Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 01.04.2015 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и шести март                                                 2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №13 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на И.Д.В., ЕГН - **********, притежаващ личен паспорт **, с адрес - с. ** против наказателно постановление **. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 ог ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 11270/единадесет хиляди двеста и седемдесет/ евро, 40 /четиридесет/щатски долара,1900 /хиляда и деветстотин/ турски лири ,3970 /три хиляди деветстотин и седемдесет/ български лева с обща равностойност по курса за митнически цели към 04.08.2014 г. - 27387,87 лева /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/.

         Жалбоподателят редовно призован   се явява лично. Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

      Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен 367/04.08.2014 г., съставен от В.К.И. - старши митнически инспектор при МГ “**”, за това ,че при  извършена проверка на  04.08.2014 г., около 08.20 ч. на МП ** на трасе изход пристига пътуващ от Република България за Република Турция лек автомобил, марка “** българска рег.№ **. управляван от лицето И.Д.В..

Преди започване на проверка на автомобила и личния багаж на пътниците актосъставителят запитва шофьора и пътуващата с него българска гражданка С.К.В. дали имат нещо за деклариране пред митническите органи - валута, валутни ценности и стоки с търговски характер. След като и двамата пътници отговорят отрицателно. старши митнически инспектор И. пристъпва към извършване на проверка.

        При проверка на ръчния багаж на И.Д.В. в ръчната му чанта открива недекларирана по надлежния ред /нито писмено, нито устно/ валута и български лева, както следва: 11270/единадесет хиляди двеста и седемдесет/ евро, 40 /четиридесет/щатски долара,1900 /хиляда и деветстотин/ турски лири ,3970 /три хиляди деветстотин и седемдесет/ български лева с обща равностойност по курса за митнически цели към 04.08.2014 г. - 27387,87 лева /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/.

      За извършената проверка е съставен Протокол за осъществена митническа проверка № 3111BG1003 /04.08.2014 г.

      Недекларираната валута и български лева са задържани с разписка за задържане №** г. и предадена в касата на Митница Бургас.

     И.Д.В. в обясненията дадени след извършената митническа проверка заявява, че намерената валута намираща се в личната му чанта, са оборотни средства от магазините които има, като не ги е оставил в дома си поради това, че се е страхувал да не го оберат докато отсъства от страната.

В законоустановения срок В. на 06.08.2014 г. подава възражение по така сьставения срещу него акт в което потвърждава обясненията дадени от него при съставянето му и не представя нови доказателства и факти смекчаващи вината обстоятелства относно извършеното от него нарушение.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ. Актът  е подписан от нарушителя.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление **.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

          Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.И.. Съгласно действащото законодателство - чл.2, т.1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., при пренасяне през границата на страната на парични средства над 10000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута подлежат на деклариране. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9, ал.1 от същата наредба с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

         И.Д.В.    не е изпълнил задължението си да декларира пренасяните от него 11270/единадесет хиляди двеста и седемдесет/ евро, 40 /четиридесет/щатски долара,1900 /хиляда и деветстотин/ турски лири ,3970 /три хиляди деветстотин и седемдесет/ български лева с обща равностойност по курса за митнически цели към 04.08.2014 г. - 27387,87 лева /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/, съгласно разпоредбите на чл.9, ал.1 във връзка с чл.2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., с което виновно е осъществил състава на чл.18, ал.1 във връзка с чл.11а, ал.1 от ВЗ.

        В съдебно заседание по искане на защитата на жалбоподателя бе допусната св.В.,която видно от представеното у-ние за сключен граждански брак е съпруга на жалбоподателя.Освен това срещу нея също има издадено НП и образувано НАХД по описа на Районен съд-**.Само и единствено на това основание,че същата е съпруга на жалбоподателя и е заинтересована от изхода на делото съдът не кредитира показанията и.

      Защитата на жалбоподателя прави възражение,че АНО неправилно е наложил наказание на физическото лице И.В. ,а е трябвало НП да бъде издадено на името на управляваното от него ЮЛ.Нарушението за което е издадено НП  е на просто извършване и се осъществява със самия факт на заявяването,че жалбоподателя няма нищо за деклариране.Обстоятелство,което категорично се потвърди от разпита на св.И..Поради което съдът намира възражението на защитата за неоснователно.

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление ** . на  Началник на Митница Бургас, с което на И.Д.В., ЕГН - **********, притежаващ личен паспорт **, с адрес - с. ** за нарушение на чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 11270/единадесет хиляди двеста и седемдесет/ евро, 40 /четиридесет/щатски долара,1900 /хиляда и деветстотин/ турски лири ,3970 /три хиляди деветстотин и седемдесет/ български лева с обща равностойност по курса за митнически цели към 04.08.2014 г. - 27387,87 лева /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: