Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер                             21.03.2012 година                град **

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд                                          наказателен състав

На двадесет и девети февруари                     две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар    М.Д.

Прокурор   ……………………….

като разгледа докладваното          от        Председателя- съдия   Москова НАХД    20   по описа  за    2012 година на съда,за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Производството е на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

             Образувано по жалба от  К.Е.К. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление № 11011767/29.12.2011г.  на Директора на АДФИ – гр.София към МФ, с което за  нарушение на чл.35 ал.1 НВМОП  й е наложено административно наказание – глоба в размер на 300лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/. В така депозираната жалба се навеждат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на атакувания акт, като се отправя искане за неговата цялостна отмяна, алтернативно –за прилагане на чл.28 от ЗАНН или намаляне на наложената глоба в размера към минимума – 100 лева.

                Ответникът, чрез процесуален представител, изразява становище за потвърждаване на обжалваното НП,като издадено при спазване на материално правните и процесуално правните норми.

                С оглед събраните в хода на съдебното производство писмени и гласни доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

                Обжалваното НП е издадено на базата на АУАН № 11011767/27.10.11г., съставен на настоящата жалбоподателка  К. за това, че в качеството й на заместник-кмет на община ** и на упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП, съгласно заповед № 38/06.02.2009г.  на кмета на община **,  на 24.04.09г.в гр.** при наличие на нормативно задължение за това, не е изпратила обявлението за възлагане на малка обществена поръчка с предмет : „СРМ на обект: „Дом за възрастни хора с психични разстройства” и дом Ротердам в с.**” до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 33 дни преди крайния срок за получаване на офертите, а именно не- по-късно от 23.04. 09г.

По делото са разпитани в качеството на свидетели актосъставителят Д.К. и лицата Ив.И. и Т.С., като последните двама са свидетели по съставянето и връчването на акта.

От събраните писмени доказателства по АНП, приобщени по реда на чл.283 от НПК се установява, че с Решение № 143/24.04.2009г.  на К.К.–*** и упълномощена със заповед № 38/06.02.2009г.  на кмета на община ** е обявен открит конкурс  за възлагане на малка обществена поръчка на основание чл.3 ал.2 от НВМОП с предмет : „СРМ на обект: „Дом за възрастни хора с психични разстройства” и дом Ротердам в с.**” , като с решението е одобрено и обявлението за обществената поръчка. Самото обявление до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки и за обнародване до „Държавен вестник”, за тази малка обществена поръчка е изведено под изх.№ 9100-478/24.04.2009г. на община **, а придружителното писмо, подписано лично от  настоящата жалбоподателка,  е изведено  под изх.№ 9100-484/27.04.2009г. на община **.  Видно от обявлението, крайният срок за подаване на офертите по тази поръчка е 26.05.09г.

 С оглед на събраните безспорни писмени и гласни доказателства се установи реалното осъществяване от жалбоподателката на нарушението, описаното в обстоятелствената част на АУАН  и на издаденото въз основа на него наказателно постановление, изразяващо се в неизпращане на обявлението за възлагане на малка обществена поръчка до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 33 дни преди крайния срок за получаване на офертите, а именно не по-късно от 23.04. 09г.  при наличие на нормативно задължение за това.

                При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че се налагат следните правни изводи:

      Жалбата е процесуално допустима, като подадена от активно легитимирано лице с изявен правен интерес в законноустановения в чл.59 ал.2 ЗАНН преклузивен срок. Разгледана по същество, същата е  НЕОСНОВАТЕЛНА, като съображенията на настоящия съдебен състав за това са следните .

 На първо място съдът намира, че в конкретния случай административно наказателното производство е започнато проведено и приключило в пълно съответствие с всички императивни изисквания на ЗАНН и специалните по отношение на него ЗОП и НВМОП и в тази връзка всички изложени възражения от жалбоподателя в процесната жалба са изцяло неоснователни. АУАН №11011767/27.10.2011г. е съставен на К.К. за извършено на 24.04.09г. в гр.** нарушение. Самият акт е съставен в резултат на извършена финансова инспекция и установените от нея констатации, като самата инспекция е реализирана в края на  2011г. поради което съдът приема, че АУАН е изготвен в рамките на давностните срокове по чл.66 ал.2 НВМОП.  

                 Обжалваното НП в конкретния случай е издадено от компетентен орган – директора на АДФИ, надлежно упълномощен със съответна заповед на МФ /заповед №ЗМФ-959/03.08.2010г. /.  След цялостна служебна проверка на образуваната административно наказателна преписка съдът намира, че обжалваното НП е издадено  в рамките на предвидения в чл.34 ал.3 ЗАНН 6 месечен срок и съдържа всички законно установени в чл.57 ЗАНН задължителни реквизити, в това число време и място на извършване на нарушението, законовите разпоредби които са нарушени, описани са доказателствата и т.н. В реализираната процедура по налагане на административно наказание не са допуснати процесуални нарушения. АУАН е съставен от актосъставителя в присъствието на жалбоподателката и свидетелите, посочени в него и препис от него е надлежно връчен лично на жалбоподателката. Последната е депозирала пред АНО писмени възражения , заведени под № 11011767/01.11.2011г.  по описа на АДФИ –София, с което е реализирала правото си да даде такива в тридневен срок от получаването на АУАН. Наказателното постановление е връчено на 03.01.2012г.  лично на жалбоподателката,  видно от разписката  за доставянето му  по пощата.

                На следващо място и от материално-правна страна  следва да се отбележи, че процесното НП се явява доказано от обективна страна и субективна страна. Съгласно разпоредбата на чл.35 ал.1 НВМОП възложителят изпраща обявлението за възлагане на малка обществена поръчка най-малко 33 дни преди крайния срок за получаване на офертите.В конкретния случай и с оглед събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин факта на действително изпращане на горното обявление в срок, различен от законово регламентирания – крайния срок за подаване на офертите е 26.05.09г., а обявлението е изведено с дата 24.04.09г. и изпратено с придружително писмо от 27.04.09г.

                Независимо от горното обаче следва да се отбележи, че по дефиниция административното нарушение представлява съвкупност от обективни и субективни елементи, като последните са свързани с личността на дееца и в тази връзка в хода на производството по налагане на административно наказание следва да се представят категорични доказателства. По настоящото дело се доказа, че горното деяние е извършено виновно от настоящата жалбоподателка и доколкото административната отговорност е лична съгл.чл.24 ал.1 ЗАНН, то тя следва да понесе законово предвидените в тази насока санкционни последици, т.е. безспорно е  доказано   авторството на деянието и вината.

                На последно място и след цялостна служебна проверка на образуваната административно-наказателна преписка съдът намира ,че следва да изложи и следното :

Както се отбеляза по-горе в решението съставения АУАН и издаденото НП съдържат всички законно изискуеми реквизити по чл.42 и чл.57 ЗАНН, в това число и дата на осъществяване на нарушението. За такава е посочена датата 24.04.09г. - датата, посочена като изходяща за самото обявление, и правилно административно-наказващият орган се е съобразил с нормативната уредба на процедурата по възлагане на малка обществена поръчка към тази дата. В тази връзка следва да се подчертае, че нормата на чл.35 ал.1 от НВМОП  /действаща към инкриминираната дата/ предвижда задължение за възложителя на обществената поръчка за изпращане на обявление до Агенцията за обществени поръчки с цел вписване в регистъра най-малко 33 дни преди крайния срок за получаване на офертите, а съгласно разпоредбата на чл.3 ал.1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му.

Видно от различните изходящи дати - на обявлението 24.04.2009г. и на придружителното писмо – 27.04.2009г. , очевидно не става въпрос за нарушение на изискуемия срок – „само с 1 ден”, както твърди жалбоподателката. От друга страна, нарушението, за което е санкционирана жалбоподателката,  нарушава принципите за прозрачност и публичност и засяга обществените отношения и свързания с тях ред на управление от лице, явяващо се разпоредител с бюджетни средства. В случая се касае за осъществено нарушение,  при което не са спазени законоустановените срокове за изпращане на обявлението за вписване в регистъра на обявена малка обществена поръчка. С факта на установяване на такова нарушение законодателят свързва настъпването на неблагоприятни за нарушителя вредни последици, т.е. в случая не може да се твърди, че липсват вредни последици само и единствено поради липсата на реален вредоносен резултат от нарушението. Провеждането на малка обществена поръчка е с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, и има за цел  да гарантира прозрачност и равни условия при възлагането на обществените поръчки. Провеждането на една процедура се извършва от възложителя при спазване на заложените в НВМОП принципи и условия, и във всички случаи отклоняването от тези условия извън нормативно определените хипотези, води до незаконосъобразно усвояване на заложените бюджетни и извън бюджетни средства. С оглед тази значимост на охранявания обществен интерес, настоящият случай не може да се определи като маловажен по смисъла на чл.11 от ЗАНН във връзка с чл.9 ал.2 от НК и отговорността на жалбоподателя да се изключи съгласно чл.28 б.”а” от ЗАНН, каквото искане  се прави в жалбата.

Съгласно разпоредбата на чл.32 ал.1 от ЗАНН, който не изпълни или наруши постановление, разпореждане или друг акт, издаден или приет от Министерския съвет, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 2000 лева.  АНО е определил  наказанието в размер малко над минимума, определен в закона, а именно - в размер на 300 лева, след като е взел предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Настоящият съдебен състав намира, че размера на наказанието „глоба” – 300 лева,  е определен  правилно от АНО и не следва да бъде намалян. Целта на административните наказания е да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правов ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани – чл.12 от ЗАНН.

 

                Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р       Е       Ш       И   :

 

                ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление  11011767/ 29.12.2011г.  на Директора на АДФИ – гр.София към МФ, с което на  К.Е.К. с ЕГН ********** ***, за  нарушение на чл.35 ал.1 НВМОП,  й е наложено на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ административно наказание – глоба в размер на 300/триста/ лева като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

           

Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-** пред Административен съд -Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                       

                                               Районен съдия: