Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                16.03.2010 год.            Град  М*** Т***

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

М***търновският районен съд                                                                 наказателен състав

на шестнадесети март                                                         две хиляди и десета година

в публично заседание, в следния състав:                     Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Мария Москова

НАХД номер 15 по описа за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                        Производството по делото е по реда на Указа за борба с дребното хулиганство  /УБДХ/ .

                        На нарушителят А.Н.Д.  ЕГН  ********** *** ***, област ***, е съставен акт по чл.2 от УБДХ, за това, че на 0***. около 12.00 часа пред входа на ***” се е сбил с ******ов ***, ЕГН **********, ученик от 10 клас на ***” , като му нанесъл удари с ръка в областта на лицето, с което е  нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.

                        Представителят на РП-М*** Т*** счита, че е налице нарушение по смисъла на чл.1 от УБДХ и пледира на нарушителя да се наложи административно наказание глоба в размер на 300.00 лева.

                        Нарушителят  А.Н.Д. се признава за виновен. Дава подробни обяснения по фактическата обстановка, като заявява, че е бил предизвикан от предишно деяние на ***, който бил заставил друго дете да набие племенника му ******. Изказва съжаление.

                        Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно, намира за установена следната фактическа обстановка:

                        На 0***.  на обяд около 12.00 часа нарушителят А.Д. отишъл пред сградата на ***”-М*** Т*** и видял племенника си ***–ученик от 3 клас да плаче. Тъй като преди това племенникът му ***се бил оплакал,че ****** накарал други деца да го набият, той решил да потърси обяснение от ******ов *** и през отворения прозорец на класната стая извикал на последния да излезе навън. ****** излязал пред входната врата на училището, където нарушителят Д.  му задал въпроса: ”Ти защо си накарал децата да набият ***?”, и веднага след което, без да чака каквито и да било обяснения започнал да нанася на последния удари с ръка в областта на лицето. ****** се опитал да се защити, като се отбранявал, при което  отстъпвайки назад и изкачвайки се по стълбите пред училището, нанесъл на Д. удар с крак в рамото, а нарушителят Д. продължил да му нанася удари с ръка по лицето и по тялото. Св.*** и св.*** – ученици от същото училище, които били преки очевидци на инцидента, преустановили побоя, като се намесили и ги разтървали. *** влезнал в двора на училището, а нарушителят Д. се отправил към близкото заведение . По време на инцидента имало доста деца на двора и пред входната врата на училището,тъй като било междучасие , които станали свидетели на случващото се.

                         При така установената фактическа обстановка, която по безспорен начин се доказа от събраните по делото гласни и писмени доказателства,  по мнение на съда, с поведението си А.Н.Д. е нарушил обществения ред и е предизвикал възмущението на присъстващите граждани, като с тези си действия е осъществил състава на деянието по чл.1 от УБДХ.

                        Съдът като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 от УБДХ административно наказание “глоба”, която според съда следва да е в размер на 150.00 лева. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че деянието е осъществено непосредствено пред учебно заведение и очевидци на инцидента са били подрастващи, както и  обстоятелството, че нарушителят е засегнал неприкосновеността на личността, с което демонстрира неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

 

                        Мотивиран от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

                        ПРИЗНАВА А.Н.Д.  ЕГН  ********** *** ***, област ***, ***, ***, ***, *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на  0***. около 12.00 часа пред входа на ***” –М*** Т*** е извършил деянието, описано в Акт № ***. на РУ на МВР - М*** Т***, като на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ,  НАЛАГА на А.Н.Д.  ЕГН  ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева.

                        Препис от решението да се връчи на началника на РУ на МВР гр.М*** Т*** за сведение.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                    Съдия :