П Р О Т О К О Л

25.04.2018 година                                                                Град МАЛКО ТЪРНОВО

 

Малкотърновският районен съд                                                     наказателна колегия        

На двадесет и пети април                                                                           2018 година

в  публично заседание  в  следния състав:

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                               Съдебни заседатели:   

 

Секретар: Мара Димова

Прокурор: Борис Луков         

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Петков

Наказателно ОХ дело  № 18  по описа за 2018 година                      

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор  Луков.

Подсъдимият И.Н.Д., редовно призован, се явява лично и с адв.К** К**, редовно упълномощен.

Не се явява се пострадалото лице М.А. - редовно призован.

СЪДЪТ докладва актуална справка за съдимост рег.№ 42  от 23.04.2018г. за подсъдимия Д..

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.К**: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в съдебно заседание, тъй като се явяват лицата по чл.247 б от НПК, съгласно разпореждането за насрочване на разпоредително заседание, поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

На осн. чл. 272 от НПК председателят провери самоличността на явилите се лица.

ПОДС. И.Н.Д. с ЕГН:********** живущ ***, български гражданин, неосъждан, със средно образование,  работи в **“.

           

Председателят на състава провери връчени ли са преписите и съобщенията по чл. 247б от НПК.

ПОДСЪДИМИЯ Д.: Получил съм съобщението и другите книжа, запознат съм със съдържанието на ОА, разпореждането за насрочване на разпоредително заседание и както и съм уведомен за всички въпроси по чл.248, ал.1 от НПК, които подлежат на обсъждане в днешното съдебно заседание.

           

Председателят на състава разясни правата на явилите се лица правата по НПК, както и за последствията от влязло в сила определение по въпросите на чл.248, ал.1, т.3 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи.

            АДВ.К**: Нямаме искания за отводи.

            ПОДС. Д.: Нямам искания за отводи.

 

            ПРОКУРОРЪТ: Не са налице пречки за даване ход на разпоредителното заседание.

            АДВ.К**: Запозната съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

            ПОДС.Д.: Запознат съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

            СЪДЪТ като взе предвид явилите се лица и тяхното становище, намира, че са налице условията за провеждането на разпоредително заседание, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 

            СЪДЪТ пристъпва към изслушване на лицата по чл. 247б ал.1 и 2 от НПК по всички въпроси, посочени в чл.248 ал.1 от НПК.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения и са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ или по реда на глава ХХІХ от НПК. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Защитата е задължителна в производството по глава ХХІХ от НПК. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за налагане на мярката за неотклонение. Нямам искания по доказателствата.

           

АДВ.К**: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП са допуснати съществени процесуални нарушения изразяващи се в следното: видно от Постановлението за привличане на обвиняем от 16.03.2018г. , е посочена дата на извършване на деянието 26.01.2018г., а в обвинителния акт е посочена като на дата на извършване на деянието 27.01.2018г. Наред с това считам, че обвинителния акт не отговаря на изискванията визирани в НПК, съгласно които деянието следва да бъде конкретизирано, както от обективна, така и от субективна страна.Наред с това считам, че посоченият като пострадал няма такова качество и начина по който е формулирано обвинението ни пречи да узнаем точно в какво сме обвинени, тъй като считам, че са смесени съставите на три отделни обвинения в НК. С оглед решаване на делото моля да прекратите съдебното производство и върнете делото на прокурора в досъдебната фаза за изправяне на горните нарушения. Отделно от това искам да посоча, че в днешно с.з. забелязвам, че в Постановлението за привличане на обвиняем което е приложено към делото като дата е посочена 27.01.2018г., а в преписа който ви представям и моля да бъде приет като доказателство е посочена дата 26.01.2018г.  Считам, че по т.5  на чл.248 ал.1 НПК са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІІ от НПК за освобождаване на подзащитния ми от наказателна отговорност с приложение на чл.78 А от НК, тъй като за конкретното деяние е предвидено наказание до две години ЛОС. Подзащитният ми е реабилитиран, по делото липсват данни да има и други извършени противообществени деяния.   Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Защитата е задължителна в производството по глава ХХІХ от НПК. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за налагане на мярката за неотклонение. Нямам искания по доказателствата.

 

ПОДС.Д.: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП са допуснати съществени процесуални нарушения изразяващи се в следното: видно от Постановлението за привличане на обвиняем от 16.03.2018г. , е посочена дата на извършване на деянието 26.01.2018г., а в обвинителния акт е посочена като на дата на извършване на деянието 27.01.2018г. Наред с това считам, че обвинителния акт не отговаря на изискванията визирани в НПК, съгласно които деянието следва да бъде конкретизирано, както от обективна, така и от субективна страна.Наред с това считам, че посоченият като пострадал няма такова качество и начина по който е формулирано обвинението ни пречи да узнаем точно в какво съм обвинен, тъй като считам, че са смесени съставите на три отделни обвинения в НК. С оглед решаване на делото моля да прекратите съдебното производство и върнете делото на прокурора в досъдебната фаза за изправяне на горните нарушения. Отделно от това искам да посоча, че в днешно с.з. забелязвам, че в Постановлението за привличане на обвиняем което е приложено към делото като дата е посочена 27.01.2018г., а в преписа който ви представям и моля да бъде приет като доказателство е посочена дата 26.01.2018г.  Считам, че по т.5  на чл.248 ал.1 НПК са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІІ от НПК за освобождаването ми от наказателна отговорност с приложение на чл.78 А от НК, тъй като за конкретното деяние е предвидено наказание до две години ЛОС. Реабилитиран съм, по делото липсват данни да съм извършил други противообществени деяния.   Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Защитата е задължителна в производството по глава ХХІХ от НПК. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за налагане на мярката за неотклонение. Нямам искания по доказателствата.

            ПРОКУРОРА: Не считам, че са налице съществени процесуални нарушения за да счита подсъдимия в какво точно е обвинен. Обвинението е ясно, точно и конкретно.

 

            СЪДЪТ като взе становището на страните и материалите по делото намира следното:

По отношение на представеното в днешното с.з. Постановление за привличане на обвиняем от адв.К**, съдът намира, че същото следва да бъде прието като доказателство по делото.

Предвид горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Приема Постановление за привличане на обвиняем от 16.03.2018г.

Делото е образувано по внесен обвинителен акт за престъпление чл.325 ал.1 от НК и е подсъдно на МТРС. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство. По делото съдът намира, че са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Видно от Постановлението което е представено от защитата на подсъдимия Д. и прието от съда за привличане на обвиняем, същият е обвинен, че е извършил деянието на 26.01.2018г. Видно от Постановлението за привличане на обвиняем приложено към ДП №11/2018г. лист 15, за дата на извършване на деянието е посочена 27.01.2018г., като съдът констатира, че има поправяне на датата без да е положен подпис от кого е извършено това поправяне. В същото време в диспозитива на обвинителния акт е посочена като дата на извършване на деянието 27.01.2018г., поради което съдът намира, че е налице отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила по реда на чл.249 ал.4 т.1 от НПК, като е нарушено правото на подсъдимия да узнае точно в какво е обвинен. Освен това съдът намира, че МТРП следва да конкретизира обвинителния акт, като при нов обвинителен акт да се прецизира възможността за приложението на чл.78 А от НК.

Не са налице основания делото да се гледа при закрити врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебни следствени действия по делегация.

В хода на досъдебното производство по отношение на подсъдимия не е взета МНО и съдът намира, че такава не следва да бъде вземана.

По делото не се направиха искания за събиране на нови доказателства и на този етап такива не е наложително да бъдат ангажирани и според съда.

 Предвид горното, съдът

 

О П Р Е  Д Е Л И:

 

1. Делото е подсъдно на МТРС.

2. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3. По делото са допуснати на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на 29 от НПК.

5. Няма основание делото да се разглежда при закрити врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се  назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебни следствени действия по делегация.

6. Няма основание за вземане на  МНО.

7. Няма искания и не се налага събирането на нови доказателства на този етап от производството.

Предвид горното съдът на основание чл.249 ал.3, вр.ал.2 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство на осн.чл.248 ал.1 т.3 НПК и ВРЪЩА делото на МТРП за изпълнение на посочените по-горе нарушения.

Определението по чл. 248  ал.1 т. 3 от НПК подлежи на обжалване в седмодневен срок пред ОС-Бургас по реда на глава ХХІІ от НПК в 7 дневен срок.

 

Протокола изготвен в с., което приключи с.з. в 11.29 ч.

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

                                                                        Секретар: