Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 15.05.2018 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На девети май                                                                   2018 година                                                    В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №17 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на „*****2016” ЕООД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление: гр. М** Т**, ул. „Д** Б**” № *, представлявано от Н.Т.М. против наказателно постановление №******/04.12.2017 год. на д-р Г* М* на длъжност Директор на *****Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на   разпоредбите на чл. 132, т. 18 от ЗВД, наказуемо по чл. 417, ал. 2 от ЗВД е наложено наказание глоба в размер на 1000/хиляда/ лв. и за нарушение на  чл. 132, т. 21 от ЗВД, наказуемо по чл. 416, ал. 2 от ЗВД е наложено наказание глоба в размер на 1500/хиляда и петстотин/лв.

         Жалбоподателят редовно призован не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище да бъде потвърдено НП.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

          Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение  № ******, съставен на 23.11.2017 г. от д-р М.С.Е. - главен инспектор в отдел „**” при *** - Б*, ул. „Х** А**” №** за това,че при извършена планова проверка на 22.11.2017 г. на животновъден обект** № *******, находящ се в гр. М** Т***, собственост на „*******  2016” ЕООД, се установи, че собственикът на обекта не осигурява достъп на гранична полиция и органите на БАБХ до животновъдния обект. Същият не е извършил инвентаризация на животните в периода от 1 до 20 ти октомври 2017 г. и не представя декларация образец ЗХОЖ 87 А.

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по  чл. 132, т. 18 от ЗВД и по чл. 132, т. 21 от ЗВД.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.В с.з. бе разпитан актосъставителя Е. ,който потвърждава фактическата обстановка въведена в акта и в НП.

В жалбата се навеждат доводи за нарушение на чл.18 от ЗАНН а именно,че след като се касае до повече от едно нарушение на закона констатирани на посочената в акта дата АНО е следвало  да наложи административно наказание за всяко едно от тях.Съдът не споделя тези възражения тъй като видно от НП за всяко отделно нарушение са наложени различни наказания.

           Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№*******04.12.2017 год. на д-р Г* М** на длъжност Директор на****-Бургас,с което на С***** 2016” ЕООД, ЕИК ********, седалище и адрес на управление: гр. М** Т**о, ул. „Д* Б*” №*, представлявано от Н.Т.М. за нарушение на       разпоредбите на чл. 132, т. 18 от ЗВД, наказуемо по чл. 417, ал. 2 от ЗВД е наложено наказание глоба в размер на 1000/хиляда/ лв. и за нарушение на  чл. 132, т. 21 от ЗВД, наказуемо по чл. 416, ал. 2 от ЗВД е наложено наказание глоба в размер на 1500/хиляда и петстотин/лв.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: