Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                       07.07.2015г.               гр.Малко Търново

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                                 граждански състав

На     двадесет  и пети юни                    две хиляди и петнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                               Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 20 по описа на

РС-Малко Търново за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

        Предявен е положителен установителен иск по чл.124 ал.1 от ГПК от ищеца „** със седалище и адрес на управление гр. **, представлявано от управителя Д.Д.А. с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа гр. ** чрез адв. Е.М. против ответниците Р.И.А. ЕГН **********С постоянен адрес ***,дом сем. ** и Д.Д.А. ЕГН ********** с постоянен адрес ***,с който се иска да се приеме  за установено по отношение на ответниците, че дружеството ищец е собственик на основание придобивна давност на следния недвижим имот-дворно място от 800 кв.м., представляващо част от поземлен имот с пл.№**, за което дворно място по действащия, но неприложев регулационен план на селото е отреден УПИ ** по плана на селото с площ по плана от 886 кв.м., ведно с изградените в него полумасивна дървена жилищна сграда с площ от 51 кв.м., залепена за нея от северна страна-полумасивна дървена сграда на допълващо застрояване / склад /от 21 кв.м., друга полумасивна дървена сграда / механа / също на дъпълващо застрояване от 25 кв.м. и навес за стопански инвентар от 8 кв.м.

 

            Двамата ответници са бивши съпрузи, като бракът им е прекратен с влязло в сила решение №**. Решението е влязло в сила на ** год.

 

          Ищцовото дружество твърди,че владението на дворното място получили през януари 2001 год, с подписването на предварителния договор. Със средства и труда на служители на дружеството започнали изграждането на жилищната сграда, склада и механата. Направени са от дървена конструкция, в която са използвани палети, отпадъчен материал-опаковка за пренасяне на алуминиеви профили и дограма. През момента на строежа и последваща им експлоатация построените сгради са ползвани като база за отдих на дружеството.    Всички разходи за осчетоводявани и заприходявани на дружеството. В активите му се водят и терена и построените сгради.

        Ищцовото дружество твърди, че владението им е непрекъсвано и неоспорвано. че са придобили собствеността върху дворното място и построените  сгради по десетгодишна придобивна давност, започнала да тече от 2001 год. и изтекла до 2011 год.Ищцовото дружество се предсдтавлява от адв.М..

      Молят съда, да постанови решение, с което да  се приеме  за установено по отношение на ответниците, че дружеството ищец е собственик на основание придобивна давност на следния недвижим имот-дворно място от 800 кв.м., представляващо част от поземлен имот с пл.№**, за което дворно място по действащия, но неприложев регулационен план на селото е отреден УПИ ** по плана на селото с площ по плана от 886 кв.м., ведно с изградените в него полумасивна дървена жилищна сграда с площ от 51 кв.м., залепена за нея от северна страна-полумасивна дървена сграда на допълващо застрояване / склад /от 21 кв.м., друга полумасивна дървена сграда / механа / също на дъпълващо застрояване от 25 кв.м. и навес за стопански инвентар от 8 кв.м.

 

          В законоустановения срок на **. първата ответница Р.И.А. ЕГН ********** е депозирал писмен отговор с който оспорва предявеният  иск  като неоснователен и прави искане да се присъдят в нейна полза направените по делото разноски. Оспорва наличието на интитута на придобивната давност от ищцовото дружество.Твърди ,че в случая това не е налице, тъй като никога този имот не е владян от името на дружество и като негов собствен, а винаги е бил ползван и владян от нея и бившия и съпруг като тяхен общ семеен имот. 

      Отвеника Р.И.А. в отговора си моли съда да бъде оставен без уважение предявения срещу нея иск  като неоснователени и бъдат заплатени направените по делото разноски.Ответницата Р.И.А. се представлява от адв. В..

 

          Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

 

         Двамата ответници са бивши съпрузи, като бракът им е прекратен с влязло в сила решение №**. Решението е влязло в сила на ** год.На **. е сключен предварителен договор между Т.К. и  ищцовото дружество представлявано тогава от втория ответник А. за покупка на дворно място описано в предварителния договор предмет на настоящия иск.Като основание за покупката е било обстоятелството,че сина на страните-св.А** А. е боледувал от астма и там се чувствал добре.Строителството е продължило дълъг период  от време  до изграждане на къщата.По делото е представено и като доказателство **. от който е видно,че продавача-св. К. продава на втория ответник в качеството му на физическо лице описания в НА имот предмет на настоящия спор.

        По делото бяха изслушани и гласни доказателства от водените от страните  и допуснати от съда по двама свидетели.Св. на ищеца – К.,заявява,че втория ответник А. и е заявил,че иска да купи имота за да гледа там прасета и билки.Св.М**,който работи в ищцовото дружество заявява,че са се събирали в процесния имот с  колеги за да ядем и да пием,това става през периода **.Виждал съм и съпругата му там,тъй като сме ходили често. Св.Г**-съседка на процесния имот заявява,че през коледните празници на 2005г. вече къщата придоби вид за живеене и тогава Д. и Р. поканила и нас  и служители  на Д. един вид като освещаване на къщата.В къщата се отглеждат само цветя.Св.А** А.- син на ответниците  заявява,че имота никога не е придобиван като такъв на фирмата на баща ми.

       При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск е  с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК за признаване за установено правото на собственост върху процесния недвижим имот на основание изтекла в полза на ищеца придобивна давност.

Съгласно чл. 68 ал. 1 от Закона за собствеността владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя. А според чл. 79 ал. 1 от ЗС правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на десет години. Придобиването на имот по давност следва да стане чрез явно, необезпокоявано и непрекъснато владение, при което фактическата власт се упражнява с намерението той да се свои. Изискването за спокойно и явно владение касаят начина на придобиването му и наличието на демонстриране спрямо други собственици, т.е. владението не следва да е установено насилствено или тайно. По делото се твърди от ищцовата страна,че владението им е непрекъсвано и неоспорвано. че са придобили собствеността върху дворното място и построените  сгради по десетгодишна придобивна давност, започнала да тече от 2001 год. и изтекла до 2011 год.Това обстоятелство не се установи от разпитаните по делото свидетели.Показанията на св.К.,че ответника А. и е заявил,че купува имота за да гледа там прасета и билки се опровергаха от показанията на св.Г**,че нито прасета нито билки се гледат в момента там.Същата св.Г** заявява,че е посещавала имота през 2005г. за освещаване на къщата,което обстоятелство доказва,че имота не е стопанисван необезпокоявано  от ищцовото дружество.Самият свидетел на ищцовото дружество-св.М** заявява,че е посещавал имота  през **. и е виждал там ответницата Р. А**.Св.А** А. заявява,че имота никога не е купуван за дружеството на баща му.

Предвид горното съдът намира,че по делото са налице  доказателства за предприети такива действия, които водят  до прекъсване на давността, съгласно чл. 114 от ЗЗД приложим и за придобивната давност. Безспорно е установено от свидетелите по делото, че първата ответница по делото е посещавала имота до **. От изложените факти и обстоятелства се налага извода, че ищцовото дружество не  е придобило право на собственост върху процесния недвижим имот на основание изтекла 10 годишна придобивна давност.

При този изход на делото доколкото има искане от страна на първата ответница за заплащане  на направените от нея разноски, съдът следва да се произнесе по това искане и на основание чл.78, ал.1  от ГПК следва да осъди ищцовото дружество да заплати на първата ответница Р. А**  адвокатско възнаграждение  в размер на 600лв. 

Мотивиран от горното съдът

 

Р  Е Ш  И  :

ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.124, ал. 1 ГПК иск от ищеца ** със седалище и адрес на управление гр. **, представлявано от управителя Д.Д.А. с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа гр. ** чрез адв. Е.М.  срещу ответниците Р.И.А. ЕГН **********С постоянен адрес ***,дом сем. ** и Д.Д.А. ЕГН ********** с постоянен адрес ***, за приемане на установено право на собственост на ищеца „** със седалище и адрес на управление гр. **, представлявано от управителя Д.Д.А. на основание твърдения за придобивна давност върху следният недвижим имот-дворно място от 800 кв.м., представляващо част от поземлен имот с пл.№**, за което дворно място по действащия, но неприложен регулационен план на селото е отреден УПИ ** по плана на селото с площ по плана от 886 кв.м., ведно с изградените в него полумасивна дървена жилищна сграда с площ от 51 кв.м., залепена за нея от северна страна-полумасивна дървена сграда на допълващо застрояване / склад /от 21 кв.м., друга полумасивна дървена сграда / механа / също на дъпълващо застрояване от 25 кв.м. и навес за стопански инвентар от 8 кв.м. като НЕДОКАЗАН.

 

             ОСЪЖДА ** със седалище и адрес на управление гр. **, представлявано от управителя Д.Д.А. с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа гр. ** чрез адв. Е.М.  ДА ЗАПЛАТИ НА  Р.И.А. ЕГН **********С постоянен адрес ***,дом сем. ** СУМАТА от  600лв. за адвокатско възнаграждение.

 

      Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: