П Р О Т О К О Л

               Гр.** ** 2012 година

 

** ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на        17.02.2012г.   в  състав:

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                             Съдебни заседатели:

при участие на секретар:…..………….М.Д..…………………………

и прокурора Борис Луков              сложи за разглеждане

НОХ дело №19 по описа за 2012 год.                                                 докладвано от съдията Москова     

На именното повикване в 12.00 часа се явиха   …… ……………………………

 

За Районна прокуратура ** **, се явява прокурор Борис Луков.

Прокурора – Чрез органите на МВР с изх.№36/8.02.2012г. съм изпратил призовките ведно с обвинителния акт за връчване на обвиняемия.Към настоящия момент не са върнати съответните отрязъци.

     Подсъдимият Н.А., редовно призован, се явява лично, ведно с надлежно упълномощен адв.С**-БАК.

Подсъдимия-Получил съм призовката ведно с препис от обвинителния акт.

Свидетелят Р.С., редовно призован, се явява лично.

Свидетелят Т.С., не редовно призован, не се явява.

Прокурора-Да се даде ход на делото.

Адв.С**-Да се даде ход на делото.

Подсъдимия-Да се даде ход на делото.

     Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

     ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на подсъдимия:

Н.М.А. роден на ***г***, с постоянен адрес *** и временен адрес ***, ЕГН:**********, български гражданин,  **.

Снема самоличността на явилите се свидетели:

Р.К.С. роден на ***г*** ** ЕГН:**********, български гражданин, ** **, постоянен адрес *** к/с”** вх.**, без родство с подсъдимия. Предупреден за отг.по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

Отвежда свидетеля  от зала

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора - Прочита обвинителния акт. Предлагам на подсъдимия и защитника му адв.С** споразумение по реда на чл.381 и сл.НПК.

Адв.С** – Постигнали сме съгласие по параметрите на предлаганото от прокуратурата споразумение, поради което моя да се премине по реда на Глава 29 от НПК.

Съдът, с оглед на заявеното от страните съгласие за споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

Производството продължава по реда на Глава 29 от НПК.

Освобождава свидетеля Р.С..

Прокурор Луков – Уважаема госпожо съдия, като взех предвид, че подсъдимия е извършил деянието за което е привлечен по настоящето дело преди да има влязла в сила присъда за друго такова престъпление,считам, че в случая не е налице рецидив – общ или специален. С подсъдимия А. и неговия защитник адв.С**, сме постигнали споразумение по реда на чл.384, вр.чл.382 и сл. от НПК, съгласно което подсъдимият Н.М.А., се признава за ВИНОВЕН  в това, че на 14.01.2012г. около 17.10часа в с.З** община ** **, си е служил с контролни знаци, издадени за друго МПС, като управлявал л.а.Форд Ескорт с контролни знаци **, издадени за лек автомобил „Фиат Регата”  -  престъпление по чл.345 от  НК.

Деянието е извършено виновно при форма на вината „пряк” умисъл съгласно чл.11 ал.2 от НК.

За извършеното деяние да му се наложи наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, като изтърпяване на наказанието бъде отложено при условията на чл.66 от НК и следващите, за изпитателен срок от три години.

Веществените доказателства два броя регистрационни табели с № **,  да се върнат на собственика.

Разноски по делото няма.

Счети от престъплението няма.

Адв.С** - Съгласни сме с така очертаните параметри от прокуратурата, както за така извършеното деяние, така и с наказанието, и моля съда да одобри споразумението.

Подсъдимия- Съгласен съм на споразумение.Признавам се за виновен и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях.

   

      С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 

Прокурор:                             Подсъдим:

/Борис Луков/                         /Н.А./

 

                                      Защитник:

                                      /Адв.Т. С**/

Съдът, след като намери, че така постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, и на основание чл.384, вр.чл.382 и сл. от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА  споразумението постигнато между прокурора, защитника и подсъдимия, съгласно което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.М.А., за ВИНОВЕН  в това, че на 14.01.2012г. около 17.10часа в с.З** община ** **, си е служил с контролни знаци, издадени за друго МПС, като управлявал л.а.Форд Ескорт с контролни знаци **, издадени за лек автомобил „Фиат Регата”  -  престъпление по чл.345 от  НК.

 На основание чл.345, вр.чл.54 от НК, НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание  чл.66 от НК, ОТЛАГА изпълнението за срок от три години.

Веществените доказателства два броя регистрационни табели с № **,  да се върнат на собственика.

Разноски по делото няма.

Счети от престъплението няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Адв.С** – Моля да се направи кумулация на наложените наказания по НОХД №21/2012г. и сегашното и се наложи наказание на основание чл.23 от НК.

Съдът, като намери, че е налице хипотезата на чл.25 ал.1, вр.чл.23 ал.1 от НК, предвид което

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ едно общо, най-тежко наказание на подсъдимия Н.М.А. роден на ***г***, с постоянен адрес *** и временен адрес ***, ЕГН:********** по настоящето дело и по НОХД №21/2012г. на РС-** **, а именно: "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК отлага изпълнението на наказанието „лишаване от свобода” за срок от три години.

На основание чл.24 ал.3 от НПК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по НОХД №19/2012г. по описа на МТРС.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с ч.жалба или протест в 7-дневен срок пред Бургаски окръжен съд.

Приключи с.з. в 12.30ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: