П Р И С Ъ Д А

     

                                           18.04.2012 год.                                      гр.**

 

    В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският  районен съд                                                    Наказателен състав, На осемнадесети април две хиляди и дванадесета година

В открито съдебно заседание, в следния състав:

                                                                                      

      Председател:МАРИЯ МОСКОВА 

                                                                 Съдебни заседатели: Р.А.

     Г.К.

                                                   

Секретар: М.Д.

Прокурор: РАЙКО СТОЯНОВ

като разгледа докладваното от съдия Мария Москова

наказателно общ характер дело № 13 по описа за 2012 г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

                       

      ПРИЗНАВА подсъдимия Г.А.М. роден на ***г***,  ЕГН:**********,***, български гражданин, ** образование,  **, за ВИНОВЕН  в това, че: В периода от 03.04.2011г. до 24.04.2011г. включително в гр.Б** и в гр.**, при условията на продължавано престъпление, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на парични суми от Г.А.В. ЕГН:**********, Д.С.М. ЕГН:**********, В.В.А. ЕГН:**********, Д.Я.Я. ЕГН:********** и Т.Д.Я. ЕГН:**********, у които било възбудено заблуждение, че с това заплащат на служител на здравната каса-гр.Б** за лечение на свое дете, с което им причинил имотна вреда в общ размер 10 070/десет хиляди и седемдесет/лева, както следва:

            1/ На 03.04.2011г. в гр.Б**, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на парична сума в размер на 770/седемстотин и седемдесет/лева от Г.А.В. ЕГН:**********, у когото било възбудено заблуждение, че с това заплаща на служител на здравната каса – гр.Б** за лечение на дъщеря си, болна от свински грип, и с това му причинил имотна вреда в размер на 770/седемстотин и седемдесет/лева.;

            2/  На 12.04.2011г. в гр.Б**, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на 2 бр.правоъгълни златни плочки с размери 2 см х 4 см с надпис “9999” с тегло по 10 грама всяка на обща стойност 800 лева и 1 бр. златна монета с тегло 10 грама на стойност 800 лева, всичко на обща стойност 1600/хиляда и шестотин/лева от Д.С.М. ЕГН:**********, у която било възбудено заблуждение, че с това заплаща на служител на здравната каса – гр.Б** за лечението на дъщеря си, болна от свински грип, и с това й причинил имотна вреда в размер на 1600/хиляда и шестотин/лева.;

3/  На 14.04.2011г. в гр.Б**, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на парична сума в размер на 3 000/три хиляди/лева от В.В.А. ЕГН:**********, у която било възбудено заблуждение, че с това заплаща на служител на здравната каса – гр.Б** за лечение на дъщеря си, болна от свински грип, и с това й причинил имотна вреда в размер на 3 000/три хиляди/лева.;

4/  На 20.04.2011г. в гр.Б**, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на парична сума в размер на 3 000/три хиляди/лева от Д.Я.Я. ЕГН:**********, у която било възбудено заблуждение, че с това заплаща на служител на здравната каса – гр.Б** за лечение на дъщеря си, болна от свински грип, и с това й причинил имотна вреда в размер на 3 000/три хиляди/лева.;

5/  На 24.04.2011г. в гр.**, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на парична сума в размер на 1 700/хиляда и седемстотин/лева от Т.Д.Я. ЕГН:**********, у която било възбудено заблуждение, че с това заплаща на служител на здравната каса – гр.Б** за лечението на сина си, болен от свински грип, и с това й причинил имотна вреда в размер на 1 700/хиляда и седемстотин/лева - престъпление по чл.209 ал.1, вр.чл.20 ал.4, вр.чл.26 ал.1 от  НК, поради което и на основание чл.209 ал.1, вр.чл.20 ал.4, вр.чл.26 ал.1 от  НК,  вр.чл.58а от НК, вр.чл.373 ал.2 от НПК, го ОСЪЖДА НА ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.М. със снета по горе самоличност, да заплати на гражданския ищец В.В.А. ЕГН:**********, сумата в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на едно от престъпленията, предмет на обвинителния акт, ведно със законната лихва, начиная от деня на увреждането 14.04.2011г.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.М. със снета по горе самоличност, да заплати на гражданския ищец Д.Я.Я.  ЕГН:**********, сумата в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на едно от престъпленията, предмет на обвинителния акт, ведно със законната лихва, начиная от деня на увреждането 20.04.2011г.

ОСЪЖДА  на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Г.А.М. със снета по горе самоличност, да заплати на Д.Я.Я.  ЕГН:**********, направените разноски по делото в размер на  250 лева /адвокатско възнаграждение/.

ОСЪЖДА  на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Г.А.М. със снета по горе самоличност, да заплати по сметка на РС-** сумата в размер на 240.00 /двеста и четиридесет/ лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.

ОСЪЖДА на основание чл.189 т.3 от НПК, подсъдимия Г.А.М. със снета по горе самоличност, да заплати сумата от 50.00 /петдесет/ , представляваща разноски по делото на ДП в полза на ОД на МВР гр.Б**.

 

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок пред Б**ки Окръжен съд.

                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

                                                            Съдебни заседатели: 1.                     2.