П Р О Т О К О Л

               Гр.**  01.04.2011г.

 

Малкотърновски районен съд в открито публично  заседание на първи април две хиляди и единадесета година в  състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо Танев                     Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурор Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело №16/2011год.,

докладвано от съдията Танев  

На именното повикване в 13.00  часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Борис Луков.

            Обвиняемият А.Ю.М., се явява лично, ведно със защитник - адвокат Г.Б.-БАК, надлежно упълномощен от хода на Досъдебното производство.

По даване ход на делото,

            Прокурорът – Моля да се даде ход на делото.

            Адв.Б.-Да се даде ход на делото.

Обвиняемия-Да се даде ход на делото.

            Съдът, намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което,

            ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

            Сне самоличността на обвиняемия:

А.Ю.М. роден на ***г***, живущ ***, **, ** гражданин, **, **, ** образование, **, ЕГН:**********.

            Обвиняемия - Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съд.секретар и прокурора.Ще бъда представляван от адв.Б..

Прокурора-Постигнахме съгласие с обв.А.М. и неговия защитник адв.Г.Б. за прекратяване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият М., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.131 ал.І т.12, вр.чл.130 ал.І, вр.чл.20 ал.ІІ от НК , а именно в това, че: На 26.05.2010г. в гр.** около 9.40часа на ул.”**” в съучастие с К** С** И**, като съизвършител по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда на В** Б** Г** изразяваща се във временно разстройство на здравето неопасно за живота.

 Деянието е извършено от обв. М. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото престъпление на обвиняемия се налага наказание на основание чл.131 ал.1 т.12, вр.чл.130 ал.І, вр.чл.20 ал.ІІ от НК, при условията на чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** – за срок от ЕДНА ГОДИНА, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2пъти седмично;

- Периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;

-  Ограничение в свободното придвижване изразяващо се в забрана да посещава гр.** – за срок от ЕДНА ГОДИНА;

Щети от деянието няма.

Разноски по делото в размер на 30лв. се възлагат в тежест на обвиняемия.

            Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Б.-Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът пристъпва към разпит на обвиняемия:

Обвиняемия-Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Съжалявам за стореното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че доброволно подписвам споразумението и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Обвиняем:                                                                Прокурор:

/А.М./                                                            /Борис Луков/

 

Защитник:

/Адв.Г.Б./

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №**. по описа на РУП гр.**, постигнато м/у РП-гр.** представлявана от прокурор Луков и обвиняемия А.М. представляван от адв.Б., съгласно което обвиняемия А.М. се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.131 ал.І т.12, вр.чл.130 ал.І, вр.чл.20 ал.ІІ от НК , а именно в това, че: На 26.05.2010г. в гр.** около 9.40часа на ул.”**” в съучастие с К** С** И**, като съизвършител по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда на В** Б** Г** изразяваща се във временно разстройство на здравето неопасно за живота.

 Деянието е извършено от обв. М. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл.131 ал.І т.12, вр.чл.130 ал.І, вр.чл.20 ал.ІІ от НК, и на основание чл.131 ал.І т.12,вр.чл.130 ал.І, вр.чл.20 ал.ІІ от НК и чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК, ОСЪЖДА  обв.А.М. със снета по делото самоличност на  ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а ал.ІІ т.1 т.2 и т.3 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес – за срок от ЕДНА ГОДИНА, от което произтича задължението за явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2пъти седмично;

- Периодични срещи с пробационен служител планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА;

-  Ограничение в свободното придвижване изразяващо се в налагане на забрана да посещава гр.** – за срок от ЕДНА ГОДИНА;

Щети от деянието няма.

ОСЪЖДА  обв.А.М. *** и в полза на Държавата сумата в р-р на 30лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №16/2011г.

 

Протоколът е написан в с.з., което приключи в 13.20ч.

 

 

                                                                        Председател:

 

                                                                        Секретар: