Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                             24.02.2016г.                                 град Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,              граждански състав

На  двадесет и трети февруари  през две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЧАНКО ПЕТКОВ

 

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Петков

Прокурор:...............................................

гражданско дело №   13      по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 530 и сл. от ГПК вр. с чл. 30 и чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 28 от Закона за закрила на детето, във връзка с постъпила  молба от директора на Дирекция „Социално подпомагане" гр. Царево, с която се иска от съда да постанови решение, с което на основание чл.28 от Закона за закрила на детето да постанови решение, с което да настани детето М.З.Д. родена на ***г., в семейството на неговите баба  М.К.М. и дядо С.Р.М..

В молбата на Директора на ДСП-Царево се излага, че непълнолетното дете М.З.Д. е родена на ***г***. Майката ** Д. е починала на 11.12.2015г. съгласно акт за смърт **.

След смъртта на майката на непълнолетната М.З.Д. полагат грижи нейните баба и дядо по майчина линия М.К.М. и С.Р.М., тъй като биологичният й баща не е извършил припознаване и не се интересува от нея.

Към настоящия момент М.З.Д. е ученичка в 8-ми клас в спортно училище в гр.Б**, където през учебно време живее в общежитие към училището.

Спрямо това дете е предприета мярка за закрила съгласно чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗД –настаняване в семейство на роднини.

Непълнолетното дете М.З.Д. е настанено по реда на чл.26 ал.1 ,чл.28 и чл.4 ал.1 т.2 от ЗЗД в семейството на нейните баба и дядо по  майчина линия М.К.М. и С.Р.М. със Заповед № ЗД –РД01/0012/15.02.2016г. на директора на ДСП-Царево с постоянен адрес *** ул.”**, до произнасяне на съда с решение по чл.28, вр.чл.26 ал.1  от Закона за закрила на детето.

Семейство М.К.М. и С.Р.М. са изявили желание да отглеждат в семейството си внучката си М.З.Д., като са подписали декларации по чл.24 ал.3 от ППЗЗД за съгласие непълнолетното дете да бъде настанено в семейството им.

В съдебно заседание М.К.М. и С.Р.М. потвърждават желанието си детето да бъде настанено в тяхното семейство и заявяват, че ще полагат грижи за физическото развитие и възпитанието на детето.

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, след като взе предвид направените искания, прецени събраните по делото доказателства, и след като съобрази закона, намира за установено следното:

Видно от данните по делото непълнолетното дете М.З.Д. е родена на ***г*** с ЕГН:**********, понастоящем е на 15 години. Детето е било настането за отглеждано в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия - М.К.М. и С.Р.М.. Издадена е заповед ЗД –РД01/0012/15.02.2016г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Царево, за настаняване на детето в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия - до произнасянето на съда.

В молбата на Д”СП”- гр. Царево до съда се иска настаняване на детето М.З.Д. е родена на ***г*** с ЕГН:**********, в семейството на нейните баба и дядо по майчина линия М.К.М. с ЕГН:********** и С.Р.М. с ЕГН:********** с постоянен и настоящ адрес ***.

При определяне на мерките за закрила на детето, като се ръководи преди всичко от интереса на детето, съдът съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЗД, следва да съобрази установената в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД поредност на лицата, респ. институциите, при които може да бъде настанено детето, а именно: семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция.

С оглед изброената поредност в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД,  следва изводът, че приоритет при настаняването на дете имат лицата, които са негови роднини или близки. В случая видно от данните по делото, се установява, че е установена роднина – бабата и дядото на детето по майчина линия, които да поемат грижите и отговорността за неговото физическо и психическо развитие.

Предвид гореизложените обстоятелства, съдът намира, че нуждата на детето от непрекъсната грижа, възпитание, емоционални и битови потребности може  да бъде задоволявана от семейството на М.К.М. и С.Р.М..

 

Предвид горното, съдът като съобрази интереса на детето, намира, че за неговото правилно духовно и физическо развитие, възпитание и битови условия  е необходимо отглеждането му в семейна среда, която може да бъде осигурявана от М.К.М. и С.Р.М., в чието семейство детето следва да бъде настанено за отглеждане до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената марка за закрила.

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 30 вр. с чл. 26, ал. 1, чл. 28 и чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗДетето, Малкотърновският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

  НАСТАНЯВА детето М.З.Д. е родена на ***г*** с ЕГН:**********,*** и настоящ адрес ***2,  с родители – майка ** Д. починала на 11.12.2015г., съгласно акт за смърт **. и  баща – няма данни в семейството на неговите баба М.К.М. с ЕГН:********** и С.Р.М. с ЕГН:********** с постоянен и настоящ адрес ***, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената марка за закрила.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с въззивна жалба пред Б**кия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

         След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се изпрати на Д”СП”- гр. Царево за сведение и изпълнение.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: