** ет** ап.**, в качеството му на продавач и  К.П.П. с ЕГН **********,***, в качеството му на купувач, предварителен договор за покупко-продажба на лек автомобил, представляващ: моторно превозно средство -   лек автомобил, марка „Опел” модел „Омега” с държ.рег.№ А**** АР, рама № **********, двигател №**********, срещу продажна цена от 1060.00 лв. / хиляда и шестдесет лева/.

ОСЪЖДА  К.П.П. с ЕГН **********,*** да заплати на С.П.Н. с ЕГН ********** ***, к/ «Зорница» бл.4 вх.3 ет.5 ап.15, сумата в размер на 740.00 лева /седемстотин и четиридесет лева/, представляващи остатък от дължимата сума по предварителния договор за покупко-продажба на лекия автомобил от 12.10.2010г., ведно със законната лихва, считано от 10.03.2011г.

ОСЪЖДА К.П.П. с ЕГН **********,***  да заплати на Община Малко Търново сумата от 31.80 лева /тридесет и един лева и 80 стотинки/, представляваща местен данък.

ОСЪЖДА  К.П.П. с ЕГН **********,***   да заплати на С.П.Н. с ЕГН ********** ***, к/ «Зорница» бл.4 вх.3 ет.5 ап.15, сумата в размер на 300.00 лв. /триста лева/, представляваща направени по делото разноски.

Решението  подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                       

                                                Районен съдия :