Р Е Ш Е Н И Е

 

              /15.05.2018 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На десети май                                                               2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №16 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемата М.С.К. с ЕГН **********, неженена, неосъждана, с адрес ***, безработна, за извършено престъпление по чл.182,ал.1 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован,  се явява в съдебно заседание.Пледира за налагане на минимално наказание.                                                                         Обвиняемата К.   нередовно призована не  се явява лично.

           

            Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Установена е следната фактическа обстановка: Когато самата обвиняема е била  непълнолетна, тя е заживяла на съпружески начала със св. **от същото село, роден на **г.   От съжителството между двамата се родили две деца: **г., когато обвиняемата К. е била на петнадесетгодишна възраст, и ** г., когато майката е била шестнадесетгодишна. Св. Я** не е извършил припознаване на децата си, но в разпита си от **т.г. е признал, че те са негови.

     Към **г. той е бил осъден за незаконно притежаване на огнестрелно оръжие и е търпял наказание ЛОС ефективно. Докато е бил в затвора, за децата се грижела майка им обвиняемата К., както и техният дядо св. **Я** – баща на С** Я** и свекър на обвиняемата К.. Той помагал доколкото можел, но само докато К. ***. Към месец **г.обвиняемата с децата си заминали за гр**, където заживяла с друг мъж, някой си **. На **г. обвиняемата пристигнала в ** с  лек автомобил с неустановена марка и номер, спряла пред дома на свекър си и свалила децата на тротоара. К. заявила на Я**, че след като той е дядо на децата й, той трябва да ги гледа. Веднага след това заминала в неизвестна посока.

     След като е била обявена за ОДИ, тя е била установена на летище С** и конвоирана до РУ **. Заявила е, че живее и работи в Р К** и възнамерявала да вземе децата при себе си, но след като се устрои. Не е изразила дори формално съжаление за извършеното от нея, но признава, че го е направила.

    

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемата К.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.182, ал.1 НК  вр. с чл.31, ал.2 НК а именно-   че на **г. в с. ** като непълнолетна, но способна да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като майка на малолетните си деца **К. с ЕГН *********** и **К. с ЕГН **********, намиращи се под родителските й грижи, ги е оставила без надзор и достатъчно грижа и с това е създала опасност за тяхното физическо, душевно и морално развитие.

 

       От субективна страна обвиняемата е извършила деянието при форма на винатапряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същата е съзнавала общественоопасния характер на деянието, предвиждала е неговите вредни последици и е искала тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемата, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.182, ал.1 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да три години.  Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемата не е осъждана.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемата К.      от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като и бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

         

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

           ПРИЗНАВА обвиняемата М.С.К. с ЕГН **********, неженена, неосъждана, с адрес ***   за ВИНОВНА в това,   че   на  **г. в с. ** като непълнолетна, но способна да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като майка на малолетните си деца **К. с ЕГН *********** и **К. с ЕГН **********, намиращи се под родителските й грижи, ги е оставила без надзор и достатъчно грижа и с това е създала опасност за тяхното физическо, душевно и морално развитие. – престъпление по чл.182, ал.1 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК я освобождава от наказателна отговорност и и налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: