Р Е Ш Е Н И Е

 

              № …………                  ……………………            град ***

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                       ГРАЖДАНСКИ  СЪСТАВ

На двадесет и девети юни                                                               две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                                                     Председател: Мария Москова                                                     

 

Секретар:М.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Москова гр.д № 12 по описа за 2010 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Образувано е по повод исковата молба на К.П.Г. ЕГН **********,*** против  С.А.Н., ЕГН **********,***. ***, ул.»***. В исковата молба се твърди от ищеца, че ответникът е подписал на  ***. запис на заповед за сумата от 1 700лв. с краен срок за връщане до 17 месеца от издаването, която сума  е предоставил на  ответника. Твърди, че предаването на заемната сума се е извършило в брой в деня на подписването на  записа на заповед от ***., като същия се явява и като разписка, удостоверяваща получаването на заемната сума от заемателя. Ищецът излага, че с нотариална покана рег.№ 6312, том ІІІ, № 37 от 09.11.2009г., заверена от ***-помощник нотариус на ***– нотариус с рег.№ 285 на НК с район на действие РС-***, е поканил ответника да се яви на 17.11.2009г. в 10.00 часа в град *** в офиса на фирмата си за предявяване на записа на заповед по надлежния ред, а така също и да погаси изцяло задължението си в срок до ***., като поканата е била получена лично от ответника. Твърди, че въпреки настъпването на падежа, до настоящия ответникът не е изпълнил задължението си и не е възстановил сумата. Ето защо моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 1 700лв., дължима по запис на заповед, ведно със законната лихва от подаването на исковата молба до окончателното изплащане на задължението. Претендира разноски по делото. Ангажира доказателства.

В законоустановеният срок по чл.131 от ГПК, ответникът не е подал писмен отговор, не е направил възражения, не е посочил доказателства, не е представил писмени доказателства и не е упражнил правата си по чл.211, чл.212 и чл.219 ал.1 от ГПК.

В  с.з. се явява лично като навежда доводи, че е върнал на ищеца сумата от 800 лева и частично е погасил задължението си, поради което не дължи сумата в претендирания размер. Не ангажира доказателства.

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното :

С исковата молба са предявени обективно съединени искове с правно основание с чл.535 от ТЗ във вр. чл.79 ал.1 вр. с чл.240 и сл. от ЗЗД и чл.86 ал.1 от ЗЗД.  

В настоящето производството ищецът следва да докаже факта, от който произтича вземането му, а ответникът – възраженията си срещу вземането. Доказателствената тежест за спорните факти следва да бъде разпределена с оглед на конкретните твърдения на страните. При твърдение, досежно частичното погасяване на вземането, същото следва да се докаже от ответника.

Видно от представения по делото, запис на заповед от ***., ответникът по настоящото дело, в качеството си на издател на записа на заповед, се е задължил да заплати на ищеца К.П.Г.  сумата от 1 700 лв. с краен срок за връщане до 17 месеца от издаването. Съгласно разпоредбата на чл. 537 от ТЗ за записа на заповед се прилагат съответно, доколкото са съвместими с естеството му разпоредбите на менителницата. Процесния запис на заповед е редовен от външна страна и съдържа всички предвидени от закона реквизити. От представената нотариална покана с рег.№ 6312, том ІІІ, № 37 от 09.11.2009г., заверена от ***-помощник нотариус на ***– нотариус с рег.№ 285 на НК с район на действие РС-***, се установява, че ищецът е поканил ответника да се яви на 17.11.2009г. в 10.00 часа в град *** в офиса на фирмата си за предявяване на записа на заповед по надлежния ред, а така също и да погаси изцяло задължението си в срок до ***. Поканата е била получена лично от ответника на 11.11.2009, видно от приложеното по делото известие за доставяне.

   Ответникът по делото не ангажира доказателства за твърдяното частично погасяване на сумата по записа на заповед, предвид което съдът намира, че възраженията на ответника по настоящото дело, касаещи частичното погасяване в размер на 800 лева за  недоказани и неоснователни.

С оглед гореизложеното, съдът намира за установено, че записът на заповед от ***. е истински /автентичен/ документ. Същият е подписан от ответника по делото като издател по записа на заповед. Следователно, ответникът е задължен по процесния запис на заповед, като вземането на ищеца, произтичащо от процесния запис на заповед съществува. Поради това предявения иск се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен. 

            На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски общо в размер на 118 лв., представляващи държавна такса и възнаграждение за адвокат.

            Водим от горните мотиви, съдът

 

Р Е  Ш  И  :

 

ОСЪЖДА  С.А.Н. ЕГН **********,***. ***, ул.»*** да заплати на К.П.Г. ЕГН **********,*** сумата в размер на 1700 / хиляда и седемстотин / лева , представляваща главница по запис на заповед, издаден на ***., ведно със законната лихва от 25.03.2010г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА  С.А.Н. ЕГН **********,***. ***, ул.»*** да заплати на К.П.Г. ЕГН **********,*** сумата от 118 / сто и осемнадесет / лева, представляващи направени разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред ***ки окръжен съд.

 

                                                                                     

  РАЙОНЕН СЪДИЯ :