П Р О Т О К О Л

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  30.03.2011година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         30.03.2011г.   в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков         сложи за разглеждане НОХ дело  №15  по описа за 2011год.,

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 13.45  часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Луков.

     Подсъдимия Т.Д. редовно призован се явява лично, със назначения сл.защитник адв.Д.Р. от БАК, назначена от Досъдебното производство.

Прокурора – Предвид обстоятелството, че подсъдимия е турски гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на турски и от турски на български език.

Подсъдимия – Моля да ми бъде назначен преводач, който да превежда от турски на български и от български на турски език по настоящето производство.

Съдът, предвид изявлението на страните, и с оглед обстоятелството, че подсъдимият не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЧНАЧАВА в качеството на преводач П*** Н*** П***, който да превежда от български на турски език и от турски на български език.

Прокурора-Не се противопоставям П*** П*** да бъде назначен за преводач.

Адв.Р.- Не се противопоставям П*** П*** да бъде назначен за преводач.

Подсъдимия – Съгласен съм П*** П*** да ми превежда от български на турски език и от турски на български език.

Съдът предупреди преводача П*** П*** за отговорността която носи за даване на неверен превод и за отговорността за разгласяване на данните по делото.

Преводача П***-Запознат съм с отговорността, която нося по НК.Ще дам верен превод.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия както следва:

     Т.Д. роден на ***г***, Р.***, живущ ***, *** л.к.№***, изд.***., ***, ***, *** образование, със съд.адрес ***28, чрез адв.Д.Р..

Съдът разяснява правата на подсъдимия.

     Подсъдимия - Разяснени са ми правата, които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съд.секретар и прокурора.Съгласен съм да бъда представляван от назначения ми сл.защитник адв.Д.Р..

     Прокурора-Постигнахме съгласие с подс.Т.Д. и неговия защитник адв.Д.Р. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият Д., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че  на 28.03.2011г. в района на V-та гранична пирамида на ГПУ М.Търново е влязъл през границата на страната без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места.

Деянието е извършено виновно съгласно чл.11 ал.ІІ от НК, при форма на вината „пряк” умисъл.

За така посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като изтърпяването на наказанието бъде отложено при условията на чл.66 и сл. от НК, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА.

Разноски по делото няма.

По делото няма веществени доказателства, няма нанесени материални щети подлежащи на възстановяване.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.-Моля да одобрите така постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът пристъпва към разпит на подсъдимия:

Подсъдимия-Разбирам обвинението.Същото ми беше прочетено и приведено от български на турски език.Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение.Съжалявам за стореното.Разбирам последиците от споразумението.Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено.Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                         Прокурор:

/Т.Д./                  /Борис Луков/

 

Защитник:

/Адв.Д.Р./

 

Преводач:

/П*** П***/

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №***. по описа на РУП гр.М.Търново, постигнато м/у РП-гр.М.Търново представлявана от прокурор Луков и подсъдимия Т.Д. представляван от адв.Р., съгласно което подсъдимия Т.Д., се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че на 28.03.2011г. в района на V-та гранична пирамида на ГПУ М.Търново е влязъл през границата на страната без разрешение на органите на властта и не през определените за това места.

За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, ОСЪЖДА  подс.Т.Д. със снета по делото самоличност на осн.чл.279 ал.І от НК и чл.54 от НК, на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА.

На осн.чл.66 ал.І от НК, ОТЛАГА  изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На преводача П*** Н*** П*** ЕГН:**********, съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  в размер на 15лв.

ОСЪЖДА  подс.Т.Д. *** и в полза на Държавата сумата в р-р на 15лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №15/2011г.

 

 

Приключи с.з. в 14.0

Протокола изготвен в с.з.

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: