П Р О Т О К О Л

 

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  10.05.2011 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         10.05.2011г.   в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                           Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков        сложи за разглеждане НАХ дело №19 по описа за 2011год.,

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 10.00  часа се явиха:

Жалбоподателят Р.С., редовно призована чрез адв.А.С.,***. Адв.А.С. не се явява. Постъпила е молба от същия вх.№339/04.05.2011г., с която моли съда, да бъде отложено насроченото за 10.05.2011г. заседание, предвид ангажираност в Административен съд Бургас по адм.дело №637/2011г. VІ състав, но същата не е подкрепена с доказателства за твърдяното, така също по преписката липсва надлежно пълномощно доказващо процесуалната представителност на адв.С. досежно жалбоподателката.

Административно наказващият орган-Община М.Търново, редовно призована, се представлява от адв.Евелина Тончева, редовно упълномощена, за което представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

За МТРП, редовно призовани се явява прокурор Луков.

Актосъставителят К.Г.,  редовно призована, се явява лично.

Свидетелят Д.Ф., редовно призована, се явява лично.

Свидетелят Т.Н., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателката С.-Имам пълномощно, което съм подписала, но то е при адвоката ми. В мен нямам книжа.

Прокурора- Да се даде ход на делото.

Адв.Тончева-Процесуалният представител на жалбоподателя не е надлежно легитимиран, поради което не следва да се уважава молбата  за отлагане на делото. Ход на делото не следва да се дава, тъй като самата жалба е недопустима,  като подадена след определения срок в закона – просрочена е. Недопустима е и още на едно основание, тъй като жалбата не е подписана от жалбоподателя, а няма представено доказателство относно представителната власт на лицето подписало жалбата. Жалбата е недопустима и моля да прекратите НАХД №19/2011г.

Жалбоподателя С. - От разписката на НП, може да се види, че не съм подписана. Аз мисля, че по пощата трябваше да ми е изпратено, а то не ми е дадено право да се запозная с констативния протокол в общината.По никакъв начин не ми е връчено НП, защото на място отказах да го подпиша. Не ми дадоха правото да го прочета акта - Г. с другите дойдоха, седнаха, писаха нещо, накрая ми казаха ще го подпишеш ли, казах как да подпиша като не сте ми го дали да го прочета, и отказах.Помислих, че по пощата ще ми го изпратят. Нямам нито екземпляр от НП, нито от констативния протокол.Не отричам, че отказах да подпиша НП, поради което считам, че не ми е връчено.

Адв.Тончева - Наказващият орган по принцип не използва полицията за съдействие за връчване на НП, но в случая г-жа С. е взела три екземпляра и не ги е върнала на наказващия орган.НП е било връчено на 09.02.2011г. на жалбоподателката, като свидетел на отказа й да получи препис от постановлението е полицейския служител Яни Н..

Съдът счита, че ход на делото не следва да се дава, а образуваното  съдебно производство следва да бъде прекратено. Съгласно чл.59 ал.ІІ от ЗАНН, НП подлежи на обжалване в 7дневен срок от връчването му. Видно от разписката за връчване на НП /л.11-13/ НП е било връчено на 09.02.2011год. на жалбоподателката,  като последната е отказала да получи препис от Постановлението, като свидетел на отказа й, е бил полицейския служител Яни Н.Н.. Факта, че Постановлението й е било връчено на 09.02.2011г., и съответно, че е отказа да получи препис от Постанолението, не се оспорва от жалбоподателката в днешното съдебно заседание. Въз основа на горното, съдът намира, че 7 дневния срок за обжалване на НП, визиран в чл.59 ал.ІІ от ЗАНН, е изтекъл и НП е влязло в сила, а жалбата е просрочена.

С оглед на гореизложеното, съдът приема, че жалбата е недопустима и съдебното производство, следва да бъде прекратено.

Предвид горното, и на основание чл.63 ал.ІІ от ЗАНН,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С., и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №19/2011г. по описа на МТРС, поради недопустимост на жалбата.

Определението може да се обжалва в 15дневен срок считано от днес пред Административен съд Бургас, чрез Районен съд Малко Търново.

 

     Приключи с.з. в 10.1

Протокола изготвен в с.з.

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: