П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  16.01.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  шестнадесети  януари, две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мария Москова                  Съдебни заседатели:

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  № 12  по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Стоянов

            Подсъдимият Х.М., редовно призован се явява лично, доведен от ОД”Охрана”-Бургас.

            Явява се адв.М.П. - АК Бургас, назначен сл.защитник в хода на ДП.

            Явява се преводача Д** М.М..

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Предвид обстоятелството, че обвиняемият е а**ски  гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на фарси език и от фарси  на български език.

Адв.П.: Съгласен съм да назначите Д** М.М. за преводач.

Съдът, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е а**ски гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Д** М.М. в качеството на преводач по НОХД №12/2014г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на фарси език и от фарси на български език.

Снема самоличността на преводача:

Д** М.М. ***, заклет преводач от български език на фарси и обратно.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъимия /чрез преводача/ .

Х.М. – мъж,  роден на ***  г.   в  А**,  без документи за самоличност

Самоличността на обвиняемия беше снета по негови данни.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД №12/2014г. с подсъдимия Х.М. и неговия защитник адв.П. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимия Х.М. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че: на 13.01.2014г. около 15.00часа  в района между 52 и 53 гранични пирамиди, намиращи се  в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново,  влязъл през границата на страната от  Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.Веществени доказателства няма. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 154лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. От престъплението не са причинени имуществени вреди.Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.П.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на фарси. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                   Подсъдим:                             

/ Райко Стоянов /                                                       / Х.М. /

                                                           

Защитник:

 /Адв.М.П. /

 

Преводач:

/ Д** М.М. /

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:  №6

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП №13-14/2014г. по описа на РУП- Малко Търново, БП №15/2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия Х.М. – представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което, подсъдимия Х.М. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че: на 13.01.2014г. около 15.00часа  в района между 52 и 53 гранични пирамиди, намиращи се  в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново,  влязъл през границата на страната от  Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Веществени доказателства няма.

От престъплението не са причинени имуществени вреди

Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 154лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

За извършения устен превод по НОХД № 12/2014г. по описа на РС-Малко Търново, определя възнаграждение в размер на 36лв. на преводача Д** М.М., които на осн.чл.189 ал.2 от НПК, остават за сметка на съда.

Приспада от така наложеното му наказание времето, през което е бил задържан под стража  от 13.01.2014г. от  15. 00часа.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 12/2014г. на осн.чл.24 ал.3 от  НПК

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА от зала подсъдимия Х.М..

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ОД”Охрана”-Бургас и Следствен арест- Бургас

 

Приключи с.з. в 16.10ч.

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                                 СЪДИЯ:

 

                                                                        Секретар: