Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 09.05.2018 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и пети април                                                         2018година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 15 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на М.А.Е., ЕГН: **********, с адрес: ***, чрез пълномощник адв.Н.С. ***  против наказателно постановление № **г. на Началник на Митница Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3, вр. с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 362,50 лв., представляваща 250 % от продажната цена на тютюневите изделия и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

          Жалбоподателят редовно призован, се явява лично и моли съда да отмени НП.

Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Административнонаказващия орган редовно призован изпраща представител. Пледира НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

     Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение сериен № **г. съставен от Г.С.Д. - старши митнически инспектор в МП Малко Търново, за това , че при  извършена проверка на   **., на МП Малко Търново, на трасе вход, пристигнал пътуващ от Р. Турция за Р. България лек автомобил „**”, с рег.№ ** управляван от лицето М.А.Е.. След приключване на паспортния контрол актосъставителят попитал шофьора и спътничката му дали имат нещо за деклариране - акцизни стоки, стоки с търговски характер, валута и валутни ценности. Същите отговорили отрицателно. При проверка на личния багаж на М.А.Е. бил открит 3 /три/ стека цигари от различни марки  LgMRED LABEL 100, S SOFT PACK , PALL MALL с надпис FOR DUTY FREE SALE ONLY и без акцизен бандерол.

Общо откритата при проверката недекларирана по установения ред стока е:

- цигари, марка „LgMRED LABEL 100, S SOFT PACK – 20 бр.кутии /400/къса;

- цигари, марка „PALL MALL“– 10 бр.кутии /200/къса.

В снето писмено обяснение от 14.08.2017 г. М.А.Е. заявил, че ги е закупил от безмитен магазин на ГКПП **и не е  знаел че в такова количество не могат да се пренасят цигари в ЕС,  пред митническия служител.

За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № **г.

Откритата стока, предмет на нарушението, е иззета с разписка за задържане № **

Продажната цена на недекларираната стока общо е в размер на 145,00 лв. /сто четиридесет и пет лева/, определена на основание чл. 29, ал. 3, т. 5 от ЗАДС, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от ППЗАДС, във връзка с nap. 1. т. 34 от ДР на ЗМ от Комисия, назначена със Заповед № **г. на Началника на Митница Бургас.

 

      Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан  без възражения.

 

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.Д.. Съдът не кредитира показанията на св. Еминова ,тъй като същата е съпруга на жалбоподателя и е заинтересована от изхода на спора.

 

 

Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно Регламент № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митническите освобождавания, във връзка с чл. 51а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент на противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в  съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

М.А.Е. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока като  пренесъл на 14.08.2017 г. през държавната граница - МП „Малко Търново“,  тютюневи изделия - 3 /три/ стека цигари от различни марки  LgMRED LABEL 100, S SOFT PACK , PALL MALL с надпис FOR DUTY FREE SALE ONLY и без акцизен бандерол, общо 600 /шестотин/ къса цигари, без знанието и разрешението на митническите органи с обща продажна цена 145,00 лв. /сто четиридесет и пет лева/, определена на основание чл. 29, ал. 3, т. 5 от ЗАДС, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от ППЗАДС, във връзка с nap. 1, т.34 от ДР на ЗМ от Комисия, назначена със Заповед № **г. на Началника на Митница Бургас с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците и следва да носи административнонаказателна отговорност по чл.233, ал.З от ЗМ.

Защитата на жалбоподателя навежда доводи за отмяна на НП поради наличието на маловажен случай съгласно чл.28 от ЗАНН.

По възражението за наличие на маловажен случай съдът напълно споделя доводите на АНО, който в самото НП се е аргументирал достатъчно подробно и настоящия съд напълно споделя неговите доводи.

Нарушението извършено от жалбоподателя е на просто извършване. Факта от къде са закупени цигарите е без значение. Важно е, че жалбоподателят е пренесъл цигари над ограничения лимит.

Освен това съдът намира, че е налице умисъл от страна на жалбоподателя Е. за извършване на нарушението.Тези изводи съдът извежда от показанията на св.Д., който заявява, че цигарите са намерени в личния багаж на жалбоподателя, което доказва, че същите са били укрити и жалбоподателят съзнателно е нарушил забраната на закона.

Следователно е налице извършването на административно нарушение.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                      Р      Е     Ш     И   :

 

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление **г.  на  Началник на Митница Бургас, с което на М.А.Е., ЕГН: **********, с адрес: ***,  за нарушение на чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3, вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на **/, представляваща 250 % от продажната цена на тютюневите изделия и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението - 3 /три/ стека цигари от различни марки  LgMRED LABEL 100, S SOFT PACK , PALL MALL с надпис FOR DUTY FREE SALE ONLY, без акцизен бандерол, общо 600 /шестстотин/ къса цигари,с обща продажна цена 145,00 лв. /сто четиридесет и пет лева/, определена на основание чл. 29, ал. 3, т. 5 от ЗАДС, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от ППЗАДС, във връзка с nap. 1, т.34 от ДР на ЗМ от Комисия, назначена със Заповед № ЗМ-1000-440/05.05.2016 г. на Началника на Митница Бургас.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: