П Р О Т О К О Л

 

                              Гр.Малко Търново   05.04.2017 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  пети  април  две хиляди и седемнадесета година  в  състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                Съдебни заседатели:   С.Г.

                                                                                    С.Т.

 

при участие на секретар    М.Д.           

и прокурора        Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело № 18  по описа за 2017 год.                                          

докладвано от съдията Петков 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:   

 

За МТРП - прокурор Луков.             

          Подсъдимият И.Б.  уведомен от предно с.з., се явява лично.

Съдът докладва уведомително писмо вх.№343/22.03.2017г. от АК-Бургас.

Явява се адв.М.П. определен за служебен защитник на подсъдимия Б..

Съдът на основание чл.94 ал.1 т.9 от НПК,

Определи:

Назначава адв.М.П. от БАК за служебен защитник на подсъдимия И.И.Б..

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимия:

И.И.Б.  роден на *** ***, ЕГН:**********,  български гражданин, неосъждан, безработен, с адрес ***.

Прокурора: Уважаеми господин съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК

Адв.П.: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ, по направеното искане  

ОПРЕДЕЛИ:

Продължава производството  по реда на Глава 29 от НПК на основание  чл.384 ал.1 НПК.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

Подсъдимият: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Подсъдимият Б.: Заплатил съм сумата от 189лв. лично на пострадалата ** Д**.

Пострадалата Д**: Заявявам, че получих лично от И.Б. сумата от 189 лв.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия И.И.Б.  и неговия защитник адв.М.П., с което същият се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това, че:

От началото на месец януари 2017 год. до 8 февруари същата година в с.** от селскостопанска постройка на подстрадалата И** Д** е отнел чужди движими вещи – тридесет и пет броя бали със сено на стойност 189 лв. от владението на техния собственик Д**, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на продължавано престъпление – престъпление по чл. 194 ал. 1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

На основание чл.194 ал.1, вр.чл.26 ал.1, вр.чл.55 ал.1 т.2 б.»б» от НК, го  осъжда на ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки: .

а/ задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от шест месеца;

 

Щети 189 лв. възстановени.

Разноски – 58.19 лв.

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

ПРОКУРОР:                        

/ Борис Луков /

 

ЗАЩИТНИК:                                                     

/адв. М.П.. /

 

ПОДСЪДИМ:

/ И.И.Б. /       

 

Адв.П.: Уважаеми господин председател, с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

          СЪДЪТ, като разгледа  сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.384, във вр.чл.381 и сл.НПК, 

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия И.И.Б.  и  неговия защитник адв. М.П., с което подсъдимият И.И.Б.  роден на *** ***, ЕГН:**********,  български гражданин, неосъждан, безработен, с адрес ***, се ПРИЗНАВА  за  ВИНОВЕН в това че:

От началото на месец януари 2017 год. До 8 февруари същата година в с.** от селскостопанска постройка на подстрадалата И** Д** е отнел чужди движими вещи – тридесет и пет броя бали със сено на стойност 189 лв. от владението на техния собственик Д**, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на продължавано престъпление – престъпление по чл. 194 ал. 1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

На основание чл.194 ал.1, вр.чл.26 ал.1, вр.чл.55 ал.1 т.2 б.»б» от НК, го  осъжда на ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки: .

а/ задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от шест месеца;

 

Щети 189 лв. възстановени.

Разноските по делото в размер на  58.19 лв. на осн.чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия .

На осн.чл.24 ал.З от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 18 / 2017г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с.з, което приключи с.з. в 11.29 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                Съдебни заседатели: 1/               2/

 

 

Секретар: