Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 01.04.2015 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и шести март                                                 2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №12 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.К.В.,ЕГН**********,притежаващ паспорт № **, с адрес - с. **, против наказателно постановление №514/14.01.2015г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 ог ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 20891 /двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един/ щатски долара,с обща равностойност 30 344,80 лева /тридесет хиляди триста четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки/.

Жалбоподателката редовно призована   се явява лично. Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен 368/04.08.2014 г., съставен от В.К.И. - старши митнически инспектор при МГ “Малко Търново”, за това ,че при  извършена проверка на  04.08.2014 г., около 08.20 ч. на МП Малко Търново на трасе изход пристига пътуващ от Република България за Република Турция лек автомобил, марка “** с българска рег.№ **. управляван от лицето И.Д.В..

      Преди  започване на проверка на автомобила и личния багаж на пътниците актосъставителят запитва шофьора и пътуващата с него българска гражданка С.К.В. дали имат нещо за деклариране пред митническите органи - валута, валутни ценности и стоки с търговски характер. След като и двамата пътници отговорят отрицателно, старши митнически инспектор И. пристъпва към извършване на проверка.

При проверка на ръчния багаж на С.К.В. в ръчната и чанта открива недекларирана по надлежния ред /нито писмено, нито устно/ две пачки валута, както следва:

20891 /двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един/ щатски долара, с обща         равностойност по курса за митически цели към 04.08.2014 г. - 30        344,80 лева/тридесет хиляди триста четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки/.

За извършената проверка е съставен Протокол за осъществена митническа проверка № М 3111 ВС 1003/04.08.2014 г.

Недекларираната валута и български лева са задържани с разписка за задържане № 0003900/04.08.2012 г. и предадена в касата на Митница Бургас.

С.К.В. в обясненията дадени след извършената митническа проверка заявява, че част от намерената валута в размер на 13 200 /тринадесет хиляди и двеста/ щатски долара намираща се в личната и чанта, са нейни лични средства, оборотни средства от магазините които има, като не ги е оставил в дома си поради това, че се е страхувал да не го оберат докато отсъства от страната.

В законоустановения срок В. на 06.08.2014 г. подава възражение по така съставения срещу нея акт, в което потвърждава обясненията дадени от нея при съставянето му и освен това заявява, че останалата  част от валутата са оборотни средства на търговското дружество, чийто едноличен собственик е съпруга и И.В., който не ги е оставил в дома си поради това, че се е страхуват да не го оберат докато отсъства от страната.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ. Актът  е подписан от нарушителя.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление №514/14.01.2015г.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

          Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.И.. Съгласно действащото законодателство - чл.2, т.1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., при пренасяне през границата на страната на парични средства над 10000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута подлежат на деклариране. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9, ал.1 от същата наредба с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

         С.К.В.   не е изпълнил задължението си да декларира пренасяните от нея 20891 /двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един/ щатски долара, съгласно разпоредбите на чл.9, ал.1 във връзка с чл.2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., с което виновно е осъществил състава на чл.18, ал.1 във връзка с чл.11а, ал.1 от ВЗ.

        В съдебно заседание по искане на защитата на жалбоподателя бе допуснат св.В.,която видно от представеното у-ние за сключен граждански брак е съпруг на жалбоподателя.Освен това срещу него също има издадено НП и образувано НАХД по описа на Районен съд-Малко Търново.Само и единствено на това основание,че същият е съпруг на жалбоподателката и е заинтересована от изхода на делото съдът не кредитира показанията му.

      Защитата на жалбоподателя прави възражение,че АНО неправилно е наложил наказание на физическото лице С.В. ,тъй като същата е притежавала сумата от 13200 щ.долара,която сума по курса за деня не надвишава прага за деклариране,като останалата сума в размер на  7961щ.долара е била на съпруга и  е следвало да бъде декларирана от него в качеството му на ЮЛ.Нарушението за което е издадено НП  е на просто извършване и се осъществява със самия факт на заявяването,че жалбоподателя няма нищо за деклариране.Обстоятелство,което категорично се потвърди от разпита на св.И..Поради което съдът намира възражението на защитата за неоснователно.

 

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №514/14.01.2015г . на  Началник на Митница Бургас, с което на С.К.В.,ЕГН**********,притежаващ паспорт № **, с адрес - с. ** за нарушение на чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 20891 /двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един/ щатски долара,с обща равностойност 30 344,80 лева /тридесет хиляди триста четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки/.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: