Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    

 

                          гр.М** Т**,                                 18.04.2011г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         М**ТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в публично съдебно заседание на осми април две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при  участието на секретаря М.Д. , като разгледа докладваното от съдията Москова НАХ дело № 12 по о**са за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е  по  реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на ЕТ “**-Г.К.”, с БУЛСТАТ **, със седалище и адрес на управление: село Г**, общ.М** Т**, обл.Б**, ул.”**” № **, представлявано от Г.К.К. с ЕГН **********, срещу НП № **/2011г. на Началника на Митница-Бургас, с което на  ЕТ “**-Г.К.” БУЛСТАТ **, е наложена "имуществена санкция" в размер на 2000.00 лв. на осн. чл.123 ал.2 от ЗАДС, на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е постановено  отнемането в полза на държавата на стоките – предмет на нарушението и на основание чл.124а ал.1 вр.чл.123 ал.2 от ЗАДС е наложено административно наказание - “лишаване от правото да се упражнява търговска дейност” за срок от един месец.

          В жалбата се излагат оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на НП и се моли същото да бъде отменено.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява лично в с.з. и чрез проц.представител – адв.Д., подържа жалбата, развива доводи за незаконосъобразност и неправилност на НП, вкл. неправилна квалификация на деянието, липса на състав на нарушение и  моли съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното НП.

         Въззиваемата страна изпраща проц.представител-ю.к.И., който оспорва жалбата и твърди, че е извършено о**саното в акта и НП нарушение, счита, че правилно е ангажирана отговорността на ЕТ и моли съда да постанови решение, с което да потвърди изцяло НП.

По делото в качеството им на свидетели са били раз**тани актосъставителя И., св.Ш., св.И., св.К., св.К**, св.П. и св.Х..

Съдът, след като обсъди изложеното в жалбата и прецени събраните по делото **смени и гласни доказателства, приема за установено следното от фактическа страна :

           На 12.08.2010г. актосъставителят– свид.В.К. / ст. инспектор в Митница-Бургас / съвместно със служители  на ГПУ-М** Т** –св.П. и св.Х., извършили  проверка на търговски обект – павилион за продажба на пакетирани стоки, находящ се  в село Г**, община М** Т**, ул.”**” № **.  В обекта заварили да продава св.Зл.К. /съпруга на жалбоподателя/, а не след дълго, в хода на проверката се явил и Г.К.К. - управител на обекта, стопанисван от него като ЕТ “**-Г.К.”.  При физическият оглед на търговският обект, в търговската част и в складовата част на обекта, актосъставителят И., св.П. и св.Х. установили наличието на общо 4596 къса цигари, различни търговски марки, всички без акцизен бандерол върху потребителската опаковка, както следва: открити в търговската част на обекта – цигари „Raquel slims”-1бр. кутия по 20 къса, отворена и съдържаща 16 къса цигари, цигари „Raquel gold”-1бр.кутия по 20 къса и цигари „Marlboro” -1бр. кутия по 20 къса; открити в складовата част на обекта - цигари „Raquel gold”-1720 къса /86бр.кутии по 20 къса/ и цигари „Marlboro” -2820 къса/141бр. кутии по 20 къса/. Така също в търговският обект били открити и цигари с редовен бандерол, както и **хол в ПВЦ бутилки без бандерол и документ за закупуване от складова база, които стоки не са предмет на настоящето производство. За констатациите от проверката бил съставен Протокол за осъществяване на оперативен контрол на лица, извършващи дейност с акцизни стоки с рег.№ 1028/12.08.2010г. на Митница-Бургас /л.7-9 от АНП/.

 Откритите тютюневите изделия–без бандерол, предмет на настоящето произвоство, били подробно о**сани по количество, вид и асортимент и иззети с о**с на иззети стоки №1028/12.08.2010г., представляващ неразделна част от протокола за осъществяване на оперативен контрол /л.10 от АНП/.

В **смено обяснение, дадено на основание чл.16 ал.1 т.5 от ЗМ, жалбоподателят посочил, че през месец юли ,  е заку**л цигарите без бандерол от спрял пред магазина му лек автомобил с цел продажба/л.13/ от АНП.

          Жалбоподателят Г.К. в качеството му на ЕТ “**-Г.К.” бил поканен да се яви в Митница-Бургас и на **. в негово присъствие бил съставен и лично връчен АУАН №**, за установено административно нарушение на чл.123 ал.2 от ЗАДС, ко**е от който е връчен на управителя на ЕТ, който и под**сал акта.

От нарочна комисия в Митница Бургас, били изчислени пазарната стойност и акциза на задържаните стоки, като общият размер на дължимия акциз е 779.70лева  /л.11 от АНП/.

Въз основа на така съставения АУАН, е издадено и обжалваното НП №**/**г. на Началника на Митница-Бургас, редовно връчено на жалбоподателя на 16.02.2011г.по пощата, видно от известието за доставяне/л.18 от АНП/.  

         При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът прие:

Съдът намира жалбата за процесуално допустима по следните съображения:

Атакуваното наказателно постановление подлежи на обжалване по реда на ЗАНН, жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес за обжалване, съдържа необходимите реквизити и производството по нея е редовно образувано пред РС-гр.М** Т**.

Разгледана по същество обаче, жалбата  е неоснователна.

При о**саната фактология, като съобрази събраните доказателства и закона, съдът счете, че в административнонаказателното производство не са били допуснати _ съществени нарушения на процесуални правила, ограничаващи правото на защита на жалбодателя. Актът и постановлението са съставени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми съгласно чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН реквизити, деянието е точно и пълно о**сано и правилно квалифицирано. То е осъществено от нарушител-юридическо лице, поради което за съставомерността на деянието не се изисква наличие на субективна страна-вина.

 Безспорно бе установено, че на 12.08.2010г. в село Г**, на ул.”**” № ** в помещения, представляващи търговска и складова част на търговски обект – павилион за продажба на пакетирани стоки, стопанисвано от ЕТ “**-Г.К.”, управлявано и представлявано от Г.К.К.,  са намерени цигари без акцизен бандерол, с което е нарушен чл. 123, ал. 2 от ЗАДС, т. е. безспорно е установено извършване на административно нарушение.  Следва да се има предвид,че понятието търговско помещение е широко и включва освен помещението,в което се извършва съответната търговска дейност и всички помещения, свързани с осъществяването на тази дейност,вкл. сервизните, складовите и пр. помещения към магазин,кафене, павилион и др. подобни.

Съдът намира възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че помещението, в което са намерени по-голямата част от  тютюневите изделия без бандерол, а именно: цигари „Raquel gold”-1720 къса /86бр.кутии по 20 къса/ и цигари „Marlboro” -2820 къса/141бр. кутии по 20 къса/,  следва да се разглежда като гараж , а не като складово помещение към търговския обект, за неоснователно, по следните съображения: въпросното складово помещение не е свързано пряко с дома на жалбоподателя,  за да се разглежда като част от дома на жалбоподателя, а е свързано чрез коридор с идеалната търговска част от обекта и обслужва същия;  правоирелевантно е обстоятелството какво е било първоначалното предназначение на въпросното помещение /”гараж”/, след като търговецът е съхранявал в него стоки в количества и асортименти,  водещи до категоричния извод, че е променил предназначението му и е използвал същото като складово помещение към павилиона си. Съдът кредитира изцяло свидетелските показания на св.П. и св.Х., дадени в хода на съдебното следствие, като логични, непротиворечиви и последователни  – „ в складовото имаше хранителни стоки в количество, което няма как да е за консумация”/л.17/ и „въпросното помещение няма място за кола, тъй като цялото е заето от стоки” /л.18/.

 На следващо място неоснователно е и възражението на жалбоподателя, че намерените цигари без бандерол  принадлежали на семейството му и са били предназначени за лична консумация. Собствеността на акцизните стоки не е въздигната от законодателя като условие за налагане на административно наказание, тъй като понятието „държи” не съдържа в себе си по определение трите компонента на собствеността,а именно: право да владее, да държи и да се разпорежда. Държането представлява упражняване на фактическа власт върху определен обект на собственост и в конкретния случай фактическата власт върху цигарите без бандерол, намерени при проверката е упражнявал жалбоподателят, тъй като той е имал възможността да стопанисва въпросното помещение. Непроявяването на грижата на добър стопанин не води до несъставомерност на деянието и не изключва фактическата власт, осъществена като държане на акцизна стока в помещение, стопанисвано от ЕТ.

Напълно неотносим по делото е и факта дали нарушителят е знаел, че в търговския обект  има цигари без бандерол и в тази връзка наведените доводи за липса на нарушение от субективна страна. В тази връзка следва да се има предвид,че отговорността на ЮЛ и ЕТ по ЗАДС е отговорност по реда на чл.83 от ЗАНН,която е обективна и безвиновна и не зависи от знанието или отношението на субекта към деянието.

Съгласно разпоредбата на чл.123 ал.2 от ЗАДС на ЮЛ или ЕТ, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-м** от 2000 лв., а при повторно нарушение - не по-м** от 4000 лв.

 В производството се установи, че ЕТ “**-Г.К.”, управлявано и представлявано от Г.К.К., не е изпълнил горното задължение към държавата и в стопанисвания от него търговски обект е държал цигари от посочения вид, с което е осъществен съставът на чл.123 ал.2 от ЗАДС.

Съдът счита, че нарушението не попада в хипотезата на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Посочената разпоредба дава възможност на административнонаказващият орган, ако случаят е маловажен, да не наложи наказание, а да предупреди устно или **смено, нарушителя, че при повторно извършване на нарушението ще му бъде наложено административно наказание. Доказа се, че в стопанисвания от жалбоподателя търговски обект са били държани общо 4596 къса цигари от различни марки , всичките без акцизен бандерол, като общият размер на дължимия акциз е 779.70лева / далеч над МРЗ за страната/,  което изключва приложението на чл.28 от ЗАНН.

Предвид всичко гореизложено, съдът намира, че е установено и доказано извършването на административнонарушение от жалбоподателя - ЕТ, което е и правилно квалифицирано. Отговорността в случая е обективна, безвиновна, понасяна от ЮЛ и ЕТ.

           За извършеното нарушение в чл.123 ал.2 ЗАДС е предвидена санкция за ЮЛ и ЕТ - “имуществена санкция” в размер не по-м** от 2000 лв. /при първо такова нарушение/. Наложеното на административноотговорното лице наказание е в минимален размер, като АНО е съобразил тази санкция с изискванията на чл.27 от ЗАНН, т.е. санкцията е определена правилно и законосъобразно в съответствие с разпоредбите на закона. Правилно АНО е отнел в полза на държавата вещите – предмет на нарушението, съгласно ЗАДС. 

          Предвид посоченото до тук, съдът намира, че обжалваното НП е обосновано и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

 

            Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН,  съдът

 

                                         Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА    Наказателно постановление **/** г. на Началника на Митница-Бургас, с което на ЕТ “**-Г.К.”, с БУЛСТАТ **, със седалище и адрес на управление: село Г**, общ.М** Т**, обл.Б**, ул.”**” № **, представлявано от Г.К.К. с ЕГН **********, е наложена "имуществена санкция" в размер на 2000.00 лв. на осн. чл.123 ал.2 от ЗАДС, на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е постановено  отнемането в полза на държавата на стоките – предмет на нарушението, а именно: цигари „Raquel slims”-1бр. кутия по 20 къса, отворена и съдържаща 16 къса цигари, цигари „Raquel gold”-1бр.кутия по 20 къса и цигари „Marlboro” -1бр. кутия по 20 къса; открити в складовата част на обекта - цигари „Raquel gold”-1720 къса /86бр.кутии по 20 къса/ и цигари „Marlboro” -2820 къса /141бр. кутии по 20 къса/и на основание чл.124а ал.1 вр.чл.123 ал.2 от ЗАДС е наложено административно наказание - “лишаване от правото да се упражнява търговска дейност” за срок от един месец, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на  касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето му.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :