Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

                         гр.Малко Търново,                       10.05.2017г.

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на четвърти май през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Петков  гр.дело № 16 по описа за 2017г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Правното основание е чл.542 и сл. от ГПК. Производството е образувано по молба, предявена  от П.А.У. с ЕГН: ********** с адрес: ***, представлявана от адвокат М.П. от БАК с адрес: *** срещу СУ „Васил Левски“- гр.М.Търново в качеството му на правоприемник на ОУ”Христо Смирненски” село Звездец, , заинтересовани страни - РП-Малко Търново, Регионален инспекторат по образование- гр.Бургас ,с която да бъде прието за установено по отношение на  СУ „Васил Левски”- град Малко Търново, в качеството му на правоприемник на ОУ „Христо Смирненски”- село Звездец, ,че молителката е завършила 7/седми/ клас  през учебната 1992-1993г. в ОУ „Христо Смирненски”- село Звездец.

        Молителката  твърди, че   до навършването на 14 годишна възраст  е живяла в с. **. В местното ОУ „Христо Смирненски” завършила 7 клас през 1993г. По това време се увлякла по приятелството си с едно момче и не продължила образованието си. По-късно се омъжила.Днес години по-късно осъзнала, че липсата на образование, /а в нейния случай няма и завършено основно образование/ е все по сериозна пречка за личностната и социална и професионална интеграция. Много трудно си намира работа при това все по тежка физическа и неквалифицирана. С времето това и тежи все-повече.Тази година решила да продължа образованието си. Тъй-като няма документ, удостоверяващ завършено от нея образование - 7 клас, се отнесла към местното СУ „Васил Левски” гр. Малко Търново в качеството му на правоприемник на ОУ „Христо Смирненски” с. Звездец и неговата училищна документация. Получила официална справка № **., от която става ясно че не може да и бъде издаден документ за завършен 7 клас, тъй-като вследствие на възникнал пожар, училищна документация за периода до 1998г. на ОУ „Христо Смирненски” с. Звездец не е налична.

 

         Съдът е конституирал като заинтересовани страни СУ «Васил Левски» - град Малко Търново, РИО – град Бургас, РП-Малко Търново,.         В законоустановения срок по чл.131 от ГПК, заинтересованите страни не са подали писмен отговор, не са взели становище, не са оспорили  истинността на представените документи, не са посочили доказателства.

В съдебно заседание защитата поддържа молбата.

В съдебно заседание представителите на заинтересованите страни -прокуратурата и директора на СУ»Васил Левски» считат молбата за основателна и доказана, поради което следва да бъде уважена.

Съдът, след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност събраните и проверени в хода на съдебното дирене доказателства, приема за установено  от фактическа страна следното:

 

Видно от представената като копие по делото служебна бележка от молителя, в архива на училището няма документи за учебната 1992/1993г. от ОУ»Христо Смирненски»с.Звездец община Малко Търново. 

От разпита на свидетелката по делото- Г** се установява, че до 7-ми клас са учили с молителката заедно в един клас в ОУ»Христо Смирненски»с.**.

 

При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

 

Производството е охранително и в тежест на молителя е да докаже изложените от него обстоятелства.

Законът предвижда, че когато известнен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежния ред, и този документ е бил изгубен и няма възможност  да бъде възстановен, лицето  което черпи права от този документ може да иска с молба от районния съд да установи факта и да разпореди да се състави съответния документ.

Съдът намира, че са налице предпоставките на втората хипотеза, предвидена в разпоредбата на чл.542 ГПК, на която се позовава молителят. Същата е посочила с каква цел иска да бъде установен факта на завършеното от нея седми клас-за да продължи образованието си. В хода на производството се събраха гласни доказателства, установяващи твърдения от молителя факт – че до 7-ми класс св.Г** е учила с молителката в един класс.Поради което съдът намира разглежданата молба за основателна и доказана. Съставянето на свидетелство за завършен 7-ми клас на молителката следва да се извърши от СУ ”Васил Левски” - Малко Търново, приело архива на закритото ОУ ”Христо Смирненски” –  с.**.

 

 

 

Воден от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че П.А.У. с ЕГН: ********** с адрес: ***, представлявана от адвокат М.П. от БАК с адрес: ***  е завършила седми клас през учебната 1992/1993.  в  ОУ”Христо Смирненски” - село **.

ЗАДЪЛЖАВА СУ ”Васил Левски”-Малко Търново, приело  архива на закритото  ОУ ”Христо Смирненски” – с.Звездец, да състави докумен  ,че П.А.У. с ЕГН: ********** с адрес: ***, представлявана от адвокат М.П. от БАК с адрес: ***  е завършила седми клас през учебната 1992/1993.  в  ОУ”Христо Смирненски” - село **.

 

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               Районен съдия :