Р Е Ш Е Н И Е

 

              /10.03.2017 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  осми март                                                                         2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар Д.Б.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 16 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият Р.В.Н. с ЕГН ********** ***, безработен ,не осъждан , български гражданин , за извършено престъпление по чл.191, ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован, на се явява в съдебно заседание. Обвиняемият Н.      , редовно призован,   се явява .Признава вината си и моли съда за минимално наказание.

     Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

       Обвиняемият Р.В.Н. ***. Търново, и през месец август на 2014 г. бил на някакъв годеж в селото. Там се запознал с пострадалата А. Р. М., родена на * ***** 19** г., двамата се харесали и заживели заедно при родителите на момичето.

       Към този момент - месец август 2014 г., обвиняемият Н. е бил пълнолетен /роден е на 1* ***** 19** г./, докато пострадалата А. М. не е била навършила шестнадесетгодишна възраст. Въпреки това двамата заживели заедно на съпружески начала без брак и от съжителството им се родило момиченце В.. Към настоящия момент живеят пак заедно в самостоятелно общинско жилище.

         Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление.

      При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Н.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.191,ал.1 от НК, а именно,че    от месец август 2014 г. до 2 декември 2016 г. в с. З., община М. Търново, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, е заживял съпружески с А. Р. М. с ЕГН **********, която не е била навършила 16- годишна възраст

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка съдимост.

            За престъплението по чл.  191,ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е до две години ЛОС или пробация, заедно с обществено порицание.. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Н.  от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                Р      Е     Ш     И   :

  ПРИЗНАВА  обвиняемият Р.В.Н. с ЕГН ********** ***, безработен ,не осъждан , български гражданин за ВИНОВЕН в това, че    от месец август 2014 г. до 2 декември 2016 г. в с. З., община М. Търново, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, е заживял съпружески с А. Р. М. с ЕГН **********, която не е била навършила 16- годишна възраст- престъпление по чл.191, ал.1 НК.като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: