Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                             13.02.2015г.                                 град Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,              граждански състав

На  девети  февруари                през две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЧАНКО ПЕТКОВ

 

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Петков

гражданско дело № 13  по описа за 2015 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 530 и сл. от ГПК вр. с чл. 30 и чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 28 от Закона за закрила на детето, във връзка с постъпила  молба от директора на Дирекция „Социално подпомагане" гр. Царево, с която се иска от съда да постанови решение, с което на основание чл.28 от Закона за закрила на детето да постанови решение, с което да настани детето Й. Г** Д. роден на *** г., в семейството на неговия чичо  Й.Т.Д..

В молбата на Директора на ДСП-Царево се излага, че малолетното дете Й. Г** Д. е роден на *** г. в гр. Б**. Майката ** има три деца-Й. Г** Д. на 11 години, ** на 10 години и ** на 7 години.

Детето ** е припознато от бащата. Изоставено е от майката в дома на бабата и дядото по бащина линия на 2 години. Спрямо това дете е предприета мярка за закрила съгласно чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗД –настаняване в семейство на роднини.

Малолетното дете Й. Г** Д. е било настанено по реда на чл.26 от ЗЗД в семейството на леля си по майчина линия **  със заповед **. на директора на ДСП-Царево и влязло в сила Решение № 44/25.11.2014г., постановено по гр.д.№ 82/2014г. на РС- Малко Търново.

На 08.01.2014г. във връзка с работата по случая е извършено посещение в с.З**, където детето е открито в дома на чичо си Й.Д..

По данни на г-н Д., сестра му ** малко преди коледните празници заминала за И**, като оставила детето на грижите му и не уточвила кога възнамерява да се прибере. В началото на годината се обадила по телефона на брат си Й.Т.Д. и му съобщила, че си е намерила работа и няма да се прибере скоро в страната.

Г-н Д. е изявил желание да отглежда в семейството си детето Й. Г** Д., като е подписал декларация по чл.24 ал.3 от ППЗЗД  за съгласие малолетният Й. да  бъде настанена в семейството му.

Предвид обстоятелството, че г-жа ** е изоставила детето и не пребивава на територията на страната,  със заповед №ЗД-РД01/0002/13.01.2015г. на директора на ДСП-Царево е прекратено настаняването на детето Й. в семейството на леля му по майчина линия - **.

Със Заповед № ЗД –**. детето е настанено временно в семейството на неговия чичо по майчина линия Й.Т.Д. ЕГН:********** с постоянен и настоящ адрес *** до произнасяне на съда с решение по чл.28 от Закона за закрила на детето.

В съдебно заседание Й.Т.Д. потвърждава желанието си детето да бъде настанено в неговото семейство и заявява, че ще полага грижи за физическото развитие и възпитанието на детето.

Малкотърновският районен съд, след като взе предвид направените искания, прецени събраните по делото доказателства, и след като съобрази закона, намира за установено следното:

Видно от данните по делото малолетният Й. Г** Д. е роден на *** г. в гр. Б** ЕГН: ***********, понастоящем е на 11 години. Детето е било настането за отглеждано в семейството на неговата леля по майчина линия - **, но тя го е изоставила и заминала за чужбина. Издадена е заповед № ЗД –**. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Царево, за настаняване на детето в семейството на неговия чичо по майчина линия до произнасянето на съда.

В молбата на Д”СП”- гр. Царево до съда се иска настаняване на детето Й. Г** Д. роден на *** г. в гр. Б** ЕГН: *********** с постоянен и настоящ адрес *** в семейството на неговия чичо по майчина линия Й.Т.Д. ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес ***.

При определяне на мерките за закрила на детето, като се ръководи преди всичко от интереса на детето, съдът съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЗД, следва да съобрази установената в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД поредност на лицата, респ. институциите, при които може да бъде настанено детето, а именно: семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция.

С оглед изброената поредност в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД,  следва изводът, че приоритет при настаняването на дете имат лицата, които са негови роднини или близки. В случая видно от данните по делото, се установява, че е установена роднина - чичо на детето, по майчина линия, който да поеме грижите и отговорността за неговото физическо и психическо развитие.

Предвид гореизложените обстоятелства, съдът намира, че нуждата на детето от непрекъсната грижа, възпитание, емоционални и битови потребности може  да бъде задоволявана от семейството на Й.Т.Д..

Предвид горното, съдът като съобрази интереса на детето, намира, че за неговото правилно духовно и физическо развитие, възпитание и битови условия  е необходимо отглеждането му в семейна среда, която може да бъде осигурявана от Й.Т.Д., в чието семейство детето следва да бъде настанено за отглеждане до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената марка за закрила.

Мотивиран от горното и на основание чл. 30 вр. с чл. 26, ал. 1, чл. 28 и чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗДетето, Малкотърновският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

  НАСТАНЯВА детето Й. Г** Д. роден на *** г. в гр. Б** ЕГН:***********, с постоянен и настоящ адрес ***, с майка **, ЕГН ********** в семейството на неговия чичо по майчина линия Й.Т.Д. ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес ***, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената марка за закрила.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

         Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Б**кия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

         След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се изпрати на Д”СП”- гр. Царево за сведение и изпълнение.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: