Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер                             20.03.2012 година                град Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд                                          наказателен състав

На осми март                                                 две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар    М.Д.

Прокурор   ……………………….

като разгледа докладваното          от        Председателя- съдия   Москова НАХД    17   по описа  за    2012 година на съда,за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Производството е на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

        Образувано по жалба от  ** със седалище и адрес на управление : град ** с БУЛСТАТ 147051547, против НП № 1229/ 21.10.2011г. на Директора на ТД-НАП- Бургас, с което на търговеца, за нарушение на чл.42 ал.4 и параграф 59 ал.5 от ПЗР  от Наредба № Н-18/ 13.12.2006г. на Министъра на финансите, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000лв/  три хиляди /лева, на основание чл.185 ал.2 изречение последно връзка с чл.185 ал.1 от ЗДДС. 

        С жалбата не се оспорва констатираната фактическа обстановка, но се сочи, че АНО е следвало да наложи административно наказание в рамките, предвидени от чл.185ал.1 от ЗДДС, като предвид гореизложеното се иска отмяна на НП, а в условията на евентуалност се моли за намаляване размера на наложеното административно наказание до законоустановения минимум, предвиден н чл.185 ал.1 от ЗДДС.

        В съдебно заседание представителят на органа, издал НП, моли за потвърждаване на НП, като аргументира становището си за доказаност на нарушението, за липса на процесуални нарушения, които да са допуснати в хода на АНП, като без да се оспорва обстоятелството, че нарушението не е довело до неотчитане на приходи, моли за потвърждаване на НП.

        След преценка на доказателствата по делото, съдът възприе следната фактическа обстановка:

        На 30.05.2011г., служителите на НАП-Бургас - актосъставителят Ат.К. и Ст.Дечев извършили проверка за спазване на данъчното и осигурителното законодателство в търговски обект, представляващ магазин за хранителни стоки, находящ се в град **”  и стопанисван от ** с БУЛСТАТ 147051547. При извършената проверка в книгата за дневните финансови отчети данъчните служители констатирали, че електронните контролни ленти /ЕКЛ/ за периода от 01.01.2011г. до 30.05.2011г. не се съхраняват нито в нея, нито в търговския обект. За извършената проверка и констатациите от нея, данъчните служители съставили Протокол за извършена проверка № 0017702/30.05.2011г., като със същия изискали от търговеца да се яви на 06.06.2011г. в НАП-Бургас и да представи  ЕКЛ.  В указания срок търговецът не е представил изисканите ЕКЛ, като е обяснил, че същите са били унищожени при наводнение. При проверката не е констатирано несъхранението на ЕКЛ да е довело до неотчитане на приходи. За така установеното нарушение – несъхранение на ЕКЛ в книгата за дневни финансови отчети или в търговския обект за периода   от 01.01.2011г. до 30.05.2011г., св. К. съставил АУАН № 0010609 от 07.06.2011г., , в който описал констатираното нарушение и посочил като нарушени нормите на чл.42 ал.4 и параграф 59 ал.5  от Наредба № Н-18/ 13.12.2006г. на Министъра на финансите. Актът е бил  надлежно връчен на  07.06.2011г. на упълномощен представител на търговеца, който след запознаване със съдържанието му го подписал без възражения.

       Писмени възражения срещу акта не постъпили в законоустановения срок, поради което въз основа на АУАН  и материалите по преписката,  на 21.10.2011г. Директорът на ТД на НАП-Бургас издал НП, предмет на настоящата въззивна проверка.

       Със същото е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева на ** –Малко Търново, на основание чл.185ал.2 изречение последно връзка с чл.185 ал.1 от ЗДДС.

       Съдът напълно кредитира показанията на св.К., св.П. и св.К., тъй като същите са последователни, непротиворечиви и кореспондиращи с писмените доказателства по делото. В показанията, дадени в хода на съдебното следствие актосъставителят - св.К. не отрича, че липсата на ЕКЛ не е довела до укриване на приходи.

       Съдът кредитира и писмените доказателства по делото, тъй като същите са непротиворечиви по между си и кореспондиращи с приетата за установена фактическа обстановка.

        Като прецени изложената фактическа обстановка, с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, настоящият съдебен състав достигна до следните правни изводи:

       Актът за установяване на нарушението, както и издаденото, въз основа на него НП, са издадени от оправомощени лица съгласно приложената по делото заповед, при спазване на регламентираните от ЗАНН срокове, същите съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити  и са законосъобразни от формална страна.

       В хода на АНП не са допуснати процесуални нарушения, които да налагат отмяната на НП. Нарушението е описано пълно, точно и ясно както в АУАН, така и в НП, посочени са обстоятелствата, при които е извършено, в НП изчерпателно са изброени и доказателствата, които подкрепят нарушението, като е посочена и нарушената правна норма.   АУАН е съставен в присъствието на упълномощено от нарушителя лице и в последствие - надлежно връчен на упълномощено от нарушителя лице.       Срещу съставеният АУАН не е било депозирано  възражение, не са били налице спорни обстоятелства, поради което съдът не констатира нарушение на чл.52 ал.4 от ЗАНН.

       От събраните гласни и писмени доказателства, които съдът по-горе е посочил, че санкционираният едноличен търговец не е съхранявал електронните контролни ленти /ЕКЛ/ за периода от 01.01.2011г. до 30.05.2011г. нито в книгата за дневните финансови отчети, нито в търговския обект, с което търговецът не е изпълнил фискалните си задължения по Наредба №Н-18/ 13.12.2006г. на МФ.

       Предвид горното административно-наказващият орган правилно е приел, че в обекта на търговеца е извършено нарушение на чл.42 ал.4 и  параграф 59 ал.5  от Наредба №Н-18/ 13.12.2006г. на МФ, съгласно които едноличният търговец  е бил длъжен да съхранява  електронните контролни ленти /ЕКЛ/ за ревизирания период  в книгата за дневните финансови отчети, или в търговския обект. Нарушените правни норми на Наредба №Н-18/ 13.12.2006г. на МФ са посочени точно и ясно както в АУАН, така и в НП, като същите кореспондират напълно с описаното от фактическа и правна страна нарушение.

       Правилно е било прието, че санкционираният едноличен търговец е нарушил реда и начина за съхраняване на документи, издавани от или във връзка с фискалните устройства,  което формално осъществява състава на чл.185 ал.2 от ЗДДС, но предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че отговорността на търговеца е следвало да се ангажира в рамките на наказанието, предвиден в разпоредбата на чл.185 ал.1 от ЗДДС, тъй като в нито един момент от АНП и съдебното такова, не е съществувал спор, че несъхранението на ЕКЛ е довело до укриване на приходи.

       Относно размерът на наказанието - имуществена санкция, което съдът намира, че следва да е в рамките, визирани в разпоредбата на чл.185 ал.1 от ЗДДС -трябва да се съобрази, че търговецът е наказан за първо нарушение, доколкото няма доказателства за други такива, поради което за съда е неоправдано да се налага наказание в по-висок от минималния размер. Предвид горното съдът приема, че следва да се ревизира имуществената санкция в размер на 3000 лева, наложена на основание чл.185 ал.2 изречение второ  връзка с чл.185 .ал.1 от ЗДДС и бъде наложено административно наказание „Имуществена санкция” в минимално предвидения от правната норма размер от 500лв., която в конкретния случай, за конкретното нарушение би била съответна на извършеното и би спомогнала за коригирането на търговската практика.

       При цялостната служебна проверка на акта,  съдът не установи пороци на НП, които да налагат отмяната му.

       По гореизложените съображения, съдът намира, че издаденото Наказателно постановление  следва да се измени в частта относно размера на  наложената имуществената санкция към минимума, определен в закона, поради което и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН

 

Р  Е  Ш  И  :

 

      ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление № 1229/ 21.10.2011г. на Директора на ТД на НАП- Бургас, с което на ** със седалище и адрес на управление : град ** с БУЛСТАТ 147051547,  за нарушение на чл.42 ал.4 и параграф 59 ал.5 от ПЗР  от Наредба № Н-18/ 13.12.2006г. на Министъра на финансите, в частта му, с която  на основание чл.185 ал.2 изречение последно връзка с чл.185 ал.1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 /  три хиляди /лева,  като  НАМАЛЯ  размера на  наказанието „имуществена санкция” на 500 /петстотин/ лв.

 Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Малко Търново пред Административен съд -Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                       

                                               Районен съдия: