Р Е Ш Е Н И Е

 

              /19.03.2018 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На четиринадесети март                                             2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №11 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Р.Н.Р.,ЕГН **********,български гражданин,живущ *** не осъждан,не женен,работи в дърводобива,  за извършено престъпление по чл.345, ал.2 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован,  не се явява в съдебно заседание.      Обвиняемият Р.    , редовно призован,  се явява лично.Признава вината си. Моли съда за минимално наказание.

         Защитата на обвиняемия Р. пледира за налагане на минимално наказание.

          Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият Р.Н.Р. *** работи в дърводобива като шофьор. На 14.02.2018 год. обвиняемият Р. е следвало да извърши подвоз на дървен материал , като били необходимо да се натовари ТИР с дървен материал за огрев. Подвозът на дървения материал се извършвал в местността „Киров гроб“ изнасяйки дърва на главния път за с. Евренозово общ. Малко Търново. За целта обвиняемият Р. взел камион „ЗИЛ -131 „ с номер на рамата ***** , който бил закупен бракуван от военните за резервни части и не е бил регистриран в КАТ Същият не е имал регистрационни табели..Около 09.40 часа свидетелите В. Г. и В. Б. - служители при *** на МВР Малко Търново били наряд в момента и спрели за проверка камиона „ЗИЛ 131 „ управляван от обвиняемия Р. , който се движел в посока с. Евренозово - главния път натоварен с дървен материал. Обвиняемият Р. не представил документи за камиона и по тази причина свидетелите уведомили органите на РУП на МВР Малко Търново и било образувано настоящото производство.При извършена справка в масивите на КАТ при МВР се установило , че посоченият камион не е бил регистриран и не се води на отчет.

       При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Р.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2 НК  а именно ,  че на 14.02.2018 год. часа в близост до общински път BGS 2090 в посока с. Звездец към с. Евренозово в отбивката за местността „Киров гроб“ управлявал МПС - товарен автомобил ЗИЛ 131 с номер на рама ***** , което не е регистрирано по съответния ред в КАТ

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.345, ал.2 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година,  или глоба от петстотин до хиляда лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

 

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия Р.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

         

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия Р.Н.Р.,ЕГН **********,български гражданин,живущ *** не осъждан,не женен,работи в дърводобива, за ВИНОВЕН в това,   че  на  14.02.2018 год. часа в близост до общински път BGS 2090 в посока с. Звездец към с. Евренозово в отбивката за местността „Киров гроб“ управлявал МПС - товарен автомобил ЗИЛ 131 с номер на рама ***** , което не е регистрирано по съответния ред в КАТ– престъпление по чл.345, ал.2 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: