Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                      11.04.2018г.              гр.Малко Търново

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                            граждански състав

На  четвърти април                       две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                               Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар Мара Димова,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. №17 по описа на

РС-Малко Търново за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от В.А.Н., ЕГН **********, с адрес: *** , тел. 08********,  против Община Малко Търново - гр. Малко Търново, ул. "Малкотърновска комуна" № 3, представлявана от Кмета Илиян Янчев  ,  с която са предявени обективно съединени искове както следва:

        1.     иск с  правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ за отмяна на заповед № К 004/19.01.2018г., издадена от кмета на Община Малко Търново, с която е прекратено трудовото правоотношение на основание чл.46а, ал.З ЗМСМА;

          2. иск с правно основание чл.344, ал.1, т.2 КТ за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност "к. н." на с. В*****, Община Малко Търново

          3. иск с правно основание чл.344, ал.1, т.З във вр. с чл.225, ал.1 КТ за сумата от 1530 лева, представляваща обезщетение за претърпените в следствие на незаконното уволнение имуществени вреди за периода 22.01.2018г. до 22.07.2018г.

         Ищеца твърди,че по силата на трудов договор № 58/13.11.2015г., сключен с Община Малко Търново е изпълнявал длъжността к. н. в с. В*****. Със Заповед № 004/19.01.2018г., издадена от Кмета на Община Малко Търново, трудовото му правоотношение е било прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, считано от 22.01.2018г. Като основание за прекратяването му, в заповедта си работодателят изрично е вписал „липса на качества на служителя за ефективно изпълнение на работата".Твърди ,че в уволнителната заповед е налице несъответствие между цифровото и текстовото изражение на уволнителното основание. Цифром е посочено, че трудовото правоотношение се прекратява на основание чл. 46а, ал. 3 от ЗМСМА, а текстово, че трудовото правоотношение се прекратява поради „липса на качества на служителя за ефективно изпълнение на работата", което основание е предвидено в чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ,както и ,че в заповедта за уволнение работодателят не се е мотивирал какви качества са необходими на работника за изпълнение на трудовата му функция като к. н., както и какви качества той не притежава, за да изпълнява ефективно трудовата си функция.

         Моли съда, да постанови решение, с което да бъде  признато уволнението му за незаконно и да бъде отмененена Заповед № 004/19.01.2018 г., издадена от Кмета на Община Малко Търново Илиян Янчев, да бъде  възстановен на заеманата преди уволнението длъжност, както и да бъде  осъдена Община Малко Търново на основание чл. 225, ал. 1 КТ да му изплати обезщетение в размер на 1530 лв. /хиляда петстотин и тридесет лв./ за 6 - месечния период от 22.01.2018г. до 22.07.2018г., през който  останал без работа поради незаконното уволнение, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане.Претендират разноски.

 

      В законоустановения срок ответника е депозирал писмен отговор с който оспорва предявените обективно съединени искове като неоснователнии и недоказани и моли съда да се присъдят  направените по делото разноски.Представят доказателства.     Твърдят,че действително между ищеца и Община Малко Търново е имало сключен валиден трудов договор № К58/13.11.2015г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 5 и чл. 70, ал. 1 от КТ със срок до края на мандата на кмета на общината, на длъжност „к. н.“. Същото трудово правоотношение е прекратено със Заповед № К 004/19.01.2018г. на кмета на общината, считано от 22.01.2018г., на основание чл. 46а, ал. 3 от ЗМСМА. а не както ищеца се е позовал в исковата си молба на основание чл. 328. ал. 1. т.5 от КТ.Претендират разноски.

 

     

        Съдът приема за установено следното:

      Безспорно е установено по делото въз основа на събраните писмени доказателства,че между ищеца В.А.Н. *** е имало сключен валиден трудов договор № К58/13.11.2015г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 5 и чл. 70, ал. 1 от КТ със срок до края на мандата на кмета на общината, на длъжност „к. н.“. Същото трудово правоотношение е прекратено със Заповед № К 004/19.01.2018г. на кмета на общината, считано от 22.01.2018г., на основание чл. 46а, ал. 3 от ЗМСМА. Възникването, съществуването и  основанията за прекратяване на  трудовото правоотношение на кметските наместници са уредени в Закона за местната администрация и местното самоуправление. По силата на ЗМСМА, кметският наместник е орган на изпълнителна власт в населеното място и съгласно чл.46а,ал.1 и чл.46а,ал.3,изр.1 ЗМСМА  се назначава от Кмета на Общината, за срока на мандата.Съгласно чл.44,ал.1,т.3   в правомощията  на кмета на общината е да назначава и  освобождава от длъжност кметските наместници.Съгласно разпоредбата на чл.46а,ал.3,изр.2 ЗМСМА кметските наместници могат да бъдат освободени предсрочно, без предизвестие от кмета на Общината, като кметът може да  прекрати трудовото правоотношение и на  к. н.,  назначен от него по време на мандата му в хипотезата на чл.46а,ал.3 ЗМСМА.Това  прекратяване, което е предсрочно е без предизвестие е по целесъобразност. Прекратяването на трудовото правоотношение с кметския наместник на основание чл.46а,ал.3 ЗМСМА  не е съвместимо с нито  едно от основанията за прекратяване на трудовото правоотношение,  предвидени по КТ,  поради което и не  е необходимо да бъде мотивирано.Прекратяването  на трудовото правоотношение едностранно от работодателя е по целесъобразност ,в каквато насока  има   задължителна съдебна практика. В този именно смисъл и тъй като се касае за прекратяване на трудовото правоотношение по целесъобразност, съдебният контрол  за законност на извършеното уволнение се  изразява в  извършване на проверка  по спазване на  процедурата за издаване на заповедта - дали заповедта е издадена от компетентен орган и в кръга на неговите правомощия и дали   уволненото лице  е от категорията на субектите по чл.46а,ал.3 ЗМСМА. В производството по обжалване на издадена заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с к. н., на съдебен контрол  подлежи   материалната компетентност на органа издал заповедта и  качеството на уволненото лице. Въз основа на приетите по делото писмени доказателства се установява по безспорен начин,че издател на обжалваната заповед е Кмета на Община Малко Търново, който към момента на издаването й има това качество. Съгласно разпоредбата на чл.46а,ал.3 ЗМСМА, кмета едностранно и без предизвестие по целесъобразност, без да подлежи на съдебен контрол може да прекрати трудовото правоотношение  с лице, което  има качеството на  к. н.. Не се спори между страните относно  това обстоятелство, а именно, че към момента на прекратяване на трудовото му правоотношение с Община Малко Търново,  ищецът е бил к. н.. В  тази насока са събраните и приети по делото писмени доказателства, установяващи, че ищеца  до прекратяването на трудовото му правоотношение, с обжалваната заповед е бил к. н..             

        Въз основа на така установените фактически положения  предявеният иск с правно основание чл.344,ал.1,т.1 от КТ - за признаване за незаконно на извършеното със  Заповед № К 004/19.01.2018г. на Кмета на общината Малко Търново, считано от 22.01.2018г,  на основание чл.46а,ал.3 ЗМСМА уволнение се явява неоснователен и следва да се отхвърли.

        Предвид неоснователността на  първия  обективно съединен иск с правно основание чл.344,ал.1,т.1 КТ, като неоснователни следва де се отхвърлят и останалите два обективно съединени  искове с правно основание чл.344,ал.1,т.2 и т.3 КТ.

             

        

     Предвид разпоредбите на чл. 359 от КТ и чл. 83 ал. 1, т. 1 от ГПК, ищеца не дължи заплащане на разноски по производството, но не е освободена от заплащането на адвокатско/юрисконсултско възнаграждение. В случая е направено искане от  ответника за присъждане на направените от него разноски по делото, които са в размер на 500.00 лева – адвокатско възнаграждение

         Водим от гореизложеното, съдът

                                                  Р    Е    Ш    И:

        ОТХВЪРЛЯ предявените от В.А.Н., ЕГН **********, с адрес: *** , тел. 08********,  против Община Малко Търново - гр. Малко Търново, ул. "Малкотърновска комуна" № 3, представлявана от Кмета Илиян Янчев  обективно съединени искове както следва:

        1.     иск с  правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ за отмяна на заповед № К 004/19.01.2018г., издадена от кмета на Община Малко Търново, с която е прекратено трудовото правоотношение на основание чл.46а, ал.З ЗМСМА;

          2. иск с правно основание чл.344, ал.1, т.2 КТ за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност "к. н." на с. В*****, Община Малко Търново

          3. иск с правно основание чл.344, ал.1, т.З във вр. с чл.225, ал.1 КТ за сумата от 1530 лева, представляваща обезщетение за претърпените в следствие на незаконното уволнение имуществени вреди за периода 22.01.2018г. до 22.07.2018г. като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

         ОТХВЪРЛЯ искането на  В.А.Н., ЕГН **********, с адрес: *** , тел. 08********, за присъждане на направените разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 720/седемстотин и двадесет/лв.

          ОСЪЖДА В.А.Н., ЕГН **********, с адрес: *** , тел. 08********, да заплати на Община Малко Търново - гр. Малко Търново, ул. "Малкотърновска комуна" № 3, представлявана от Кмета Илиян Янчев  направените от него разноски по делото, които са в размер на 500.00 /петстотин /лева – адвокатско възнаграждение

         Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок.

           Препис от решението да се връчи на страните.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: