О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

            06.03.2013г.        гр.Малко Търново

 

Малкотърновският  районен  съд                               гражданска колегия

на  пети март                                        две хиляди и тринадесета година

в закрито заседание в състав :

 

                                                                    Председател: Мария Москова  

                                                                             

като разгледа докладваното от  съдията М.Москова  гражданско дело  № 19 /2013 по описа на РС-Малко Търново, за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по повод на  исковата молба с вх.№ 237  /18.02.2013г. от В.С.Б. с ЕГН ********** ***, живуща *** / озаглавена от ищцата като „жалба”/, против С.М..

Съдът, след като е извършил проверка на редовността на исковата молба  на основание чл.129 ал.1 от ГПК,  е намерил, че същата не отговаря на изискванията по чл.127 ал.1 и чл.128 от ГПК,  поради което и на основание чл.129 ал.2 от ГПК с разпореждане № 45/18.02.2013г., постановено в закрито съдебно заседание, е оставил без движение исковата молба, като е  указал  на ищцата В.С.Б. в едноседмичен срок от връчването на съобщението да уточни исковата си претенция и да отстрани нередовностите на исковата молба, като : 1. Посочи трите имена и адреса на ответника; 2/ посочи цената на иска ; 3/ да изложи обстоятелствата, на които се основава иска; 4/  да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях и да представи с исковата молба всички писмени доказателства;  5 да приложи документ за внесена държавна такса; 6/ да приложи препис от исковата молба и доказателствата към нея за връчване на ответника, като въз основа на изложените обстоятелства ищцата следва. Със същото разпореждане съдът е указал на ищцата, че ако не отстрани в указания срок нередовностите, исковата  молба ще й бъде върната.

Видно от надлежно оформените съдебни книжа, съобщението ведно с препис от разпореждането № 45/18.02.2013г., е било връчено лично на ищцата на 22.02.2013г.

Съдът като констатира, че в законоустановения срок ищцата не е отстранила нередовностите на исковата молба, намери, че исковата молба заедно с приложенията към нея следва да се върне на ищцата на основание чл.129 ал.3 от ГПК, а производството по делото следва да се прекрати.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                            О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ВРЪЩА исковата молба заедно с приложенията към нея на ищцата В.С.Б. на основание чл.129 ал.3 от ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 19/2013г. по описа на РС-Малко Търново.

Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба пред БОС.

Препис от определението да се връчи на ищцата.

 

 

 

                   Районен съдия: