Р Е Ш Е Н И Е

 

№                                  2010г.                            гр.*******

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                    ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на трети юни   две хиляди и десета година

в публично заседание в състав:                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

 

Секретар М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

гр.дело № 13 по описа на МТРС за 2010г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Правното основание на предявените искове е чл.344 ал.1 т.1 и т.2 от КТ.

Производството по делото е образувано  по повод исковата молба на К.П.Д. с ЕГН **********,***, съдебен адрес: гр.*****, ул.”*****” № **, адв.К. Тр.К. против Държавно ловно стопанство «*******о»,  ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: с.*******о, община *******, представлявано от инж.*******К.-директор.Ищецът твърди, че е бил в трудови правоотношения с ответната страна на длъжност «***»  и със Заповед № РД 18– 002/15.01.2010г. на директора на ДЛС»*******о», считано от 01.02.2010г. бил дисциплинарно уволнен затова, че е допуснал липси на дървесина в поверения му охранителен участък, констатирани при извършена инвентаризация. Поддържа, че уволнението му е незаконно,  поради това, че горецитираната заповед не е мотивирана, не е съобразена с дадените от ищеца писмени обяснения, не отговаря на фактическото положение, несъответствие на фактическата обстановка, описана в заповедта и приложените норми от закона. Иска се от съда да постанови решение, с което да признае уволнението за незаконно, отмяната на Заповед № РД 18-002 / 15.01.2010г. на директора на ДЛѻû и възстановяване на  заеманата преди уволнението длъжност «***. Претендира разноските по делото. Ангажира писмени и гласни доказателства.

В законоустановеният срок ответната страна Държавно ловно стопанство «*******о», с.*******о, община *******, представлявана от директора инж.Ганчо К. , представлявана по делото от надлежно упълномощена юрисконсулт *** е депозирала писмен отговор, с който поддържа, че уволнителната заповед е издадена при спазване на всички законови изисквания, като излага подробни съображения - счита, че наложеното дисциплинарно наказание е издадено законосъобразно, в рамките на правомощията на директора, като представляващ предприятието и явяващ се работодател по смисъла на КТ, и след доказано извършено дисциплинарно нарушение. Предвид изложеното счита уволнителната заповед за законосъобразна и като такава същата не следва да се отменя, а предявените претенции за неоснователни и като такива следва да бъдат отхвърлени. Ангажира доказателства.

В с.з.  и с писмената защита ищецът, чрез процесуалният си представител- адв.К. –БАК, поддържа изцяло предявените искове като основателни и доказани.

В с.з. и с писмената защита ответната страна Държавно ловно стопанство «*******о», с.*******о, община *******, чрез процесуалния си представител ю.к.***, оспорва изцяло предявените искове като неоснователни и недоказани.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства. Разпитаните по делото свидетели – Г.Г., Ил.Д. и Д.П., и тримата служители на Държавно ловно стопанство «*******о», с.*******о, община *******, излагат показания, които са непротиворечиви както помежду си, така и с оглед останалите събрани в производството писмени доказателства – заповед за инвентаризация, инвентаризационен опис, превозни билети и др. Като отчита, че от една страна свидетелите са служители в ответното Държавно ловно стопанство «*******о», но от друга страна -  същите са били членове на инвентаризационната комисия, както и че показанията им са подробни и конкретни, съдът приема, че свидетелите Г.Г., Ил.Д. и Д.П. дават обективни и верни показания, поради което съдът ги кредитира изцяло.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Безспорно е, че страните са били в трудово правоотношение, видно от трудов договор № 21/01.07.1999г. и допълнително споразумение от 30.01.2009г., като ищецът е изпълнявал длъжността «***». На ищеца е била връчена  на 01.02.2009г. длъжността характеристика. Със заповед РД 16-163/27.04.2009г. на директора на ДЛС ищецът е бил определен за завеждащ на ХІІ-ти охранителен участък с територия - отдели 112-125; 356-367 с площ от 1394.9 ха, урбанизирана територия– село *******о. Със заповед № 182/18.05.2009г. на директора на ДЛС на ищеца е бил предоставен електронен терминал и ЕГМ, за извършване на  действия по приемане на дървесина на времемен склад, издаване на електронен превозен билет и освобождаване на дървесина с ЕГМ.

Със заповед № РД 16-403/12.11.2009г. на директора на ДЛС е било наредено да се извърши извънредна инвентаризация на складовите наличности в обекти №№ 904,905, 906, 923, 926, 931 и 822 с МОЛ К.Д. - ищец и предаването им на МОЛ ***, за което е била определена комисия в състав Г.Г., Ил.Д. и Д.П., която да извърши инвентаризацията в срок до 12.11.2009г. След приключването на ревизията, е съставен инвентаризационен опис, от който е видно, че е установена фактическа наличност на дърва за огрев от цер и трепетлика в размер на 2** пр.куб.м., вместо отчетени към 12.11.09г. по счетоводни документи от ищеца  наличност на дърва за огрев от цер и трепетлика в размер на 250 пр.куб.м., или е установена липса на дърва за огрев от цер и трепетлика в размер на 22 пр.куб.м. Ищецът е присъствал при извършването на инвентаризацията на описаните по-горе обекти и е бил запознат с резултатите от нея.

Със заповед № РД 16-417/19.11.2009г. на директора на ДЛС е било наредено да се извърши приемане на дървата за огрев за собствени нужди за ловен дом «***» и административната сграда на стопанството от комисия в състав Г.Г., Ил.Д. и Д.П., в присъствието на МОЛ –К.Пантов на длъжност «домакин» на ДЛС «*******о». Комисията е установила фактическа наличност на дърва за огрев в размер на 62 пр.куб.м в ловен дом «***» и 65.80 пр.куб.м. в административната сграда, и е обективирала резултатите в протокол от 20.11.2009г., утвърден от директора на ДЛС «*******о». При измерването на наличните дърва за огрев на горните два обекта, ищецът не е присъствал. Видно от превозните билети с № 365/30.10.2009г., №368/27.10.2009г., № 367/27.10.2009г., №366/27.10.2009г., №356/14.10.2009г. и №357/15.10.2009г. за ловен дом «***» са извозени общо 120 пр.куб.м. дърва за огрев.

За административната сграда са извозени общо 76 пр.куб.м. дърва за огрев, видно от превозни билети с №353/ 13.10.2009г., №354/13.10.2009г. и № 484/07.10.2009г. Фактически измерените в наличност дърва за огрев са били общо за двата обекта в размер на  127.8 пр.куб.м.,а по превозните билети е следвало да бъдат 196 пр.куб.м., като е била констатирана разлика в размер на 68.2 пр.куб.м. За изпълнението на горепосочените заповеди за инвентаризация, инж.Г.Г.,***»  е докладвал на директора на ДЛС с докладна записка от 04.12.2009г. Директорът на ДЛС «*******о»  с писмо с изх.№ **74/14.12.2009г.,  е  изискал обяснения от ищеца за констатираните липси. Писмото е било връчено на ищеца на 14.12.2009г., като последния е поискал срока да бъде удължен до 15.12.2009г. и е дал писмени обяснения  с вх.№ **74/15.12.2009г.

От представените по делото и неоспорени от ищеца удостоверение № 778 от 27.04.2010г.и № 779 от 27.04.2010г. на ДЛС «*******о»  се установява, че за периода от 07.10.2009г. до 19.11.2009г. не е подаван и няма заведен във входящия регистър на стопанството сигнал за извършени кражби от временни складове, за които материално- отговорно лице е бил ищеца, както и че за същия период ловния дом «***» е бил ползван от 4-ма човека за един ден – на 09.10.2009г., а след тази дата същия не е бил ползван до 24.12.2009г.

Със заповед № РД 18-002/15.01.2010г. на директора на ДЛС «*******о» на основание чл.330 ал.2 т.6, вр.чл.190 ал.1 т.7 и чл.188 т.3 от КТ на ищеца е наложено дисциплинарно наказание «уволнение» за това, че като материално-отговорно лице, отговарящо за добитата и експедирана дървесина от временни складове в поверения му участък, е допуснал липси на дървесина, описани в две точки на заповедта, а именно : за временни складове в обекти № 904, 905, 906, 923, 926, 931 и 823 измерени на терена дърва за огрев от цер и трепетлика – 2** пр.куб.м., а по счетоводни документи отчетени от служителя – 250 пр.куб.м.  и за ловен дом «***» извозени по документи / превозни билети/ 120 пр.куб.м., а на терена измерени в наличност- 62 пр.куб.м. Заповедта е била връчена на ищеца на 01.02.2010г., а отказът на последния да подпише същата е бил  удостоверен с подписите на  двама свидетели.

За прекратяването на трудовото правоотношение е било изпратено уведомление по чл.62 ал.4 КТ до НАП ТД –*****.

От фактическа страна ищецът е наказан за нарушение, представляващо установени при извършена инвентаризация през месец ноември 2009г. в поверения охранителен участък  на ищеца  допуснати липси на дърва за огрев : по точка първа от заповедта - в размер на 22 пр.куб.м. за временни складове в обекти № 904, 905, 906, 923, 926, 931 и 823 и по точка втора от заповедта – в размер на 58 пр.куб.м. за ловен дом «***».

С оглед твърденията на ищеца за неспазена процедура по чл.193 КТ, изразяващо се в несъобразяване на заповедта с дадените писмени обяснения, съдът намира, че следва да бъдат обсъдени преди разглеждането на спора по същество предвид нормата на чл.193 ал.2 КТ, според която съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество, когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения. Преди да наложи дисциплинарното наказание, работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя, или да приеме неговите писмени обяснения, както и да събере и прецени посочените доказателства, ако са налице такива.

В производството се установи от събраните писмени доказателства, че ответникът е искал обяснения във връзка с визираните в заповедта нарушения и такива  са били дадени от ищеца писмено. Работодателят е изпълнил задълженията си, като е манифестирал желание да изслуша обясненията на служителя, приел е дадените такива, преценил е обстоятелствата, при които е извършено нарушението, поведението на работника, както и посочените от него доказателства, видно от мотивите на уволнителната заповед, която не визира установените липси на дърва за огрев за административната сграда, поради което съдът намира, че при налагане на дисциплинарното наказание е спазена процедурата на чл.193 КТ. 

Наличието  на длъжностна характеристика, надлежно връчена на ищеца, на заповед РД 16-163/27.04.2009г., определяща ищеца за завеждащ на ХІІ-ти охранителен участък с територия - отдели 112-125; 356-367 с площ от 1394.9 ха, на заповед № 182/18.05.2009г. за предоставяне на ищеца на електронен терминал и ЕГМ, за извършване на  действия по приемане на дървесина на времемен склад, издаване на електронен превозен билет и освобождаване на дървесина с ЕГМ , представлява конкретизация на задълженията, които е имал ищеца и  дава възможност на съда да прецени извършено ли е описаното от работодателя нарушение, респ. законосъобразно ли е уволнението.

Съдът намира за установено от фактическа страна, че ищецът, като материално-отговорно лице, пряко отговарящо за приемане, съхраняване и освобождаване на дървесината от временните складове, намиращи се в поверения му участък, както и като материално-отговорно лице, което е доставило дърва за огрев на ловен дом «***», е извършил визираното в заповедта нарушение на трудовата дисциплина, а именно: като материално-отговорно лице, отговарящо за добитата и експедирана дървесина от временни складове в поверения му охранителен участък, е допуснал липси на дърва за огрев : в  размер на 22 пр.куб.м., установени от комисия при извънредна инвентаризация, извършена на 12.11.2009г. за временни складове в обекти № 904, 905, 906, 923, 926, 931 и 823, и в размер на 58 пр.куб.м. установени от комисия при инвентаризация, извършена на 19.11.2009г. за ловен дом «***», което нарушение представлява увреждане на имуществото на работодателя.  При извършената  инвентаризация ищецът е бил на работа, присъствал е на измерването на наличностите по време на инвентаризацията, извършена на 12.11.2009г. за временни складове в обекти № 904, 905, 906, 923, 926, 931 и 823, но е отказал да подпише представената декларация и инвентаризационния опис. При извършените инвентаризации се установяват липси на дърва за огрев, които са осчетоводени в обектите на ищеца. Неоснователни съдът намира доводите на ищеца, че дървесината е мерена окомерно. Установява се от свидетелските показания, че дървесината е мерена от комисията по начин, по който е и първоначално приета след сечта, като е изпозвана пръчка с дължина един метър. Начина на измерване е идентичен с този, който е бил използван при нейното първоначално приемане, още повече, че св.П. в показанията си посочи, че дървесината е била измерена три пъти, т.е. не би могло да се допусне някаква неточност. Неоснователно е твърдението на ищеца, че 8 пр.куб.м. са извозени  от отдел 121 «е» за Дуденово, тъй като от приложения превозен билет КС247193/000416, издаден на 13.11.2009г. в 12.29 часа, се установява, че същите са транспортирани на 13.11.2009г., т.е. след втория ден на инвентаризацията на обекта и след установените липси. Недоказано и неоснователно е твърдението на ищеца, че 7 пр.куб.м. дървесина са откраднати, тъй като по делото липсват каквито и да е данни за това. Неоснователно и недоказано е твърдението на ищеца, че дървесина, доставена за нуждите на ловен дом «***» е ползвана за отопление, тъй като от представените и неоспорени писмени доказателства по делото се установява, че в периода от 07.10.2009г. до 24.12.2009г. ловният дом е бил посетен от 4-ма туристи само за един ден, а от свидетелските показания на П. се установява, че домакините на ловния дом не живеят постоянно там и парното отопление на дома се използва само когато има ловци по линия на организирания туризъм или други посетители по линия на алтернативния туризъм.

Съдът приема, че е установено, че липсите на дърва за огрев при инвентаризацията:  в размер – 22 пр.куб.м. за временни складове в обекти № 904, 905, 906, 923, 926, 931 и 823 , които са осчетоводени в обектите на ищеца  и в размер на 58 пр.куб.м. за ловен дом «*** по превозни билети, издадени от 14.10.2009 до 30.10.2009, се дължат на виновните действия на ищеца. Липсите са допуснати от ищеца в поверения му охранителен участък като материално-отговорно лице, пряко отговарящо за приемане, съхраняване и освобождаване на дървесината от временните складове, намиращи се в поверения му участък, както и като материално-отговорно лице, което е доставило дърва за огрев на ловен дом «***», за което същият е наказан. Видно е от заповедта за извършване на инвентаризация, инвентаризационен опис, и от заповедта за налагане на наказанието, че инвентаризацията е извършена за наличната дървесина от временните складове, намиращи се в поверения му участък, за които е установена липса в посочените размери.

Предвид изложеното, съдът намира, че работодателят  е доказал вмененото му в тежест задължение, при оспорване на законността на уволнението по съдебен ред -  доказал е, че са налице фактическите обстоятелства на описаното нарушение, които са го мотивирали да наложи съответното наказание, и които обуславят неговата законосъобразност. При установяване на нарушението – допуснати липси на дървесина и налагане на дисциплинарно наказание уволнение” на основание чл.190, ал.1 т. 7 КТ, са спазени всички законови предпоставки и ред.

По тези съображения, съдът приема, че  искът с правно основание чл.344 ал.1 т.1 КТ е неоснователен и следва да бъде отхвърлен, поради което следва да бъде отхвърлен и иска с правно основание чл.344 ал.1 т.2 КТ, тъй като предпоставката за уважаването му не е налице – не е уважен главния иск.

Ответника не претендира разноски по делото, поради което съдът не присъжда такива.

            Воден от горните съображения, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            ОТХВЪРЛЯ предявените от К.П.Д. с ЕГН **********,***, съдебен адрес: гр.*****, ул.”*****” № **, адв.К. Тр.К. против Държавно ловно стопанство «*******о»,  ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: с.*******о, община *******, представлявано от инж.*******К.-директор, искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1 и т.2 от КТ за признаване на  уволнението, извършено със Заповед № РД 18-002 / 15.01.2010г. на директора на ДЛС»*******о», считано от 01.02.2010г. за незаконно и неговата отмяна и възстановяване на  заеманата преди уволнението длъжност «***, като неоснователни и недоказани.

 

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                    Районен съдия: