Р Е Ш Е Н И Е    

 

гр.М.Търново, 27.06.2011г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и единадесета  година в състав:

                                                                                    Председател: Мария Москова

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 12 по описа за 2011 г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

Образувано е по повод исковата молба на П.П.П.  ЕГН ********** ***,  със съдебен адрес гр.Б**, ул.»** чрез адв.И.К.  - БАК, против Главна дирекция «Гранична полиция» към МВР със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.»Княгиня Мария Луиза» 46.

Ищецът твърди, че  е в служебно правоотношение с ответника от  **., като заема  длъжността ** в Гранично полицейско управление гр.** и е служител в Група за охрана на държавната граница – Р** при ГПУ-** при режим на работа - 24-часова смяна съгласно заповед № **. на Директора на ГДГП. Твърди, че ответника му признавал и заплащал възнаграждение, като при реално отработени 24 часа му зачитал за отработени 20 часа за периода от **. до **., а от **. до настоящия момент при реално отработени 24 часа, му зачитал за отработени 22 часа. Счита, че при изчисляването и отчитането на положения труд била допусната грешка, което се установявало от писмо рег.№ **. на МВР, при което така положения от него труд в повече, се явявал извънреден, за който не е получил полагащото му се възнаграждение.

След размяната на съдебните книжа, в първото по делото съдебно заседание и преди приключване на съдебното дирене, ищецът частично е оттеглил исковите претенции досежно периода от **. до **. и  е конкретизирал  по размер останалите искови претенции. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от ** лева, представляваща обезщетение за положен извънреден труд за периода от **. до **., ведно с мораторната лихва в размер на 20.49 лева, дължима за периода от датата на падежа на всяко отделно задължение до датата на предявяването на настоящия иск, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на настоящия иск до окончателното изплащане на сумите, както и да му заплати всички направени разноски по делото, включително адвокатски хонорар.

Ответникът Главна дирекция «Гранична полиция» към МВР чрез процесуален представител старши юрисконсулт Я.Т. оспорва предявения иск за заплащане на извънреден труд като неоснователен и недоказан, а претендираните разноски като прекомерни.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Съдът е сезиран с обективно съединени искове с правни основания чл.202 ал.1 т.2, вр. чл.211 ал.5 т.2 от ЗМВР ,вр. чл.79 и чл.86 от ЗЗД.

Безспорно е по делото, че през исковия период от **. до **.,  както и към настоящия момент страните са в служебно правоотношение, като ищецът е на  длъжност ** в ГПУ-**,  в група за охрана на държавната граница – Р**.   Безспорно е, че в процесния период ищецът е осъществявал служебните си задължения на 24-ри часови смени. По делото е била назначена съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след запознаване с доказателствата по делото, с книгите за гранично-полицейска служба и официалната документация на ГОДГ-01-ГПУ ** за основните смени на ищеца и присъствените му часове на учебни занятия и съобразно съответните нормативни документи, е представило писмено заключение, прието от съда и неоспорено от страните. Заключението е установило, че за периода от **. до **. размера на  положения извънреден труд от ищеца, изчислен по тримесечия, съобразно нормативно установения начин, представлява 36 часа, положени конкретно в периода от **. до **., като неизплатеното на ищеца възнаграждение за положен извънреден труд за исковия период  е определило в размер на ** лв. Съдът приема експертизата за обективно и компетентно изготвена  и я кредитира изцяло.

С оглед установеното от фактическа страна, Съдът приема, че исковете са доказани в основанията си. Разпоредбата на чл.199 от ЗМВР постановява възмездност на престираната работна сила.

Съгласно нормата на чл.211, ал.1 ЗМВР нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е осем часа дневно и четиридесет часа седмично при петдневна работна седмица. Със Заповед № **. на Директора на ГД”Гранична полиция” на служителите от охрана и наблюдение на държавната граница при РДГП-Е** е определен 24-часов режим на труд. Съгласно текста на чл.211 ал.3 от ЗМВР работното време на държавните служители, работещи на 24-часови смени се изчислява сумирано за тримесечен период, като съгласно ал.5 т.2 работата извънредовното работно време се компенсира с възнаграждение за извънреден труд за отработени до 50 часа на отчетен период и допълнителен отпуск за отработеното време над 50 часа. Съгласно чл.25 ал.1 от Инструкция № Із-343 от 05.03.2009г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в МВР, отчитането му и компенсиране на работата извънустановеното време, възнагражденията за извънреден труд се включват в месечното възнаграждение и се изплащат в месеца, следващ отчетния период.

Установи се от заключението на вещото лице, изготвило съдебно-счетоводната експертиза, след анализ на данните от ГОДГ-01-ГПУ **, както  и от приетите по делото писмени доказателства, че през исковия период ищецът е положил труд извън установеното редовно работно време , с оглед което работодателят има задължението да заплати възнаграждение за престирания извънреден труд, респективно – да предостави ползването на допълнителен отпуск. Не се установи от събраните доказателства изпълнение на това задължение, с оглед което ответникът следва да бъде осъден да заплати изцяло претендираната сума от ** лв. - размер, установен от вещото лице.

С оглед доказване основателността на главната претенция, основателна се явява и акцесорната такава за заплащане на обезщетение за забавено плащане, считано от падежа на всяко плащане до предявяване на иска в размер на 20.49 лв.

            На основание чл. 78, ал.6 ГПК, ответникът следва да заплати и всички дължащи се такси и разноски в полза на РС-**, представляващи в настоящето производството, възнаграждение за вещо лице в размер на 63.00 лева и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист. 

С оглед изхода на делото, съдът, като взе предвид , че ищецът претендира заплащане на възнаграждение за адвокат, а ответника иска присъждане на по-нисък размер на разноските в тази им част, намира, че на основание  чл.78 ал.5 вр. ал.1 от ГПК, вр.чл.36 от Закона за адвокатурата, то на същия следва да се присъдят такива, които с оглед правната и фактическата сложност на делото , определя в размер на  150.00 лева.

           

Воден от горните съображения, Съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА Главна дирекция «Гранична полиция» към МВР със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.»Княгиня Мария Луиза» 46 да заплати на П.П.П.  ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр.Б**, ул.»** чрез адв.И.К.  - БАК, сумата от **лв. / **/, представляваща допълнително възнаграждение за положения извънреден труд за периода ** до **., ведно със законната лихва върху сумата, считано от **. до окончателното издължаване, сумата от 20.70 лв. /двадесет лева и 70 стотинки/  - обезщетение за забавено плащане на допълнителното възнаграждение за положения извънреден труд за периода ** до **., както и сумата от 150.00 лв. / сто и петдесет лева /, представляваща разноски по делото.

            ОСЪЖДА Главна дирекция «Гранична полиция» към МВР със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.»Княгиня Мария Луиза» 46 да заплати на Държавата по сметка на РС-** сумата 63.00 лв. / шестдесет и три лева /, представляваща заплатено възнаграждение на вещо лице, както и сумата в размер на  5.00 лв. / пет лева/  за служебно издаване на изпълнителен лист. 

            Решението  може да бъде обжалвано чрез РС-** пред БОС в  двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                Районен съдия :