Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 08.03.2017 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На първи март                                                                             2017година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: Д.Б.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №14 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Е.Ш.С., с ЕГН **********, притежаващ паспорт № *********, изд. на 26.03.2015 г., от МВР- Пловдив  адрес гр. К., общ. К., обл. Пловдив, ул. „Б.“ № **,  против наказателно постановление №1821/24.01.2017г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 ог ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 17600,00 /седемнадесет хиляди и шестстотин/ щатски долара и 250,00 /двеста и петдесет/ евро, равняващи се на 15848,68 ЕUR или 30997,** лева /тридесет хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и тридесет и три стотинки/, при курс за митнически цели към 28.07.2016 г. - за 1 USD -1,7**43 лева и за 1 ЕUR - 1,95583 лева.

         Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда да бъде отменено НП.

        Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

      Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт № 1468/28.07.2016 г., съставен от Р.С.К. - старши митнически инспектор при МП “Малко Търново”, за това ,че при  извършена проверка на 28.07.2016 г., около 10,00 ч. на МП “Малко Търново” на трасе изход пристигна пътуващ от Република България за Република Турция лек автомобил, марка “АUDI” с рег.№ РВ8639КР, управляван от българския гражданин Е.Ш.С., в който пътува и лицето Т. Н. Г.. За автомобила постъпва искане за извършване на съвместна проверка от ГКПП Малко Търново №69 от 28.07.2016г.

Преди започване на проверка на автомобила и личния багаж на пътниците, актосъставителят запитва шофьора и пътничката имат ли нещо за деклариране пред митническите органи. Е.Ш.С. декларира устно 16 000 щатски долара, а лицето Т. Н. Г. декларира устно 20 000 евро. При проверката на паричните средства на Е.Ш.С., сред декларираните пари, актосъставителят открива освен декларираните щатски долара недекларирани още 1 600 щатски долара и 250 евро.

От извършената проверка се установява, че Е.Ш.С. не е декларирал по надлежния ред обща сума на валута, както следва:

17600,00 /седемнадесет хиляди и шестстотин/ щатски долара и 250,00 /двеста и петдесет/ евро, равняващи се на 15848,68 ЕUR или 30997,** лева /тридесет хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и тридесет и три стотинки/, при курс за митнически цели към 28.07.2016 г. - за 1 USD -1,7**43 лева и за 1 ЕUR - 1,95583 лева.

 

За извършената проверка е съставен Протокол за осъществена митническа проверка № М 2834/28.07.2016 г. и Протокол за личен преглед № 34/28.07.2016 г.

Недекларираната валута е задържана с разписка за задържане № 00**055/28.07.2016 г. и предадена в касата на Митница Бургас.

Е.Ш.С. в писмени обяснения дадени след извършената митническа проверка заявява, че се е притеснил преди проверката и затова е казал, че пренася 16000 вместо 18000 щатски долара.

 

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ. Актът  е подписан от нарушителя.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН.

          Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.К.. Съгласно действащото законодателство - чл.2, т.1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., при пренасяне през границата на страната на парични средства над 10000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута подлежат на деклариране. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9, ал.1 от същата наредба с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

        Съдът намира,че АНО не е приложил правилно материалния закон.С НП са отнети  цялата сума от 17600,00 /седемнадесет хиляди и шестстотин/ щатски долара и 250,00 /двеста и петдесет/ евро.Видно от Акта и НП както и от разпита на св.К. ,жалбоподателя  С. е декларирал устно сумата  от 16000 долара,като при проверката се установило,че има сума над декларираната в размер на 1600 щатски долара и 250 евро.Паради което съдът намира,че АНО не е следвало да отнема в полза на държавата декларираната сума в размер на 16000 щатски долара, а само сумата в размер над декларираната сума- 1600 щатски долара и 250 евро.

        Поради което съдът намира,че НП следва да бъде изменено в частта в която на основание чл.20,ал.1  от ВЗ е отнета в полза на държавата цялата сума в размер на 17600,00 /седемнадесет хиляди и шестстотин/ щатски долара и 250,00 /двеста и петдесет/ евро само до размера на недекларираната сума в размер на 1600 щатски долара и 250 евро ,като в останалата част по отношение на наложеното наказание-глоба НП следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ИЗМЕНЯВА наказателно постановление №1821/24.01.2017г.  на  Началник на Митница Бургас, с което на Е.Ш.С., с ЕГН **********, притежаващ паспорт № *********, изд. на 26.03.2015 г., от МВР- Пловдив с адрес гр. К., общ. К., обл. Пловдив, ул. „Б.“ № ** за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 17600,00 /седемнадесет хиляди и шестстотин/ щатски долара и 250,00 /двеста и петдесет/ евро, равняващи се на 15848,68 ЕUR или 30997,** лева /тридесет хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и тридесет и три стотинки/, при курс за митнически цели към 28.07.2016 г. - за 1 USD -1,7**43 лева и за 1 ЕUR - 1,95583 лева. като ИЗМЕНЯВА същото в частта в която на основание 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, : 17600,00 /седемнадесет хиляди и шестстотин/ щатски долара и 250,00 /двеста и петдесет/ евро,като НАМАЛЯВА  размера на отнетата сума до размера на 1600 щатски долара и 250 евро,като в останалата част ПОТВЪРЖДАВА НП.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: