П Р О Т О К О Л

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  2012година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на    19.06.2012г.   в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора ........... 

сложи за разглеждане гр.дело №16 по описа за 2012год.,

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

 

     Ищецът А.Й., уведомен от предно съдебно заседание, се явява лично.

Адв.Р. ***. не се явява.

Ответникът С.К., редовно призована, се явява.

     Заинтересованата страна Дирекция “Социално подпомагане”Царево, не изпраща представител.

Ищецът – Да се даде ход на делото.

Ответникът – Да се даде ход на делото.

В залата влиза адв.Р..

Адв.Р.-Да бъде даден ход на делото.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Адв.Р. - Уважаема госпожо председател, в днешно съдебно заседание представяме в писмен вид нарочна молба на основание чл.232 от ГПК, да приемете оттегляне на предявените искове на осн.чл.229 от СК, като молим производството по настоящето дело бъде прекратено.

Ответницата – Моля съда да приеме нарочната молба, с която заявявам, че оттеглям насрещния иск, и моля производството да бъде прекратено.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага по делото представените в днешно съдебно заседание от страните нарочни писмени молби, с които заявяват, че оттеглят предявените от тях искове и молят производството по делото да бъде прекратено.

На осн.чл.232 от ГПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящето дело, поради оттегляне на иска от ищеца, и оттегляне на насрещния иск от ответницата.

Разноските по делото остават за страните така, както са направени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7дневен срок пред Бургаски окръжен съд.

 

Приключи с.з. в 11.17часа

Протокола изготвен в с.з.

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                      Секретар: