Р Е Ш Е Н И Е

 

              /21.05.2018 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На петнадесети май                                                               2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №21 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият П.Я.М. ЕГН ********** *** , роден на *** ***
, работи , ,не осъждан - реабилитиран , български гражданин
за извършено престъпление по чл.235, ал.6,вр.ал.1 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                    Обвиняемият М.   , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

           Защитата на обвиняемия М. пледира за налагане на минимално наказание.

            Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият П.Я.М. *** и през месец ** работил в дърводобива в района на с. **.Същият работил като **, с което превозно средство се е извършвал подвоз на дърва за огрев от отдел **.Горският стопански участък е на територията на **. При придвижване на територията на отдел не е необходимо да се издава превозен билет за подвоз. На **год. обвиняемият М. след като бил натоварен в отдела с ** лв. , без да уведоми горския надзирател и да е положена необходимата горска марка на дървата и при липсата на подвозен билет е напуснал отдела и се отправил към главния път .На общински път **обвиняемият М. бил спрян за проверка от св. **- мл. Автоконтрольор при РУП на МВР Малко Търново. Обвиняемият М. не е поискал да му бъдат издадени два превозни билета с два различни маршрута . Свидетелят Д** издал един превозен билет на обвиняемия М. с маршрут с. временен склад с. **. Обвиняемият М. пристигнал в с. **с камиона и разтоварил на посочения адрес в превозния билет с. **ул. „**три пространствени кубични метри дървен материал за огрев .

 

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият М.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по по чл.235, ал.6,вр.ал.1 НК    а именно- ,  че на **год. около **часа в близост до общински път **преди с. Е** извозва от горския фонд отдел ****за огрев от вида дъб на стойност **лв. , без
редовно писмено позволително и без контролна горска марка , като
деянието представлява маловажен случай
.

 

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на винатапряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.235, ал.6,вр.ал.1 НК      предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан-реабилитиран.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият М.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

         

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия П.Я.М. ЕГН ********** *** , роден на *** ***
, работи , ,не осъждан - реабилитиран , български гражданин  за ВИНОВЕН в това,   че  на **год. около **часа в близост
до общински път **преди с. Е** извозва от горския фонд отдел ****за огрев от вида дъб на стойност **лв. , без
редовно писмено позволително и без контролна горска марка , като
деянието представлява маловажен случайпрестъпление по чл.235, ал.6,вр.ал.1 НК         като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

       ОСЪЖДА  П.Я.М. ЕГН ********** *** , роден на *** ***
, работи , ,не осъждан - реабилитиран , български гражданин  
ДА ЗАПЛАТИ по сметка на МТРС сумата от 93.84/деветдесет и три  и осемдесет и четири/лв. разноски за експертиза.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: