Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 11.06.2018 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На шести юни                                                                              2018година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №20 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Българска телекомуникационна компания” ЕАД,ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 115И, представлявано от **, в качеството му на изпълнителен директор,против наказателно постановление №**. на д-р **, на длъжност Председател на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/ с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 335 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения на основание с чл. 335, във връзка с чл. 336 от ЗЕС, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения е наложена глоба в размер на 5000/пет хиляди/лв.

Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.В писмено становище моли съда НП да бъде отменено. Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение  № **г., съставен от Ю.Г.Д. на длъжност инспектор в Главна дирекция “Контрол на съобщенията’’ на КРС, за това ,че при  извършена проверка на   11.10.2017 г. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (БТК) със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 115И не е осигурило на Община Малко Търново - абонат на универсална услуга, предоставяна чрез телефонен пост с номер 059523192 възможности за приемане и осъществяване на национални повиквания от/към географски и негеографски номера на адреса на ползване на услугата - **.

          На основание § 7 от ПЗР на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), във връзка с т. 2.5. от Решение № 1317 от 2006 г. на КРС, БТК е задължено да продължи да изпълнява предвидените в Закона за далекосъобщенията (отм.) и в Индивидуални лицензия Аз 100- 0001/28.01.2005 г., ведно с нейните изменения, задължения, свързани с предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга.

         Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, БТК е длъжно да осигурява на крайните потребители 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата възможности за приемане и осъществяване на национални и международни повиквания от/към географски и негеографски номера, както и приемане и предаване на факсимилни съобщения.

        Диана Фотева  е абонат на  телефонен пост с номер 059523192 в с.Сливарово,общ.М.Търново.На 18.09.2017г. Фотева е депозирала заявление в офиса на оператора ,че не може да ползва телефонната услуга към посочения по горе номер.

        По повод на подадената жалба на 11.10.2017г. е извършена проверка от св.Д. ,който лично се е опитвал да осъществи входящи и изходящи обаждания от номера на Фотева но не е успял.Освен това се установи от неговите показания,че са подавани множество жалби от жители на с.Сливарово ,които жалби не са били разглеждани от БТК повече от 60 дни.

 

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

           Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 335 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.Д..

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО    се е съобразил с разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание към максималния  размер предвидено в закона,като  е отчел тежестта на нарушението,степента на засягане на обществени отношения.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №**. на д-р **, на длъжност Председател на Комисията за регулиране на съобщенията , с което на жалбоподателя Българска телекомуникационна компания” ЕАД,ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 115И, представлявано от **, в качеството му на изпълнителен директор за нарушение на  чл. 335 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения на основание с чл. 335, във връзка с чл. 336 от ЗЕС, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения е наложена глоба в размер на 5000/пет хиляди/лв.

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: