П Р О Т О К О Л

 

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО, 12.07.2011 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  дванадесети юли 2011г.   в  състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                                                       Съдебни заседатели:

 

 

при участие на секретар:Д.Б. ……..…………………………

и прокурора                       …………………                            сложи за разглеждане нчх дело  17  по описа за 2011 год.                                                 докладвано от съдията Москова……………………………………………………………..

На именното повикване в 13.30  часа се явиха:

Тъжителят лично ведно с адв. Я.- надлежно упълномощен.

Подсъдимата се явява лично.Потвърждава желанието си да бъде представлявана от адвокат.

Предвид заявлението на подсъдимата, че желае да бъде представлявана от адвокат и че е в невъзможност да ангажира такъв поради лошо финансово състояние, указанията на съда от предно с.з. и във вр. с писмо вх.  № 578 от 07.07. 2011 на Председателя на БАК, съдът намери, че е налице хипотезата на чл. 94  ал.1 т. 9 от НПК, поради което

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА

Адв. Д. ****** за защитник на В.С.М.- подсъдима по НЧХД 17/2011 г.

АДВ.Я.: Моля да не давате ход на делото поради следните съображения: От името на доверителя ми правя искане за отвод на съдебния състав.На осн. чл. 29, ал 2, предложение 1 от  НПК считаме, че съдебния състав е предУбеден поради следните съображения:Между страните по настоящето дело - доверителя ми и подсъдимата, се води гр.д. № 33/11 г. по описа на МТРС, по което дело сте се произнесли С Решение № 9/27.06.2011 г., с което приемате, че вина за настъпилото дълбоко разстройство на брака има само и единството доверителя ми. Бракоразводното дело е между същите страни. С Решението си  съдебния състав изразява и дава отрицателна оценка на цялото семейно поведение на доверителя  ми, поради което той стича, че съставЪТ е предУбеден. Ще цитирам извадки от брачното  решение: „С течение на времето обаче, особено след като сключили граждански брак, ищцата започнала да усеща върху себе си непосилното бреме на строгите порядки, които ответникът е въвел в техните взаимоотношения, лишаващи я от редица права и човешки свободи, например:  забрана да работи на каквото и да е друго място , освен в магазина му за хранителни стоки  и в пункта му за изкупуване на цветни метали…”, „Отношението на съпруга й към нея се превърнало в господарско, а безпричинната му ревност,.... - основна причина за психическо и физическо насилие”,”Именно заради психическия и физически тормоз ищцата е напуснала семейното жилище…”, „Поредния изблик на безпричинна ревност от страна на съпруга й, завършил с физическо насилие над ищцата…” С брачното решение Вие давате отрицателна оценка на поведението на доверителя, ми поради което считаме, че състава е предубеден. Изводите в Решението за развод, че доверителя ми я лишава от редица права и свободи, че отношението му е господарско и че е проявено насилие спрямо нея, както физическо, така и  психическо. Доверителят ми счита, че сте предубедена, защото с Решението се посочва, че само той има вида за разстройство на брака. Счита, че съдебния състав ще бъде предубеден при решаване на настоящето дело. Ето защо ви моля съдебния състав да се отведе и считаме, че е правилно делото да се гледа от друг състав с оглед непредубеденото решаване на делото.Представяме като доказателство по делото Решение № 9 по гр. д. № 33/ 2011 на МТРС. Същото решение  е обжалвано и по  настоящем делото е висящо пред Бургаски окръжен съд и предстои неговото решаване  от БОС.

    АДВ. ******: Уважаема госпожо съдия, моля да дадете ход на делото. Не приемам становището за предубеденост на състава, т.к.  мотивите цитирани от адв. Я. във въпросното решение № 9 по гр.д. № 33/2011 г.,  по отношение вината на тъжителя М. за разстройване на брака, предмет на гр.д. № 33/2011 год. , няма отношение към предмета на настоящето дело. Произнасяйки се по вината за разстройството на брака, считам че сте изпълнили вменено Ви по закон задължение.Като имате предвид всичко това,  моля да дадете ход на делото.

 Съдът, след като се занима с така поискания отвод на председателя на състава  от тъжителя,  намери същия за неоснователен поради следните съображения: произнасянето с Решение № 9/27.06.2011г. по гр.д. № 33/2011 год. по описа на МТРС с предмет развод, респективно - произнасянето по вината за развода, не касае предмета на настоящето наказателно производство и не може да се счита  за обстоятелство, поради което съдебния състав да се счита за предубеден, тъй като е недопустимо  смесването на гражданското производство с наказателното производство.

Водим от горното и на осн. чл. 31 ал. 4 НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ без уважение искането за отвод на Председателя на съдебния състав, като неоснователно.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.Я.: Моля да ни бъде дадена възможност да проведем разговори с подсъдимата и защитника й за постигане на помирение.

АДВ.******: Не възразявам.

С оглед на направеното изявление от тъжителя и с цел постигане на помирение, съдът дава възможност, като прекъсва с.з. за 15 минути.

Заседанието  продължи в 14.00 ч.

АДВ.Я.: Не постигнахме помирение и  моля да ни бъде дадена възможност, да проведем допълнителни разговори с ответната страна, за което моля да бъде отложено делото за друга дата. Желаем едновременен разпит на свидетелите на двете страни и моля да  бъде насрочено друго съдебно заседание, за да бъдат разпитани  едновременно свидетелите на двете страни.

АДВ.******: Направеното предложението от тъжителя М. не устройва доверителката ми. Не можахме да постигнем помирение. Моля да бъде даден ход на съдебното следствие.

С оглед изявлението на страните,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Тъжителят прочете тъжбата, с която предявява обвинението и и гражданския  иск.

АДВ. Я.: Поддържаме тъжбата и предявения граждански  иск. Моля да бъдат приети доказателства, които представяме. Моля да бъдат допуснати до разпит като свидетели, посочените в тъжбата свидетели.

ПОДСЪДИМАТА: Разбрах в какво съм обвинена.Не съм съгласна с обвиненията и гражданския иск.

Съдът покани подсъдимата да даде обяснения.

АДВ. ******: На този етап няма да дава обяснения. Нямам възражения да бъдат приети приложените по делото представените  с тъжбата писмени доказателства, както и тези представени в днешното съдебно заседание.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените  от тъжителя писмени доказателства.

АДВ. ******:Отхвърляме изцяло предявеното обвинение по чл. 218в т.2 вр. чл.206 във вр. с ал. 1 от НК,  а именно, за присвояване на чужда движима вещ, която владее и пази се наказва за  обсебване. От прочетената токущо тъжба, стана ясно, че доверителката ми е обвинена в обсебване на пари, а парите, като заместима вещ не могат да бъдет предмет на обсебване. В този смисъл е и  Решение   345 от  11.04 2007 г. на ВКС по н.д. № 881/2006 г. на  ІІІ нак. отделение с Председател Р Нейков- парите като заместими вещи не могат да бъдат предмет на обсебване, става въпрос за сума от 2000 лв Ако не приемете доводите ни в тази насока и не прекратите делото на това основание, според мен видно от представени доказателства е ясно единствено, че В.М. единствено към 12.06.2011 год е в граждански  брак със С.М.. Всичко друго е предмет на доказване. Моля да прекратите съдебното производство.

АДВ.Я. Моля да не уважавате искането. Наказателното производство се възбужда от страна на пострадалия пред съответния Районен съд, когато действието по чл. 194 и чл.  206 е извършено от съпругата. Подсъдимата безспорно е съпруга на доверителя ми. Каква е точно правната квалификация на деянието, е вменено на съда да го определи. Тъжителят не е длъжен да посочва правната квалификация, а само да опише престъплението, извършено от подсъдимата, и ето защо моля да не уважавате искането за прекратяване на делото.

Съдът,  с оглед на твърденията и описанието на твърдяното престъпление в тъжбата, и като съобрази искането на процесуалния представител на подсъдимата,  намери същото за основателно с оглед разпоредбата на чл. 278 ал. 7 НПК, като съображенията за това са следните:

Действително парите не могат на бъдат предмет на престъплението „ обсебване”. От  описанието на твърдяното престъплението по тъжбата на С.М., се установява твърдение за констатирани   липси при ревизия в размер на 2000 лв. от касата на ЕТ „ЯРКО – С.М.”, установени от търговеца след напускането на съпругата му В.М., работила като продавачка в обекта му, и това  представлява  обвинение за евентуално извършено престъпление от общ характер  от подсъдимата В.Митева, по което съдебното производство се образува с обвинителен акт от прокуратурата, а не по тъжба на пострадалия. Вярно е, че съдът не е обвързан с правната квалификация дадена от тъжителя, но също така е вярно, че изключително в правомощията на прокуратурата е да реши има ли достатъчно данни за извършено престъпление, да реши дали да повдигне обвинение и съответно правно да квалифицира деянието, поради което,  след като съдът е констатирал в хода на съдебното следствие, че твърдението за извършено престъпление, описано, представлява твърдение за извършено престъпление от общ характер, и като  съобрази разпоредбата на чл. 287, ал. 7 НПК  намира, че съдебното производство следва да бъде прекратено, а  делото да се изпрати на прокурора.

Предвид на изложеното и на осн. чл. 287, ал. 7 НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НЧХД 17/2011 год по описа на Районен съд Малко Търново и ИЗПРАЩА делото  на прокурора.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7- дневен срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 ч.

 

 

           

 

Секретар:                                                   Председател: