РЕШЕНИЕ

 

                 …………….  / 02.03.2016 год., гр. Малко Търново

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малко Търновският  районен съд,                                                  гражданска колегия,

на втори  март                                                           две хиляди и шестнадесета  година,

В публично заседание,                                                                              в следния състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

 

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от                                                                    съдия Петков

гр. дело № 11 по описа за 2016 год.          и за да се произнесе, взе предвид следното:

           

            Делото е  образувано  по повод постъпила молба от К.В. Д**- Р***, ЕГН**********, с постоянен адрес:***,  съдебен адрес:***-ляв- чрез  пълномощника си адв. Е.Т., като производството се движи по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗГР.

            С молбата се иска, съдът да постанови решение, с което да се извърши промяна във фамилното име на молителката, като отпадне  второто фамилното име Р*** и остане да съществува  само  първото  фамилно име Д***, което е бащиното фамилно име.

            Представител на заинтересованата страна О*** М*** Т***, редовно увдомени, не се явяват и не вземат становщие по молбата. Не представят доказатества.

            Представител на Р***п**** – М*** Т**** се явява в съдебното заседания по делото и изразява становище, че молбата е основателна и като такава следва да бъде уважена.

            След преценка на събраните по делото доказателства , съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

            Твърди се и се сочат писмени доказателства,  за това че при изпълнение на чуждестранно решение №*** на  Районен съд А****, Р**** Г**  за прекратяване на сключен граждански брак между К.В. Д**** и Й*** *** Р**, влязло в законна сила на 06.07.2001 г. , признато и допуснато с решение № *** г.  на О*** П***, район „ Т**“, където по това време е постоянното местожителство на молителката, е  допусната  грешка от страна на общинската администрация и същата е записана с фамилно име  Д.. Твърди се, че  молителката , нито при  сключване на гражданския брак, нито при неговото  разтрогване  е приемала  фамилията на съпруга Р**.Това се установява с представения легализиран превод на акта за сключен граждански брак №***от *** г. на  отдела по гражданско състояние  на гр.  З***, Е***** А***, О*** А***, Р*** Г***, който брак е бил разтрогнат на основание Решение № ** на Р*** Както при сключване на гражданския  брак, така и при неговото разтрогване фамилното име на молетилката е Д****.Във всички официални документи в Гърция е записана с фамилно име Д****. С това фамилно име е извества и в Р**** ****. Единствено в документите издадени от О** П***, а именно: акта за сключен граждански брак и  Р**** № **** г.  за признаване и допускане изпълнението на чужденстранно решение за развод № ****/2001 на Р***йонния съд А** както и в  личната карта ителката   е записана, като Д*** – ****. С цел уеднаквяване на фамилното име в регистрити на населението в Република Гърция и Република България , молителката желае от фамилното й име да отпадне  второто фамилното име Р**** и като фамилно име да остане да съществува само бащиното фамилно името Д***. Видно от представените  писмени доказателства и от показанията на св. А*** Д***- брат на молителката, към момента същата  трайно се е установила да  живее  и работи в гр. А**, Р*** Г***.С фамилията Д*** тя е известна сред колеги, приятели, клиенти, съседи и познати, както в Б**, така и в Г**. Молителката сочи, че й предстои сключване на граждански брак с гражданин на Г**. При снабдяване с удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина посоченото фамилно име в него е Д., което  при представяне  пред гръцките служби по гражданско състояние не са възприели, т.к.  по регистрите  на населението в Гърция молителката е записана  само с  фамилно име Д****.

Предвид изложените обстоятелства може да се  направи обоснован извод, че молбата за промяна на фамилното име , от което да отпадне второто фамилното име е основателна, тъй като са налице обстоятелствата описани по-горе.  

С оглед изложеното настоящата инстанция приема за безспорно установено по делото наличие на важни причини да се заяви желаната промяна, която с оглед на събраните по делото даказателства се явява основателна.

При така изяснената фактическа  обстановка съдът намира, че молбата за допускане промяна на фамилното име, се явява  основателна и доказана, т.к. са налице изискуемите по чл. 19 от ЗГР „важни обстоятелства“ налагащи промяната, която следва да бъде отразена в регистрите за гражданско състояние.

Мотивирано от горното и на основание чл. 19 от ЗГР, съдът

 

 

                                                            Р  Е  Ш  И:

ДОПУСКА  промяна във  фамилното име на К.В. Д***- Р****  с ЕГН ********** и постоянен адрес *** от  фамилно име Д***- Р**** на фамилно име Д***.

Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние в О** М** Т**, където е мосторождението на молителката и където е постоянния й адрес на територията на Република България за отбелязване  на промяната в регистрите на населението.

Указва на осн. чл. 107, ал. 1   от Правилника за съдебната администрация след влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати служебно на ГРАО- Бургас и на бюро „Съдимост“ при Районен съд Малко Търново.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Бургас.

 

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: