Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 20.03.2017 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На петнадесети март                                                                  2017година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №17 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г.В.С., ЕГН **********, адрес ***,  против наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.233,ал.1 вр.чл.233,ал.3 от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 3 т.1, вр.ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на 1937,92 лв. /хиляда деветстотин тридесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/, представляваща 200% от продажната цена на тютюневите изделия и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: обработен нарязан тютюн - 3500 /три хиляди и петстотин/ грама, с продажна цена общо в размер на 968,96 лева /деветстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/.

 

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт  № **.,  съставен от Н.Д.П. ***, на длъжност митнически инспектор при МП „Малко Търново”,  за това, че при  извършена проверка на  24.08.2016г. около 01.50 ч. на МП „Малко Търново“ на трасе „вход“, пристигнал пътуващ от Р.Турция за Р.България автобус, марка ** на фирма ** с турска рег. № **, управляван от лицето **. След приключване на паспортния контрол, постъпило искане №**. от ГКПП Малко Търново, за извършване на съвместна проверка на превозното средство. Актосъставителят съвместно с митническите служители Н.Г** и В. Х**, попитали шофьора и пътниците дали имат нещо за деклариране - стоки с търговски характер, валута и валутни ценности, акцизни стоки. След получаване на отрицателни отговори пристъпили към проверка на автобуса и багажа на пътниците. При проверка на багажа на лицето Г.В.С. в две раници, намиращи се под седалката му, е открит недеклариран по установения ред обработен нарязан тютюн, в насипно състояние. При изтеглянето му с везна Вimco В711 модел В10Т, сериен №712017 е установено, че количеството на тютюна е с общо тегло около 3500 /три хиляди и петстотин/ грама.

Снето е писмено обяснение от Г.В.С., в което заявява, че е закупил тютюна за лични нужди.

За извършените контролни действия е съставен Протокол за ЩМП № М 3513/ 24.08.2016 г. и Протокол за личен преглед № 43/ 24.08.2016 г.

Откритата стока, предмет на нарушението, е иззета с разписка за задържане № 0033137 от 24.08.2016 г.

Продажната цена на недекларираната стока е общо в размер на 968,96 лева /деветстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/, определена на основание чл.4,т.6 от ЗАДС и чл.2,ал.2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от Комисия по Заповед № ЗМ-1000- 440/05.05.2016г. на Началника на Митница Бургас.

 

   Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. П.. Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно чл.41 от Регламент № /ЕО/ № 1186/2009г. на Съвета, във връзка с чл.51а, ал.4, т.4 от ППЗДДС. Същата не попада в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер“, посочена в чл.1, т.21, буква „б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013г. на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на деклариране на основание чл.158 от Регламент /ЕС/ № 952/201Зг.  по един от предвидените начини, съответно в чл.6, пар. 2 от Регламент /ЕС/ № 952/201Зг., чл.135 и чл.143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013г. на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

Г.В.С. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи пренасяната от него стока. Той е бил наясно с действащите законови разпоредби. На митнически пункт „Малко Търново” има указателни табели, на които на шест езика са указани нормите за безмитен внос на стоки, внасяни от пътниците. Той е бил длъжен да декларира пренасяната от него стока, за което му е била предоставена възможност, но не е сторил това. Деянието е извършено виновно.

 

Предвид горното съдът намира, че на 24.08.2016г. Г.В.С. е пренесъл през държавната граница - МП „Малко Търново”, описаните по- горе акцизни стоки - тютюневи изделия - 3500 грама обработен нарязан тютюн, без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1, във връзка с чл.233, ал.З от Закона за митниците.

Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушил забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба, съдът намира, че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас, с което на Г.В.С., ЕГН **********, адрес *** за нарушение на чл.233,ал.1 вр.чл.233,ал.3 от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 3 т.1, вр.ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на 1937,92 лв. /хиляда деветстотин тридесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/, представляваща 200% от продажната цена на тютюневите изделия и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: обработен нарязан тютюн - 3500 /три хиляди и петстотин/ грама, с продажна цена общо в размер на 968,96 лева /деветстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: