Р Е Ш Е Н И Е

 

№…/               01.02.2016 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  двадесет и седми януари                                      2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 20 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемата Д.И.К. с ЕГН ********** ,неженена,не осъждана,безработна за извършено престъпление по чл. 325,ал.1 от НК. с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

          Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                         Обвиняемата К.  редовно призована,  се явяват лично.Моли съда за минимално наказание.

      Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

       На  6 януари 2016г. учителката ** имала урок в ІV-ти клас, чиято класна ръководителка е тя. От много време тя и класът имали проблеми с ученика ** – син на обвиняемата Д.К.. Той редовно отсъствал от училище без извинителни причини, а когато идвал на училище, биел другите деца в класа. Това накарало неговата класна ръководителка да го отстрани от учебни занятия и да го прати в къщи да викне майка си за разговор. Той обаче се върнал и казал, че майка му няма да дойде. На следващия ден 7 януари пострадалата ** отново го пратила да вика майка си. Към края на втория час ** се върнал с нея. Обвиняемата направо влязла в класната стая и пред всички ученици започнала да крещи обиди към учителката, хванала я за ръцете, разтърсвала я и накрая я блъснала, при което учителският стол паднал на пода. Пострадалата ** се опитала да успокои К., но тя продължавала да я нарича с обидни думи „курво”, „мастийо” и др., заплюла я и накрая я заплашила с побой и оскубване на косата. Едно от момиченцата в класа се разплакало от тази сцена.

         На място присъствали и свидетелите ** – служителка в училището, ** – ученик в Х клас, ** и др. ** пратила един ученик да извика директорката **. Тя на свой ред извикала обвиняемата К. в директорския кабинет, но и там обвиняемата продължила с агресивното си поведение.

 

       Разпитана в хода на производството, обвиняемата признава вината си ,изразява съжаление; обещават да не се повтаря.

       При така изложената и установена в хода на разследването фактическа обстановка,  обвиняемата  Д.И.К.  на 7 януари 2016 г. около 8,30 – 9,00 часа в училище „** е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като влязла по време на учебен час в класната стая на ІV-ти клас, обиждала учителката ** ** с думите курво, мастия, заплюла я, хванала я за ръцете и я разтърсвала и блъскала, заплашила я с побой – престъпление по чл.325, ал.1 НК.

 

   От субективна страна обвиняемата е извършила деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11, ал. 2 от НК. Същата е осъзнавала общественоопасния характер на деянието, предвиждала е неговите вредни последици и е искала тяхното настъпване.

 

Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемата, протоколи за разпит на свидетелите,  справка съдимост.

 

   За престъплението по чл. чл.325, ал.1 НК е предвидено наказание за извършителя лишаване от свобода до две години без долна граница или пробация и обществено порицание. Към датата на деянието обвиняемата  не е осъждана за престъпление от общ характер и не е освобождавана от наказателна отговорност.  С деянието не са      причинени имуществени вреди.          Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, дееца не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същата осъзнават вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемата Д.И.К. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като и бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.       

    

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

     ПРИЗНАВА обвиняемата Д.И.К., ЕГН ********** ,неженена,безработна,не осъждана за ВИНОВНА в това,че на  7 януари 2016 г. около 8,30 – 9,00 часа в училище „** е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като влязла по време на учебен час в класната стая на ІV-ти клас, обиждала учителката ** ** с думите курво, мастия, заплюла я, хванала я за ръцете и я разтърсвала и блъскала, заплашила я с побой – престъпление по чл.325, ал.1 НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК я освобождава от наказателна отговорност и и налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: