Р Е Ш Е Н И Е

      , 11.03.2011 година, град Малко Търново

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

               

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия, първи състав, в публично заседание на седми март през две хиляди и единадесета година, в следният състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

Секретар: М.Д.

Прокурор: Б*** Луков

като разгледа докладваното от районния съдия гражданско дело №19 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.28, ал.1 и ал.4 от ЗЗДет., във вр. с чл.26 от ЗЗДет. във вр. с чл.25 от ЗЗДет.

Постъпило искане от Директора на Дирекция „Социално подпомагане-гр.Царево, за настаняване на детето Д. Б*** Д***, с ЕГН **********, в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия – П.С.С.  ЕГН ********** и Д.Т.С. ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес:*** до настъпването на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на мярката за закрила.

Твърди се в молбата, че майката на детето Д.- Е.Д.С. ЕГН **********, на която съгласно Решение № ***. на РС-Малко Търново по отношение на родените през брака деца били предоставени за упражняване родителските права, от ***. е напуснала жилището на родителите си в гр.Малко Търново и е оставила детето Д. на грижите на родителите си –П. и Д. С*** и от тогава е в неизвестност.

 Твърди се, че бащата Б*** Д*** не разполага с възможност, не е трудово ангажиран, не разполага със собствени доходи и със собствено жилище, където да отглежда детето.  

Твърди се, че бабата и дядото на детето по майчина линия П. и Д. С*** са изразили желание, детето Д. да бъде настанено в тяхното семейство за отглеждане до настъпването на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на мярката за закрила, като волята им е изразена писмено.Твърди се, че като се вземе предвид ниската възраст и необходимостта от грижи, наличната близка  и родствена връзка на П. и Д. С***, които са баба и дядо по майчина линия на детето, и  които  могат и  желаят да поемат отглеждането му в семейна среда, тази предвидена в закона мярка се явява обоснована и адекватна.

Твърди се, че със Заповед №***. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” -гр. Царево  детето е настанено по административен ред в семейството на  неговите баба и дядо по майчина линия – П.С.С.  ЕГН ********** и Д.Т.С. ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес:***.

В с. з. искането за налагане на мярка за закрила по отношение на детето се подържа от законния представител на молителя.

Майката Е.С. ***.

Контролиращата страна – РП-Малко Търново изразява становище за основателност на молбата.

Заинтересованата страна –П.С. изразява становище за основателност на молбата.

Заинтересованата страна – Д.С., не се явява.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от представения по делото препис от Заповед №***. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”-гр. Царево е, че детето Д. Д*** е настанено по административен ред в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия П. и Д. ***, до произнасянето на съда в настоящото производство.

От представеният по делото писмен Социален доклад от 16.02.2011г. се установява, че нито един от родителите на детето – нито майката на детето Е.Д. , нито бащата на детето Б*** Д*** , не разполага собствено жилище, не е трудово ангажиран и не реализира доходи. От 17.10.2009г. бащата Б*** не е търсил контакт с детето си , не се е интересувал от него. От ***. майката Е. е напуснала дома на родителите си, където е живеела с децата си и от тогава е в неизвестност. Към настоящия момент бабата и дядото на детето изцяло полагат необходимите грижи за него и писмено са изразили в нарочна декларация желанието си  да се ангажират с отглеждането му. Семейство С*** осигуряват сигурна и стабилна семейна среда за детето, разполагат с подходящи битови и хигиенни условия за неговото отглеждане и имат възможност да осигурят необходимите с оглед на възрастта на детето храна, облекло и вещи от първа необходимост. Между детето и неговите баба и дядо съществува изградена здрава емоционална връзка.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Съгласно чл.25, т.3 от ЗЗДет., налице е основание за настаняване на дете извън семейството, когато родителите му се намират в трайна невъзможност да го отглеждат. Установената по делото фактическа обстановка сочи недвусмислено на наличието на тази предпоставка, тъй като от една страна  и двамата  родители на детето не разполагат с подходящо жилище и достатъчни финансови средства, които да им позволяват да отглежда детето в семейна среда, а от друга страна – и двамата родители не полагат грижи и не се интересуват от детето си, като майката, на която са били предоставени родителските права – е изоставила детето и е в неизвестност.  Ето защо съда приема, че родителите се намират в трайна невъзможност да отглеждат детето.  Установи се, че са налице  лица от разширения семеен кръг на детето, които  имат възможност и желание да поемат обгрижването му в семейна среда. Тези обстоятелства водят до възможността за оставане на детето в семейна среда, чрез предвидения от закона способ за защита интересите на детето-настаняването му в семейство на роднини или близки. При тези обстоятелства, се налага извода, че чрез настаняването на детето Д. в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия , е налице възможност за детето да остане в семейна среда и в интерес на детето е тази мярка да бъде приложена.

Тези обстоятелства мотивират съда да приеме, че спрямо детето Д. Б*** Д***, с ЕГН **********, са налице основанията на чл.25, т.3 от ЗЗДет., във вр. с чл.26, ал.1, изр.1, предложение първо от ЗЗДет. и същото следва да бъде настанено в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия, като на основание чл.28, ал.5 от ЗЗДет., съдът определя срок на мярката за закрила-до отпадане на обстоятелствата, обуславящи промяна или отпадане на мярката за закрила.

Съгласно чл.28, ал.4, изр.1 от ЗЗДет., решението подлежи на незабавно изпълнение като страните могат да обжалват същото в седемдневен срок от съобщаването.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА детето Д. Б*** Д***, с ЕГН **********, в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия - П.С.С.  ЕГН ********** и Д.Т.С. ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес:*** до настъпването на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на мярката за закрила.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред БОС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

           След влизане в сила на решението да се изпрати заверен препис до Дирекция “ Социално подпомагане”-гр.Царево.

 

                                       

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: