Р Е Ш Е Н И Е  

 

гр.Малко Търново, 22.03.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в отрито заседание на двадесет и първи март през две хиляди и дванадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Мария Москова

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 12 по описа за 2012г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Ищецът «Мобилтел» ЕАД с ЕИК 131468980 е предявил искова молба в срока по чл.415 ал.1 от ГПК, в която твърди, че  в качеството си на оператор е сключил писмени договори с ответника С.Й.М. с ЕГН ********** в качеството му на абонат, както следва: договор № М1208570/ 09.04.2008г. за предоставяне на далекосъобщителни услуги, договор № М1265690/ 23.06.2008г., договор № М1480909/06.03.2009г. и договор № М1684330/ 28.09.2009г. за предоставяне срещу заплащане на пакет «Voice Box” устройство и услуги чрез мобилна наземна мрежа.  Излага, че по силата на горепосочените писмени договори и двустранно подписани приложения към тях между ищцовото дружество и ответника е възникнало облигационно отношение, като във връзка с изпълнението на условията по посочените договори, ищцовото дружество е предоставило на ответника както следва: крайно устройство –телефонен апарат „Nokia3120”, SIM карта № 8935901087093685812 с двугодишен абонаментен план „Mtel Comfort 100” по договор №М1208570/09.04.2008г., SIM карта № 8935901087026328985 по договор № М1265690/23.06.2008г., SIM карта № 8935901087085174569 по договор № М1480909/06.03.2009г.  и SIM карта № 8935901087064643782 по  договор № М1684330/ 28.09.2009г., далекосъобщителни услуги съгласно избраните от ответника тарифни планове, а за ответника е възникнало задължението да осъществи плащане по таксуваните и ползвани далекосъобщителни услуги  и лизингови вноски за крайното устройство в срок не по-късно от 15 дни след издаването на фактура от оператора. Твърди, че ответникът не е изпълнил задължението си да заплати на ищцовото дружество сумата общо в размер на 304.26 лева, представляваща сбор от задължения по ползвани, но незаплатени далекосъобщителни услуги и лизингови вноски, обективирани в данъчни фактури, както следва като подробно е посочил дължимите суми по Договор №М1208570 и данъчни фактури №181746434; №183299365; въз основа на Договор №М1265690 и данъчни фактури №184048630; №185632777; №187258280; №188912719; №190567084; №192221253; №193878349; №195535662; №197191723; №198848605; №202107876; №204609808; №207568892; №210695880;№213757053; №216562838; №222224760; №224491272; №227163665; №229553462; №232122254; №234521302; №237308034, въз основа на Договор №М1480909 и данъчни фактури №181447652; №182995183, въз основа на Договор №М1684330 и данъчни фактури №183042060; №184602310. Моли съда да постанови решение, с което да приеме за установено, че ответникът С.Й.М. с ЕГН ********** дължи на «Мобилтел» ЕАД с ЕИК 131468980 сумата общо в размер на 304.26 лева, представляваща сбор от задължения по ползвани, но незаплатени далекосъобщителни услуги по договор № М1208570/ 09.04.2008г. за предоставяне на далекосъобщителни услуги, договор № М1265690/ 23.06.2008г., договор № М1480909/06.03.2009г. и договор № М1684330/ 28.09.2009г. 

В законоустановеният срок по чл.131 от ГПК, ответникът С.Й.М. с ЕГН ********** не е подал писмен отговор, не е взел становище, не е направил възражения, не е посочил доказателства, не е представил писмени доказателства и не е упражнил правата си по чл.211, ал.1,чл.212 и чл.219, ал.1 от ГПК.

В с.з. ищцовото дружество, редовно призовано, не се явява. Депозирало е нарочна молба, с която моли да се даде хода на делото, като поддържа предявените искове като основателни и доказани.

В с.з. ответникът М., редовно призован, се явява лично, не отрича,  че не е заплатил на ищеца претендираните суми. Излага, че посочените договори с ищцовото дружество вече са прекратени и че това са стари задължения.

 Правното основание на предявения иск е с чл.422 от ГПК връзка чл.415 ал.1 и чл.86 ал.1 от ЗЗД.  Тежестта на доказване е съобразно чл.154 от ГПК – всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, становищата на страните и разпоредбите на закона, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Установява се от ч.гр.дело № 118/2011год. по описа на РС-Малко Търново, че ищцовото дружество  е подало заявление по чл.410 от ГПК с вх.№952/22.11.2011 г. за издаване на заповед за изпълнение против ответника, за сумата общо в размер на 304.26лв./триста и четири лева и 26стотинки/, представляваща парично вземане за предоставени и таксувани далекосъобщителни услуги въз основа на Договор №М1208570 и данъчни фактури №181746434; №183299365; въз основа на Договор №М1265690 и данъчни фактури №184048630; №185632777; №187258280; №188912719; №190567084; №192221253; №193878349; №195535662; №197191723; №198848605; №202107876; №204609808; №207568892; №210695880; №213757053;  №216562838; №222224760; №224491272; №227163665; №229553462; №232122254; №234521302; №237308034, въз основа на Договор №М1480909 и данъчни фактури №181447652; №182995183, въз основа на Договор №М1684330 и данъчни фактури №183042060; №18460231. По така образуваното ч.гр.д.№118/2011г.  РС-Малко Търново  е издал заповед № 65 /22.11.2011г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, надлежно връчена на длъжника и срещу която длъжникът е депозирал възражение.

Установява се от представените по делото писмени доказателства, че ищецът «Мобилтел» в качеството си на оператор е сключил писмени договори с ответника С.Й.М. в качеството му на абонат, както следва: договор № М1208570/ 09.04.2008г. за предоставяне на далекосъобщителни услуги, договор № М1265690/ 23.06.2008г., договор № М1480909/06.03.2009г. и договор № М1684330/ 28.09.2009г. за предоставяне срещу заплащане на пакет «Voice Box” устройство и услуги чрез мобилна наземна мрежа.  По силата на горепосочените писмени договори и двустранно подписани приложения към тях между ищцовото дружество и ответника е възникнало облигационно отношение, като във връзка с изпълнението на условията по посочените договори, ищцовото дружество е предоставило на ответника както следва: крайно устройство –телефонен апарат „Nokia3120”, SIM карта № 8935901087093685812 с двугодишен абонаментен план „Mtel Comfort 100” по договор №М1208570/09.04.2008г., SIM карта № 8935901087026328985 по договор № М1265690/23.06.2008г., SIM карта № 8935901087085174569 по договор № М1480909/06.03.2009г.  и SIM карта № 8935901087064643782 по  договор № М1684330/ 28.09.2009г., както и далекосъобщителни услуги съгласно избраните от ответника тарифни планове, а за ответника е възникнало задължението да осъществи плащане по таксуваните и ползвани далекосъобщителни услуги  и лизингови вноски за крайното устройство в срок не по-късно от 15 дни след издаването на фактура от оператора. Ответникът не е изпълнил задължението си да заплати на ищцовото дружество сумата общо в размер на 304.26 лева, представляваща сбор от задължения по ползвани, но незаплатени далекосъобщителни услуги и лизингови вноски, обективирани в данъчни фактури, както следва : по Договор №М1208570 и данъчни фактури №181746434; №183299365; въз основа на Договор №М1265690 и данъчни фактури №184048630; №185632777; №187258280; №188912719; №190567084; №192221253; №193878349; №195535662; №197191723; №198848605; №202107876; №204609808; №207568892; №210695880;№213757053; №216562838; №222224760; №224491272; №227163665; №229553462; №232122254; №234521302; №237308034, въз основа на Договор №М1480909 и данъчни фактури №181447652; №182995183, въз основа на Договор №М1684330 и данъчни фактури №183042060; №184602310.

При така изяснената фактическа обстановка настоящата инстанция, счита, че така предявения  иск за установяване вземането на ищцовото дружество по отношение на ответника е основателен.

Не се спори, че между страните са налице облигационни отношения, като ищцовото дружество е изпълнило задължението си и е предоставило на ответника далекосъобщителни услуги съгласно избраните от ответника тарифни абонаментни планове, а за ответника е възникнало задължението да осъществи плащане по таксуваните и ползвани далекосъобщителни услуги  и лизингови вноски за крайното устройство . Ответникът не е изпълнил задължението си за процесния период и съгласно разпоредбата на чл.79 ал.1 от ЗЗД, ищеца има право да иска изпълнение. Безспорно се установи, че ответникът М. дължи сумата общо в размер на 304.26 лева, представляваща сбор от задължения по ползвани, но незаплатени далекосъобщителни услуги и лизингови вноски, обективирани в данъчни фактури, както следва като подробно е посочил дължимите суми по Договор №М1208570 и данъчни фактури №181746434; №183299365; въз основа на Договор №М1265690 и данъчни фактури №184048630; №185632777; №187258280; №188912719; №190567084; №192221253; №193878349; №195535662; №197191723; №198848605; №202107876; №204609808; №207568892; №210695880;№213757053; №216562838; №222224760; №224491272; №227163665; №229553462; №232122254; №234521302; №237308034, въз основа на Договор №М1480909 и данъчни фактури №181447652; №182995183, въз основа на Договор №М1684330 и данъчни фактури №183042060; №184602310

Във връзка с изложеното съда счита, че иска следва да се уважи изцяло.

Ищецът претендира съдебни разноски, като направените такива са в размер на 145лв. /25лв. – д.т. и 120лв. за адвокатско възнаграждение/ и те следва да бъдат присъдени съобразно разпоредбата на чл. 78, ал.1 от ГПК.

Мотивиран  от изложените съображения  съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Й.М. с ЕГН ********** ***, че съществува вземане на «Мобилтел» ЕАД с ЕИК 131468980 , с адрес на управление гр.София 1309 район Илинден ул.»Кукуш»1, за което вземане е издадена Заповед №65/22.11.2011год.  за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, постановена  по ч. гр. д. № 118/2011г. на РС-Малко Търново, а именно:  за сумата общо в размер на  304.26 лв /триста и четири лева и 26ст./, представляваща  стойността на предоставени далекосъобщителни услуги  въз основа на Договор №М1208570 и данъчни фактури №181746434; №183299365; въз основа на Договор №М1265690 и данъчни фактури №184048630; №185632777; №187258280; №188912719; №190567084; №192221253; №193878349; №195535662; №197191723; №198848605; №202107876; №204609808; №207568892; №210695880; №213757053; №216562838; №222224760; №224491272; №227163665; №229553462; №232122254; №234521302; №237308034, въз основа на Договор №М1480909 и данъчни фактури №181447652; №182995183, въз основа на Договор №М1684330 и данъчни фактури №183042060; №184602310

ОСЪЖДА  С.Й.М. с ЕГН ********** *** да заплати на Мобилтел» ЕАД с ЕИК 131468980 , с адрес на управление гр.София 1309 район Илинден ул.»Кукуш»1, сумата в размер на 145.00лв., представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване чрез РС-Малко Търново пред БОС в двуседмичен срок от получаване на съобщението.

След влизане на решението в сила, препис от него служебно да се предостави на съдията-докладчик по ч.гр.д.№118/2011г. по описа на РС-Малко Търново.

                                                      

РАЙОНЕН СЪДИЯ: