Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

                   гр.**,                       17.04.2012г.

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на десети април през две хиляди и дванадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Мария Москова

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 15 по описа за 2012г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Правното основание е чл.542 и сл. от ГПК. Производството е образувано по молба на М.Д.Н. с ЕГН ********** *** ** 4, с която се иска от съда да установи факта, че молителката е завършила основно образование през учебната 1995/1996г. в **» - село ** и да разпореди на **» - град ** /правоприемника на архива на **» - село **/ да състави свидетелство за завършено основно образование. В молбата се твърди, че при промяна на местоживеенето и последвалото преместване от село ** в село ** молителката е изгубила свидетелство си за завършено основно образование. При опита си да се снабди с дубликат от **» - село **,  че училището е било закрито, а архива му предаден на **» - град **. В последствие установила, че не целият архив на закритото училище е бил предаден, тъй като голяма част от същия бил изгорял при пожар, възникнал преди закриването на училището.  Излага, че има правен интерес от предявяването на иска, тъй като е започнала подготовка в школа за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, във връзка с което е необходимо да представи пред учебния център свидетелство за завършено основно образование.  Ангажира доказателства.

         Съдът е конституирал като заинтересовани страни **» - град **, РИО – град Бургас, РП-** и КАТ- град Бургас, като с разпореждане № 37/26.01.2012г. е разпоредил препис от исковата молба и доказателствата към нея да им бъдат връчени.

         В законоустановения срок по чл.131 от ГПК заинтересованите страни не са подали писмен отговор, не са взели становище, не са оспорили  истинността на представените документи, не са посочили доказателства.

В с.з. поддържа Н. ***. представителят на прокуратурата счита молбата за основателна и доказана, поради което следва да бъде уважена.

Съдът, след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност събраните и проверени в хода на съдебното дирене доказателства, приема за установено  от фактическа страна следното:

Видно от представената в оригинал по делото ученическа книжка молителката е завършила основно образование през учебната 1995/1996г. в **» - село **. При последвалата промяна на местоживеенето и свързаното с това преместване на молителката от село ** в село **, същата е изгубила свидетелство си за завършено основно образование. Видно от справка с рег.№ 297/12.02.2009г. на Участък пожарна безопасност и спасяване – ** , на 05. 02.1999г. е възникнал пожар в  СОУ”Христо Смирненски”- с.**, при който е унищожена училищната сграда, включително с архива.  ОУ”Христо Смирненски” – село ** е било закрито на 23.06.2008г., като задължителната документация е била предадена за съхранение на СОУ”Васил Левски” – ** съгласно Решение № 63 по Протокол № 7/27.03.2008г. на Общинския съвет –** и Заповед № РД-14-269/23.06.2008г. на Министъра на образованието, обнародвана в ДВ бр.64/2008г.

  В края на 2011г. молителката е започнала подготовка в школа за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, като свидетелството за завършено образование е измежду посочените задължителни документи, които следва да се представят.

При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Производството е охранително и в тежест на молителката е да докаже изложените от нея обстоятелства.

Законът предвижда, че когато известнен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежния ред, и този документ е бил изгубен и няма възможност  да бъде възстановен , лицето,  което черпи права от този документ може да иска с молба от районния съд да установи факта и да разпореди да се състави съответния документ.

Съдът намира, че са налице предпоставките на втората хипотеза, предвидена в разпоредбата на чл.542 ГПК, на която се позовава молителката. Предвидено е от закона, че завършеното основно образование трябва да бъде удостоверено с документ, съставен по надлежния ред, а именно свидетелство за завършено основно образование, съставеният документ е бил изгубен и няма възможност да бъде възстановен, което обуславя правния интерес на молителката по настоящето дело да иска от съда да установи този факт и да разпореди да се състави съответния документ. Същата е посочила с каква цел иска да бъде установен факта на завършеното от нея основно образование – представянето на свидетелството пред КАТ – Бургас като законова предпоставка да получи свидетелство за правоуправление на МПС след успешно завършено теоретическо и практическо обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС. В хода на производството се събраха писмени доказателства, установяващи твърдения от молителката факт – че е завършила основно образование през учебната 1995/1996г.  в СОУ”Христо Смирненски” – с.**, поради което съдът намира разглежданата молба за основателна и доказана. Съставянето на свидетелство за завършено основно образование на молителя следва да се извърши от СОУ ”Васил Левски” - **, приело архива на закритото СОУ ”Христо Смирненски” –  с.**.

Воден от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че М.Д.Н. с ЕГН ********** *** ** 4,  е завършила основно образование през учебната 1995/1996г. в СОУ”Христо Смирненски” - село **.

СОУ ”Васил Левски”-**, приело  архива на закритото  СОУ ”Христо Смирненски” –  с.**, да състави свидетелство за завършено основно образование на М.Д.Н. с ЕГН **********.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                               Районен съдия :