Р Е Ш Е Н И Е

                          №…     / 25.03.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На деветнадесети март                                                      2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №18 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  С.Р.Г., е ЕГН: **********, притежаваща паспорт № **. от МВР – Б., с адрес: гр. ** против наказателно постановление №492/09.01.2015г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на  1872,24 лева /хиляда осемстотин седемдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката  и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение № 344 от 23.07.2014г., съставен от Н.С.А. ***, на длъжност митнически инспектор при МП „Малко Търново” за това ,че при  извършена проверка на 23.07.2014 г., около 08:30 часа, на МП „Малко Търново”, на трасе „изход”, пристигнал пътуващ от Република България за Република Турция лек автомобил марка „Пежо”, с регистрационен № ******, управляван от лицето С.Р.Г.. Преди започване на митническа проверка на превозното средство и багажа на пътниците, актосъставителят попитал шофьора и спътника му **, дали имат нещо за деклариране пред митническите органи. След като не получил положителен отговор от никого, митнически инспектор Н.А. съвместно със старши митнически инспектори Р.К. и Е.С. пристъпили към извършване на щателна митническа проверка. При проверката, в багажника на автомобила, на задната седалка и под предните седалки, митническите служители открили в няколко кашона, торби и един сак, следните недекларирани по установения ред стоки:

 1.Шайби за флекс “BOSCH” - 85 /осемедесет и пет/ броя -Ф 230 х 3,0 х 22, 23 мм

2.Шайби за флекс “BOSCH”-  43 /четиридесет и три/ броя Ф 230 х 6,0 х 22, 23 мм

          3.Електроди за заваряне “BOHLER” - 9 /девет/пакета по 100 броя Ф 4 мм

4.Електроди за заваряне “EMONA” - 2 /два/ пакета по 100 броя Ф 5 мм

5.Електроди за заваряне “TIANJIN GOLDEN BRIDGE WELDING” -  4 /четири/ пакета по 100       броя Ф 3.2 мм

6.Вентил за кислородна 6y^Ka”HERCULES” -0-30 1/min  - 1 /един/ брой

7.Газов резач “YILDIZ GAZ ARMATULERI” -  1 /един/ брой

8.Газова горелка  - 2 /два/ броя

9.Вентил за кислородна бутилка “YILDIZ GAZ ARMATULERI” -  1 /един/ брой

10.Свредели спирални с конусна опашка   - Ф 30 мм- 1/едн/ брой Ф 44 мм - 4 /четири/ броя Ф 42 мм    - 4 /четири/ броя Ф 32 мм - 1 /един/ брой Ф 17 мм - 9 /девет/ броя Ф 29,5 мм - 1 /един/    брой Ф 29 мм - 1 /един/ брой Ф 23 мм - 1 /един/ брой

 11.Свредели спирални - Ф 17,5 мм - 4 /четири/ броя  Ф 14,5 мм - 5 /пет/ броя  Ф 29,5 мм - 1         /един/ брой Ф  18 мм - 1 /един/ брой  Ф 20 мм - 5 /пет/ броя  Ф 12,5 мм - 5 /пет/ броя  Ф 17 мм     - 5 /пет/ броя

12.Микрометри NSK MICROMETER - УАВ 07 М -1 /един/ брой УАВ 08 М -1 /един/ брой УАВ 09 М -1 /един/ брой

13.Фрезови бургии - Ф 24 мм - 1 /един/ брой Ф 16 мм - 5 /пет/ броя Ф 18 мм - 5 /пет/ броя Ф       14 мм - 5 /пет/ броя Ф 12 мм - 5 /пет/ броя Ф 8 мм - 7 /седем/ броя

14.Метчик -Ф 16 мм - 7 /седем/ броя Ф 18 мм - 8 /осем/ броя Ф 12 мм - 4 /четири/ броя Ф 8    мм - 4 /четири/ броя

15.Ръчен райбер -Ф 55/67 мм - 1 /един/ брой

16.Газови дюзи “ZINSER” -Р 3-10 mm -8 /осем/ броя

17.Ролков лагер 30207 -12 /дванадесет/ броя

          18.Ролков лагер 7607А -5 /пет/броя

19. Съчмени лагери 60107 -20 /двадесет/ броя

 

За извършената проверка е съставен Протокол за извършена митническа проверка № 2951/23.07.2014г.

Откритата стока, предмет на нарушението, е иззета с разписки за задържане с  № 0003895, 0003896 и 0003897 от 23.07.2014 г.

В снето писмено обяснение, С.Р.Г. е заявил, че тъй като минава за първи път през границата за Турция не е знаел, че тези неща трябва да се декларират и че няма документи за тях, тъй като ги притежава от 1992г.

Снето е писмено обяснение и от **, в което същият посочва, че на 23.07.2014г. е пътувал за Република Турция заедно със С.Р.Г., с автомобила на последния. На границата митничарите ги попитали дали имат нещо за деклариране, но те отговорили, че нямат нищо. При проверката открили различна стока, притежание на С.Г.Р..

Митническата стойност на недекларираната стока е 1872,24 лева /хиляда осемстотин седемдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/, определена на основание чл. 31 от МК от Комисия, назначена със Заповед № ЗН-403/02.07.2013г. на Началника на Митница Бургас.

На 25.07.2014г. с вх. № 32-84557/25.07.2014г. в Митница Бургас е постъпило възражение от С.Р.Г., ЕГН: ********** против акт за установяване на административно нарушение № 344 от 23.07.2014г. Във възражението си Г. заявява, че изложеното в АУАН не съставлява нарушение по смисъла на чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците, тъй като задържаните движими вещи не са „стока” по смисъла на ЗМ, а негови лични вещи. Г. обяснява, че вещите са му били нужни за извършването на ремонт в Република Турция и че не ги е крил от митническите органи. Също така изтъква доводи, че декларирането на откритите в колата вещи не е необходимо сьгласно митническото законодателство на Република България, като моли за отмяна на АУАН № 344/23.07.2014г. и връщане на описаните в акта вещи.

 

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1от ЗМ. Актът е подписан от жалбоподателя  с възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. А. . Недекларираната стока  е с търговски характер по аргумент на противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г„ във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД. Видно от големия брой части,съдът прави извода,че недекларираната стока е с търговски характер а не за лична употреба.С.Р.Г. не е изпълнил своето задължение да декларира по  установения ред пред митническите органи описаната по - горе стока. Той е бил наясно с действащите законови разпоредби, тъй като на МП „Малко Търново” има указателни табели, на които по недвусмислен начин и на шест езика е указано, че стоките с търговски характер подлежат на деклариране. Г. е бил длъжен да декларира пренасяната от него стока, осигурена му е била такава възможност с отправеното запитване, но е отговорил отрицателно.

 Предвид горното съдът установи, че на 23.07.2014г. С.Р.Г., с ЕГН: **********, е направил опит да пренесе през държавната граница - МП „Малко Търново” описаната по-горе стока без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществил състава на чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците. Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушил забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №492/09.01.2015г. на  Началник на Митница Бургас, с което на С.Р.Г., е ЕГН: **********, притежаваща паспорт № **. от МВР – Б., с адрес: гр. ** за нарушение на  нарушение на  чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на  1872,24 лева /хиляда осемстотин седемдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката  и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: