Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    

 

                          гр.Малко **,                                20.04.2011г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в публично съдебно заседание на осми април две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при  участието на секретаря М.Д. , като разгледа докладваното от съдията Москова НАХ дело № 13 по о**са за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е  по  реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на ЕТ “ГЕРГАНА-Г.К.”, с БУЛСТАТ **, със седалище и адрес на управление: село Г**, общ.Малко **, обл.Бургаска, ул**, представлявано от Г.К.К. с ЕГН **********, срещу НП № **. на Началника на Митница-Бургас, с което на  ЕТ “ГЕРГАНА-Г.К.” БУЛСТАТ **, е наложена "имуществена санкция" в размер на 50 000.00 лв. на осн. чл.108а ал.1 от ЗАДС, на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е постановено  отнемането в полза на държавата на стоките – предмет на нарушението и на основание чл.124а ал.1 вр.чл.108а ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание - “лишаване от правото да се упражнява търговска дейност” за срок от един месец.

          В жалбата се излагат оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на НП и се моли същото да бъде отменено.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява лично в с.з. и чрез проц.представител – адв.Д., подържа жалбата, развива доводи за незаконосъобразност и неправилност на НП, вкл. неправилна квалификация на деянието, липса на състав на нарушение и  моли съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното НП.

         Въззиваемата страна изпраща проц.представител-ю.к.И., който оспорва жалбата и твърди, че е извършено о**саното в акта и НП нарушение, счита, че правилно е ангажирана отговорността на ЕТ и моли съда да постанови решение, с което да потвърди изцяло НП. В представените **смени бележки развива подробно доводи и съображения относно законосъобразността и правилността на атакуваното НП.

По делото в качеството им на свидетели са били раз**тани актосъставителя И., св.Ш., св.И., св.К., св.К**, св.П. и св.Х..

Съдът, след като обсъди изложеното в жалбата и прецени събраните по делото **смени и гласни доказателства, приема за установено следното от фактическа страна :

           На **. актосъставителят– свид.В.К.И. / ст. инспектор в Митница-Бургас / съвместно със служители  на ГПУ-Малко ** –св.П. и св.Х., извършили  проверка на търговски обект – павилион за продажба на пакетирани стоки, находящ се  в село Г**, община Малко **, ул**.  В обекта заварили да продава св.Зл.К. /съпруга на жалбоподателя/, а не след дълго, в хода на проверката се явил и Г.К.К. - управител на обекта, стопанисван от него като ЕТ “ГЕРГАНА-Г.К.”.  При физическият оглед на търговският обект, в обособената за контакт с клиенти  търговската част на обекта, актосъставителят И., св.П. и св.Х. установили наличието на общо 870 къса цигари, различни търговски марки,  както следва: цигари „King gold”-10бр. кутии по 20 къса,  цигари „King  gold”-15бр.пакета по 10 къса, цигари „King red” – 3бр.кутии по 20 къса,  цигари „Karellia slims” -13бр.кутии по 20 къса, цигари  Golden gete” – 9бр.кутии по 20 къса и цигари  Merylin” – 1бр.кутия по 20 къса. Всички кутии цигари били облепени с ** акцизен бандерол от типа образец, утвърден със заповед № ЗМФ-1624/14.12.2009г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар, издадена от министъра на финансите, в сила от 01.01.2010г.  Актосъставителят –св.И. поискала  от  Г.К. в качеството му на ЕТ, да представи надлежни документи, включително разрешение за търговия с тютюневи изделия, издадено от Митница-Бургас, тъй като ЗАДС – в чл.100а, забранявал продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия от търговци, които нямат надлежна регистрация и не притежават разрешение за продажба на подобни изделия, при което се установило, че жалбоподателят няма издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия, и дори няма въобще подадено заявление за издаване на подобно в митницата.   Така също в търговският обект били открити и цигари без бандерол, както и алкохол в ПВЦ бутилки без бандерол и документ за закупуване от складова база, които стоки обаче не са предмет на настоящето производство. За констатациите от проверката бил съставен Протокол за осъществяване на оперативен контрол на лица, извършващи дейност с акцизни стоки с рег.№ **/**. на Митница-Бургас /л.7-9 от АНП/. Проверяващият преценил, че е осъществен състава на административно нарушение по чл.108а ал.1 от ЗАДС – съхранение на тютюневи изделия в нарушение на чл.100а ал.1 от ЗАДС в търговски обект - павилион.

 Откритите тютюневите изделия – с редовен бандерол, предмет на настоящето произвоство, били подробно о**сани по количество, вид и асортимент и иззети с о**с на иззети стоки №**/**., представляващ неразделна част от протокола за осъществяване на оперативен контрол /л.10 от АНП/. Иззетите горео**сани акцизни стоки били предадени в Митница-Бургас с приемателно-предавателен протокол № **. /л.15 от АНП/.

В **смено обяснение, дадено на основание чл.16 ал.1 т.5 от ЗМ, жалбоподателят посочил, че не е подавал молба за разрешение  за търговия с тютюневи изделия, тъй като не бил запознат от съпругата си, че срокът на предишното разрешение е изтекъл/л.11/ от АНП.

          Жалбоподателят Г.К. в качеството му на ЕТ “ГЕРГАНА-Г.К.” бил поканен да се яви в Митница-Бургас и на 23.08.2010г. в негово присъствие бил съставен и лично връчен АУАН №**, за установено административно нарушение по чл.108а ал.2 от ЗАДС, ко**е от който е връчен на управителя на ЕТ, който и под**сал акта.

Въз основа на така съставения АУАН, е издадено и обжалваното НП №**. на Началника на Митница-Бургас, редовно връчено на жалбоподателя на 16.02.2011г.по пощата, видно от известието за доставяне/л.16 от АНП/.  

         При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът прие:

Съдът намира жалбата за процесуално допустима по следните съображения:

Атакуваното наказателно постановление подлежи на обжалване по реда на ЗАНН, жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес за обжалване, съдържа необходимите реквизити и производството по нея е редовно образувано пред РС-гр.Малко **.

Разгледана по същество обаче, жалбата  е неоснователна.

При о**саната фактология, като съобрази събраните доказателства и закона, съдът счете, че в административнонаказателното производство не са били допуснати съществени нарушения на процесуални правила, ограничаващи правото на защита на жалбодателя. Актът и постановлението са съставени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми съгласно чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН реквизити, деянието е точно и пълно о**сано и правилно квалифицирано. То е осъществено от нарушител-юридическо лице, поради което за съставомерността на деянието не се изисква наличие на субективна страна-вина.

 Безспорно бе установено, че на **. ЕТ “ГЕРГАНА-Г.К.”, управлявано и представлявано от Г.К.К., в стопанисвания от него търговски обект – павилион за продажба на пакетирани стоки, находящ се в село Г**, на ул**,  е съхранявал  тютюневи изделия без да притежава надлежно разрешение от Митница-Бургас за търговия с такива, в нарушение на чл.100а от ЗАДС,  с което е осъществил състава на чл.108а ал.1 от ЗАДС, т. е. безспорно е установено извършване на административно нарушение. 

Фактическата обстановка, излагана от актосъставителя в АУАН, а в последствие и от АНО в НП, принципно не се оспорва от жалбоподателя. Последният твърди чрез процесуалният си представител, че актосъставителят и АНО неправилно са посочили за нарушени чл.100а ал.1 от ЗАДС и чл.108а ал.1 от ЗАДС, по който са и наложили санкцията.

          Не се оспорва от страните по делото, респ. от жалбоподателя, фактическата обстановка, излагана в АУАН и НП – липсата на надлежно разрешение за търговия с тютюневи изделия. Относно възражението, което е направено  и пред АНО, и пред съда  – за обективни причини, мотивирали ЕТ да не подаде молба за издаване на разрешение, и което явно АНО не е приел за основателно, то съдът също намира същото за ирелевантно. Съгласно ПЗР от ЗАДС -  § 87 ал.1 “Лицата по чл. 100а, които към датата на влизане в сила на този закон притежават разрешение за търговия с тютюневи изделия, издадено по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия, в срок до 30 април 2010 г. подават заявление до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект за издаване на ново разрешение.”  Т.е. задълженото лице или е подало или не такова заявление, а ако не е  - то не би трябвало да осъществява дейността си след 30.04.2010г. / и в частност съгл. чл.108а ал.1 ЗАДС да не извършва съхранение, предлагане или продажба в търг.обект на тютюневи изделия/. Хипотезата на ал.2 от § 87 от ПЗР на ЗАДС, която казва, че до получаване на разрешението или на отказа за неговото издаване лицата по ал. 1 продължават да осъществяват дейността си – има безспорно предвид случаите, в които лицата са подали надлежно заявление до компетентния орган. А в случая не сме изправени пред такава хипотеза. Заявление въобще не е било подавано.

Неоснователно е  възражението на жалбоподателя, че намерените в търговския обект цигари с бандерол  принадлежали на семейството му и са били предназначени за лична консумация. Собствеността на акцизните стоки не е въздигната от законодателя като условие за налагане на административно наказание, тъй като понятието „съхранява” не съдържа в себе си по определение трите компонента на собствеността, а именно: право да владее, да държи и да се разпорежда. Съхранението представлява упражняване на фактическа власт върху определен обект на собственост и в конкретния случай фактическата власт върху процесните акцизни стоки, намерени при проверката  в търговския обект, е упражнявал жалбоподателят, тъй като той е имал възможността да стопанисва въпросното помещение. Търговският обект е бил стопанисван от жалбоподателят в качеството му на едноличен търговец, и същият следва да бъде запознат с нормативната уредба, прилагана за акцизни стоки и съответно дължи грижата не просто на добър стопанин, а тази на добър търговец. Непроявяването на грижата на добър търговец, не води до несъставомерност на деянието и не изключва фактическата власт, осъществена като съхранение на акцизна стока в търговски обект, стопанисвано от ЕТ.

Напълно неотносим по делото е и факта дали нарушителят е знаел, че в търговския обект  има тютюневи изделия и дали е знаел, че не притежава  нарочното разрешение за търговия със тези акцизни стоки – тютюневите изделия, и в тази връзка наведените доводи за липса на нарушение от субективна страна са неоснователни. Напротив, според съда, за да приведе дейността си в напълно законосъобразен вид, един търговец с подобни стоки, следва да я съобрази с всички предвидени в закона условия. ЗАДС строго е регламентирал кои лица, при какви условия могат да съхраняват, предлагат и търгуват с тютюневи изделия. В тази връзка следва да се има предвид,че отговорността на ЮЛ и ЕТ по ЗАДС е отговорност по реда на чл.83 от ЗАНН,която е обективна и безвиновна и не зависи от знанието или отношението на субекта към деянието. Ето защо същественото обстоятелство в конкретния случай е наличието на тютюневи изделия в търговският обект без ЕТ да е притежавал изискваното по закон нарочно разрешение за търговия с такива.

В случая, съдът не приема аргумента, че липсва състав на нарушение по чл.108а ал.1 ЗАДС. Такъв състав има осъществен и той се изразява в съхранението на акцизни стоки от търговеца в търговското му помещение – без да е изпълнил всички изискуеми от закона условия за това, указани в чл.100а ал.1 от ЗАДС / в случая без да се е снабдил с надлежното разрешение за продажба на изделията, независимо дали е имал или не регистрациите по чл.96 ал.1 и чл.100 ал.1 от ЗДДС/. Т.е. търговецът не  е привел дейността си към всички изисквания на чл.100а ал.1 от ЗАДС, поради което с поведението си е осъществил състава на нарушение по чл.108а ал.1 от ЗАДС.

Съдът счита, че нарушението не попада в хипотезата на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Посочената разпоредба дава възможност на административнонаказващият орган, ако случаят е маловажен, да не наложи наказание, а да предупреди устно или **смено, нарушителя, че при повторно извършване на нарушението ще му бъде наложено административно наказание. Доказа се, че в стопанисвания от жалбоподателя търговски обект са били съхранявани общо 51 броя кутии цигари - 870 къса, от различни марки, което изключва приложението на чл.28 от ЗАНН.

Предвид всичко гореизложено, съдът намира, че е установено и доказано извършването на административно нарушение от жалбоподателя - ЕТ, което е и правилно квалифицирано. Отговорността в случая е обективна, безвиновна, понасяна от ЮЛ и ЕТ.

           За извършеното нарушение в чл.108а ал.1 ЗАДС е предвидена санкция за ЮЛ и ЕТ - “имуществена санкция” в размер от 50000 лв. до 100000лв. /при първо такова нарушение/. Наложеното на административно отговорното лице наказание е в минимален размер, като АНО е съобразил тази санкция с изискванията на чл.27 от ЗАНН, т.е. санкцията е определена правилно и законосъобразно в съответствие с разпоредбите на закона. Правилно АНО е отнел в полза на държавата вещите – предмет на нарушението, съгласно ЗАДС. 

            Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН,  съдът

 

                                         Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА    Наказателно постановление ** г. на Началника на Митница-Бургас, с което на ЕТ “ГЕРГАНА-Г.К.”, с БУЛСТАТ **, със седалище и адрес на управление: село Г**, общ.Малко **, обл.Бургаска, ул**, представлявано от Г.К.К. с ЕГН **********, е наложена "имуществена санкция" в размер на 50 000.00 лв. на основание чл.108а  ал.1 от ЗАДС, на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е постановено  отнемането в полза на държавата на стоките – предмет на нарушението, а именно: цигари „King gold”-10бр. кутии по 20 къса,  цигари „King  gold”-15бр.пакета по 10 къса, цигари „King red” – 3бр.кутии по 20 къса,  цигари „Karellia slims” -13бр.кутии по 20 къса, цигари  Golden gete” – 9бр.кутии по 20 къса и цигари  Merylin” – 1бр.кутия по 20 къса, общо 51 бр.кутии цигари – 870 къса, и на основание чл.124а ал.1 вр.чл.108 ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание - “лишаване от правото да се упражнява търговска дейност” за срок от един месец, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на  касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето му.

                               

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :